ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มหาชน

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มหาชน-, *มหาชน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาชน[N] crowd, See also: throng, group, community, Example: หนังสือของท่านได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน, Thai definition: ชนหมู่มาก, Notes: (บาลี-สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาชนน. คนจำนวนมาก, คนส่วนใหญ่, ชนจำนวนมาก เช่น มติมหาชน, ประชาชนทั่วไป, เรียกกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไป ว่า กฎหมายมหาชน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mahajanakajatakaมหาชนกชาดก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Designed to divert our minds and manufacture our consent.ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหันเหความคิดของเรา และปั้นแต่งมติมหาชน The Corporation (2003)
I'm not running for Mr. Popularity.ผมไม่พยายามที่จะเป็น ขวัญใจมหาชนหรอก The Woodsman (2004)
A public firm.มีแขกมา จากบริษัทมหาชนน่ะ Eiga: Kurosagi (2008)
Mastering archery takes one man but politics take many menเป้าหมายของลูกธนูคือปัจเจกชน แต่นโยบายของฝ่าบาทใช้กับมหาชน Portrait of a Beauty (2008)
What was it about opposing the public's opinions?อะไรที่ตรงกันข้ามกับความคิดเห็น ของมหาชนEpisode #1.5 (2008)
It's not unusual to suppress the public's opinion.มันไม่ประหลาดหรือที่จะหยุดยั้ง ความคิดเห็นของมหาชนEpisode #1.5 (2008)
You're their new public enemy number one.นายคือศัตรูมหาชน หมายเลขหนึ่งเลยล่ะ Abandon All Hope (2009)
So how are we supposed to reassure the publicแล้วเราจะต้องทำอย่างไร ให้มหาชนมั่นใจ I Haven't Told You Everything (2010)
All right, then fine. Let the public find out.เอาละ ก็ได้ ให้มหาชนสืบหาเอาเอง I Haven't Told You Everything (2010)
Did I mention that I just took my company public?ผมบอกรึยังว่าผมปล่อยบริษัทเป็นมหาชน Love & Other Drugs (2010)
They call him Hot Wings.- ขวัญใจมหาชน ผู้คนเรียกเขาว่า Hot Wings Intro to Political Science (2011)
Don't you know why Jeff Winger, of all people, led the charge on the "Fat Neil Feel Good" committee?เธอไม่รู้เหรอว่าขวัญใจมหาชน เจฟ วิงเกอร์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคณะกรรมการ "อ้วนนีลฟีลกู้ด"? Advanced Dungeons & Dragons (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาชน[n.] (mahāchon) EN: public ; people   FR: public [m] ; peuple [m] ; gens [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
public enemy(n ) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masses[N] มวลชน, See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ, Syn. heaps, loads, stacks
millions[N] ประชาชน, See also: มหาชน, คนจำนวนมาก, Syn. population, populace
multitude[N] ฝูงชน, See also: มหาชน, Syn. crowd, throng
public[N] มหาชน, See also: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consensus(คันเซน'ซัส) n., (pl. -suses) ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ความคิดเห็นของส่วนใหญ่,มติมหาชน, Syn. unanimity
gallup polln. การทดสอบมติมหาชนในสหรัฐอเมริกาที่ริเริ่มโดยGeorge Gallup
public billn. กฎหมายที่เกี่ยวกับมหาชน
public lawกฎหมายมหาชน,กฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน
public opinionn. มติมหาชน,ความเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชน
public-opinion polln. การสำรวจมติมหาชน
publicist(พับ'ลิซิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์,นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนหรือการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายระหว่างประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
consensus(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเห็นส่วนใหญ่,มติมหาชน,เอกฉันท์
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน

French-Thai: Longdo Dictionary
S.A.(n) เป็นคำย่อของ Société Anonyme ซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, See also: S. S.A.,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top