ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชุมชน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชุมชน-, *ชุมชน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุมชน(n) community, See also: crowd, mass, throng, Syn. ชุมนุมชน, กลุ่มชน, หมู่ชน, Example: ชาวไร่สับปะรดได้รวมตัวเป็นชุมชนขึ้นมาเพื่อดูแลผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน, Count Unit: ชุมชน, Thai Definition: กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ชุมชนเมือง(n) urban area, Ant. ชุมชนชนบท, Example: พื้นที่ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นต้องเป็นชุมชนเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เป็นเมืองท่องเที่ยว หรือเขตอุตสาหกรรม, Thai Definition: กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมือง, อาณาเขตที่จัดเป็นย่านการค้า การทำธุรกิจ
ชุมชนแออัด(n) slum, Syn. สลัม, Example: ชุมชนแออัดเป็นปัญหาที่เมืองต้องประสบเสมอไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก, Thai Definition: ชุมชนแออัดหมายถึงที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนซึ่งตัวบ้านเรือนติดกันหนาแน่น และมักจะเป็นสถานที่ที่มีน้ำเน่าเสียขังอยู่ล้อมรอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุมชนน. หมู่ชน, กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน, ที่ที่มีคนอาศัยอยู่มาก เช่น ขับรถเข้าเขตชุมชนต้องชะลอความเร็ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Kibbutz (Heb.)ชุมชนกิบบุตซ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
security communityชุมชนที่มั่นคง, ประชาคมที่มั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
community, satelliteชุมชนบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slumชุมชนแออัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
urbanชุมชนในเมือง, แบบเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Community of practiceชุมชนนักปฏิบัติ, ชุมชนนักปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการใช้ในความหมาย ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ชุมชนแนวปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Christian communitiesชุมชนคริสเตียน [TU Subject Heading]
Communitiesชุมชน [TU Subject Heading]
Community and collegeชุมชนกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Community and schoolชุมชนกับโรงเรียน [TU Subject Heading]
Planned communitiesชุมชนเมืองใหม่ [TU Subject Heading]
Religious communitiesชุมชนทางศาสนา [TU Subject Heading]
Slumsชุมชนแออัด [TU Subject Heading]
Therapeutic community ; Therapeutic communitiesชุมชนบำบัด [TU Subject Heading]
Village communitiesชุมชนหมู่บ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้ The Great Dictator (1940)
An assault on the ghetto.ทำลายชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
I don't understand it. The whole ghetto is so quiet.ฉันไม่เค้าใจเลย อยู่ๆชุมชนยิวก็สงบสุข The Great Dictator (1940)
A little mediaeval entertainment in the ghetto!ไปสนุกกันให้เต็มที่ ในชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
Did you hear what they're saying about Schultz hiding in the ghetto?คุณไม่รู้ว่า ชูลท์ซ หลบอยู่ในชุมชนยิวเหรอ The Great Dictator (1940)
The papers say Schultz may be in the ghetto.หนังสือพิมพ์บอกว่า ชูลท์ซ อยู่ในชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
"At police HQ it was believed he may be hiding in the ghetto."ตำรวจลับ รายงานว่า เขาได้หลบซ่อนใน ชุมชนยิว. The Great Dictator (1940)
Rabbi Silverstone, my good and great friend brother in the work of the Lord, with whom we have broke bread many times is a pillar of the American Jew community.แร็บไบซิลเวอร์สโตน เพื่อนผู้นับถือพระเจ้าของผม ผู้ซึ่งเราทำพิธีด้วยมาหลายครั้ง เป็นเสาหลักของชุมชนชาวยิวอเมริกัน Oh, God! (1977)
