ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multitude

M AH1 L T AH0 T UW2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multitude-, *multitude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multitude(adj) จำนวนมากมาย
multitude(n) ฝูงชน, See also: มหาชน, Syn. crowd, throng
multitude(n) ความหลากหลาย, See also: ความมากมาย, Syn. abundance, aggregation, plentitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multitude(มัล'ทิทูด) n. จำนวนมากมายของบุคคลหรือสิ่งของ, ฝูงชน, ฝูง, กลุ่ม, ความมากมาย, ความหลากหลาย, Phr. (the multitude ปวงชน)

English-Thai: Nontri Dictionary
multitude(n) จำนวนมาก, กลุ่ม, ฝูง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our multitudes are pledged...ประชาชนของเรามีการให้คำมั่นสัญญา ... The Ugly American (1963)
Bishop Marcos, multitudes of Greek Orthodoxers.ท่านบิช๊อปมากอสเพิ่มจำนวน ชาวกรีกออโธด็อกซ์ Oh, God! (1977)
Now, multitudes of American families are feeling a rush of relief....ครอบครัวอเมริกันมากมาย กำลังอพยพหนี... The Day After Tomorrow (2004)
- A multitude of their...-ความหลากหลายของพวกมัน... An American Haunting (2005)
Before his Son of Sam murders, David Berkowitz set a multitude of fires.ก่อนที่ลูกชายของแซมก็ก่อฆาตกรรม เดวิด เบอโกวิทซ์ ได้ก่อเพลิงไหม้ขึ้นหลายครั้ง Extreme Aggressor (2005)
The thing that bothers me about this, besides the fact that we are not prepared and... a multitude of other things, is...สิ่งที่ฉันรำคาญใจในเรื่องนี้ นอกจากความจริงที่ว่า... เราไม่ค่อยเตรียมพร้อม Mr. Brooks (2007)
I think a multitude makesข้าคิดว่าการมีแนวคิดหลากหลาย Voyage of Temptation (2010)
Of course, that still leaves a multitude of unanswered questions, such as the unfortunate presence of a mole in our midst.แน่นอน นั่นยังเหลือ คำถามที่ไม่มีคำตอบอีกเยอะ อย่างการมีสายลับ I Know Who You Are (2010)
Our entire family, Haeshin, and the multitudes of people at Haeshin were saddened.ครอบครัวของพวกเรา แฮชิน กรุ๊ป และบรรพบุรุษของครอบครัวแฮชินทั้งหมด ต่างก็เศร้าเสียใจ Episode #1.14 (2010)
The multitudes need me to keep the peace.ถ้าเขาไม่ได้ตอนนี้ ฝูงชนจะตาย Happy Feet Two (2011)
If you don't come now, multitudes will die. Here we go.มีคุณไปวาง โทษที่ฉัน Happy Feet Two (2011)
But what is an ocean... but a multitude of drops?Whаt а bеаutіful... wаіѕtсоаt. Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
multitudeThey are faced with a multitude of stresses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลชน(n) masses, See also: multitude, Example: ปราการอันแข็งแรงของศาสนาฮินดูอยู่ที่มวลชนซึ่งเป็นคฤหัสถ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงชน[fūngchon] (n) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people  FR: foule [ f ] ; affluence [ f ] ; peuple [ m ] ; masse [ f ] ; populo [ m ] (fam.) ; multitude [ f ] ; troupe [ f ] ; grappes (humaines) [ fpl ]
หลากหลาย[lāklāi] (adj) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse  FR: divers
มวลชน[mūanchon] (n) EN: masses ; multitude  FR: masses [ fpl ]
สมุหนาม[samuhanām] (n) EN: collective noun ; noun of multitude

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MULTITUDE M AH1 L T AH0 T UW2 D
MULTITUDE M AH1 L T AH0 T Y UW2 D
MULTITUDES M AH1 L T AH0 T Y UW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
multitude (n) mˈʌltɪtjuːd (m uh1 l t i t y uu d)
multitudes (n) mˈʌltɪtjuːdz (m uh1 l t i t y uu d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人山人海[rén shān rén hǎi, ㄖㄣˊ ㄕㄢ ㄖㄣˊ ㄏㄞˇ, ] multitude; vast crowd, #22,070 [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] multitude; crowd, #124,412 [Add to Longdo]
[mín, ㄇㄧㄣˊ, ] multitude; skin of bamboo, #212,910 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menge { f }; Vielzahl { f } | Mengen { pl }multitude | multitudes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
億兆[おくちょう, okuchou] (n) the people; multitude; masses [Add to Longdo]
群議[ぐんぎ, gungi] (n) multitude of opinions [Add to Longdo]
群衆[ぐんしゅう(P);ぐんしゅ;ぐんじゅ, gunshuu (P); gunshu ; gunju] (n, vs) (See 群集) group (of people); crowd; horde; throng; mob; multitude; (P) [Add to Longdo]
衆多[しゅうた, shuuta] (n) multitude; great numbers [Add to Longdo]
十重二十重[とえはたえ, toehatae] (n) multitude [Add to Longdo]
諸神[もろがみ;しょしん, morogami ; shoshin] (n) (a multitude of) gods [Add to Longdo]
数多[あまた;すうた, amata ; suuta] (adj-na, adv, n) many; a lot; much; multitude [Add to Longdo]
千紫万紅[せんしばんこう, senshibankou] (n) multitude of colors; multitude of colours [Add to Longdo]
八百[はっぴゃく;やお, happyaku ; yao] (n) (1) eight hundred; (2) multitude; large number [Add to Longdo]
複数個[ふくすうこ, fukusuuko] (n) multitude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multitude \Mul"ti*tude\, n. [F. multitude, L. multitudo,
   multitudinis, fr. multus much, many; of unknown origin.]
   1. A great number of persons collected together; a numerous
    collection of persons; a crowd; an assembly.
    [1913 Webster]
 
       But when he saw the multitudes, he was moved with
       compassion on them.          --Matt. ix.
                          36.
    [1913 Webster]
 
   2. A great number of persons or things, regarded
    collectively; as, the book will be read by a multitude of
    people; the multitude of stars; a multitude of cares.
    [1913 Webster]
 
       It is a fault in a multitude of preachers, that they
       utterly neglect method in their harangues. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
       A multitude of flowers
       As countless as the stars on high.  --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being many; numerousness.
    [1913 Webster]
 
       They came as grasshoppers for multitude. --Judg. vi.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   {The multitude}, the populace; the mass of men.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Throng; crowd; assembly; assemblage; commonalty; swarm;
     populace; vulgar. See {Throng}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 multitude
   n 1: a large indefinite number; "a battalion of ants"; "a
      multitude of TV antennas"; "a plurality of religions" [syn:
      {battalion}, {large number}, {multitude}, {plurality},
      {pack}]
   2: a large gathering of people [syn: {multitude}, {throng},
     {concourse}]
   3: the common people generally; "separate the warriors from the
     mass"; "power to the people" [syn: {multitude}, {masses},
     {mass}, {hoi polloi}, {people}, {the great unwashed}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 multitude /myltityd/ 
  accumulation; crowd; heap; mass; multitude; pile

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top