He took her down to Chinatownเขาพาเธอไปที่ชุมชนคนจีน The Blues Brothers (1980)
I'm sure our community could keep you in work for some time even if you caused a good deal of trouble.ชุมชนของเราคงมีงาน ให้คุณทำสักพักแน่ๆ ถึงแม้คุณจะสร้างปัญหามากมาย Gandhi (1982)
You could call it a communal farm, I suppose.จะเรียกว่า "ฟาร์มของชุมชน" ก็คงได้ Gandhi (1982)
Without a paper, a journal of some kind you cannot unite a community.ถ้าปราศจากนสพ. วารสารอะไรสักอย่าง เราก็รวมชุมชนไม่ได้ Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมชน[chumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng  FR: communauté [ f ] ; agglomération [ f ] ; quartier [ m ]
ชุมชนแออัด[chumchon aē-at] (n) EN: slum  FR: bidonville [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
shantytown(n) เขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม, กระต๊อบ, หรือเพิง, Syn. shanty town
blow fly[โบล ไฟล] (n) แมลงวันหัวเขียว, เป็นแมลงวันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปตามชุมชนที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นแมลงวันที่มีสีเขียวหรือสีเขียวแกมน้ำเงินถึงดำ, See also: metallic fly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Chinatown(n) ชุมชนคนจีนในต่างแดน
community(n) ชุมชน
ghetto(n) สลัม, See also: ชุมชนแออัด
kibbutz(n) นิคมในอิสราเอล, See also: ชุมชนเพื่อการทำงานของอิสราเอล
settlement(n) ชุมชน, See also: ถิ่นฐาน, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก, Syn. village, town
society(n) สังคม, See also: ชุมชน, หมู่ชน, Syn. organization, club, assosication
urban area(n) เขตเมือง, See also: ชุมชนเมือง, Syn. suburb, Ant. rural
village(n) หมู่บ้าน, See also: ชุมชน, นิคม, Syn. hamlet, settlement, community

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
autonomy(ออทอน'โนมี) n. ความอิสระ, การปกครองตนเอง, เอกราช, สิทธิในการปกครองตัวเอง, ชุมชนที่ปกครองตัวเอง. -autonomist n., Syn. independence
cadi(คา'ดี, เค'ดี) n. ผู้พิพากษาในชุมชนมุสลิม, ดะโต๊ะ, Syn. kadi
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
communal(คะมิว'เนิล) adj. เกี่ยวกับชุมชน, เกี่ยวกับสหภาพ, See also: communality n.
commune(คอม'มูน) { communed, communing, communes } n. สหคาม, ประชาคม, ชุมชน, ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
community(คะมิว'นิที) n. ชุมชน, สังคม, กลุ่ม, คณะ, สหคาม, สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง, ลักษณะร่วม, ลักษณะที่เหมือนกัน, See also: Phr. the community ชุมชน, สังคม, ประชาคม, Syn. society, public, Ant. polarity, duality
community chestn. เงินสงเคราะห์ชุมชนที่ได้จากการบริจาค
confluence(คอน'ฟลูเอินซฺ) n. การไหลบรรจบกันของแม่น้ำหลายสาย, ที่บรรจบกันของสายแม่น้ำ, แม่น้ำที่เกิดจากการบรรจบกันดังกล่าว, การชุมนุม, กลุ่มคน, กลุ่มชุมชน., Syn. conflux, juncture, gathering
declaim(ดิเคลม') v. พูดโว, พูดโผงผาง, พูดที่ครึกโครม , ท่องออกเสียง , พูดชุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
communal(adj) เกี่ยวกับชุมชน, เกี่ยวกับสังคม
commune(n) ประชาคม, ตำบล, แขวง, ชุมชน
community(n) ประชาคม, สังคม, ชุมชน, คณะ, กลุ่ม
public(n) ที่สาธารณะ, สาธารณชน, ประชาชน, ชุมชน
slum(n) ชุมชนแออัด, สลัม, แหล่งเสื่อมโทรม
town(n) เมือง, นคร, ชาวเมือง, เขตชุมชน
township(n) เขตเมือง, ชุมชนเล็กๆ
warren(n) รังกระต่าย, ทุ่งกระต่าย, ชุมชนแออัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
農村[โบล ไฟล, nouson] ชุมชนเกษตรกรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top