ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

volume

V AA1 L Y UW0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -volume-, *volume*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
volume(n) หนังสือเล่มหนึ่งในชุดหนังสือ
volume(n) ระดับความดังของเสียง
volume(n) ปริมาณ, See also: ความจุ, ปริมาตร, Syn. amount, quantity
volumetric(adj) เกี่ยวกับการวัดปริมาตร
volumetrically(adv) ด้วยการวัดปริมาตร
volume business(n) ธุรกิจการค้าที่มีปริมาณสินค้ามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
volume(วอล'ลิม) n. ปริมาตร,จำนวนมาก,ปริมาณ,ทั้งหมด,เล่ม,ฉบับ,ระดับเสียง,ชุดแผ่นเสียง,ความดังของเสียง, Syn. tome, book
volumed(วอล'ลิมดฺ) adj. ประกอบด้วยจำนวนเล่มหรือฉบับ,จำนวนมาก,มาก,เป็นกลุ่มกลม หรือกลุ่มม้วน
volumetric(วอลลิวมี'ทริค) adj. เกี่ยวกับการวัดปริมาตร., See also: volumetrically adv. volumetry n., Syn. volumetrical adj.
stroke volumeเป็นปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกแต่ละครั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
volume(n) หนังสือ,ฉบับ,ปริมาตร,เล่ม,ปริมาณ,ชุดแผ่นเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
volume๑. หมวด๒. ปริมาตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
volumeปริมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
volume integralปริพันธ์ตามปริมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
volume labelป้ายหมวด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
volume measureมาตราวัดปริมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
volume of migrationปริมาณการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
volume, bloodปริมาตรเลือดในกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volume, minuteปริมาตรต่อนาที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volume, packed-cell (PCV)ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น (พีซีวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volume, plasmaปริมาตรน้ำเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volumeเล่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Volumeเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
volumeปริมาตร, จำนวนที่บอกขนาดของรูป 3 มิติ มีหน่วยมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ลิตร  ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Volume (Cubic content)การคำนวณปริมาตร [TU Subject Heading]
Volume varianceผลต่างในปริมาณการผลิต [การบัญชี]
Volumetric analysisการวิเคราะห์ปริมาตร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Volume element {n}; Voxel {n} [comp.](ว๊อก'เซลฺ) ย่อมาจาก vlolume element หมายถึง ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Volume 1 of an Encyclopedia Galactica.เล่มที่ 1 จากสารานุกรม แกแลคทิคะ Contact (1997)
that comes with all these volumes included? - Do you like books?ชอบหนังสือเรอะ Good Will Hunting (1997)
United States of America: A Complete History, Volume I.สหรัฐอเมริกา ประวัติศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ชุด 1 Good Will Hunting (1997)
After fighting. everything else in life got the volume turned down.(ฟ้าผ่า) ผมเป็นไอ้หนุ่มอายุ30 อยู่ในยุคสมัยแห่ง ความเป็นชาย Fight Club (1999)
That speaks volumes about character. And ultimately...เสียงนั้น เป็นเอกลักษณ์ และสุดยอดจริง ๆ... The Story of Us (1999)
Now, you physics majors can calculate the mass and volume of every meat loaf you make.คนที่เรียนเอกฟิสิกส์ สามารถคำนวณปริมาตร... ของมีทโลฟที่เธอทำได้ เปลี่ยนภาพ Mona Lisa Smile (2003)
Give them a quid and tell them to bugger off. (Turns volume up) Silent nightให้ตังค์แล้วไล่ไปซะเถอะ เมอร์รี่ คริสต์มาส พอแล้วล่ะ Love Actually (2003)
And tome it it spoke volumes as to how industry and government were consulting with each other and working with each other.มันบอกอะไรมากมายว่า ธุรกิจและรัฐบาลปรึกษาหารือกัน และทำงานร่วมกันตลอดเวลา The Corporation (2003)
It's a volume business.ธุรกิจนี้ด้านได้อายอด Around the World in 80 Days (2004)
The volume is so high that the number of shares we trade won't affect the price.ปริมาณซื้อขายหุ้นก็เยอะมาก หุ้นที่เราซื้อขายคงไม่ไปกระทบกับราคา Primer (2004)
That's why you spoke about a mid-cap fund, so volume is high enough to hide us.เพราะงี้ถึงได้เลือกหุ้นสามัญ ปริมาณซื้อขายมันมากพอที่จะกลบพวกเรา Primer (2004)
This year, due to the unusually large volume of applicants we accepted bands on a "first come first served' basis.เนื่องจากในปีนี้ มีวงเข้าประกวดมากมาย เราจึงใช้กฎ "คนส่งก่อนได้รับการคัดเลือก" ขอแสดงความเสียใจที่... Swing Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
volumeActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
volumeBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
volumeDon't turn up the volume of TV anymore.
volumeDo you have volume discount? If so, please send details.
volumeFather has 500 volumes.
volumeFrom humorous to creepy stories, like the last volume, you can enjoy various types of stories.
volumeHe is now writing a sister volume to his novel.
volumeHe turned up the volume on the television.
volumeHow do I fix the volume?
volumePleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.
volumeThank you for being patient as we respond to the high volume of calls.
volumeThe dictionary comes in two volumes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริมาตร(n) capacity, See also: volume, Syn. ขนาด, ความจุ, Example: ผู้หญิงมีปริมาตรเลือดน้อยกว่าผู้ชายประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากมีไขมันมากกว่า, Thai Definition: ขนาดของสิ่งใดๆ ที่มีรูปทรง 3 มิติ และระบุปริมาณเป็นหน่วยลูกบาศก์ เช่น ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ฟุต
ระดับเสียง(n) volume level, See also: noise level, loudness, Example: เครื่องพรินเตอร์เครื่องนี้มีระดับเสียงประมาณ 45 เดซิเบล, Count Unit: เดซิเบล, Thai Definition: ความดังของเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาเสียง[bao sīeng] (v, exp) FR: baisser le son ; diminuer le volume
เบาเสียงลง[bao sīeng long] (v, exp) EN: turn down the volume
ฉบับ[chabap] (n) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate  FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
กำมือ[kammeū] (n) EN: [classif. : handful]  FR: [classif. : poignées (volume)]
ขนาดแฟ้มข้อมูล[khanāt faēm khømūn] (n, exp) EN: file size  FR: taille du fichier [f] ; volume du fichier [m]
ปริมาณ[parimān] (n) EN: quantity ; amount ; number ; level ; capacity ; volume  FR: quantité [f] ; volume m] ; niveau [m] ; montant [m]
ปริมาณการขาย[parimān kān khāi] (n, exp) EN: sales volume  FR: volume des ventes [m]
ปริมาณการค้าของโลก[parimān kānkhā khøng lōk] (n, exp) EN: world trade volume  FR: volume du commerce mondial [m]
ปริมาณการผลิต[parimān kān phalit] (n, exp) EN: output  FR: volume de production [m]
ปริมาณการผลิตรายปี[parimān kān phalit rāipī] (n, exp) EN: annual amount of production  FR: volume annuel de production [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLUME V AA1 L Y UW0 M
VOLUMES V AA1 L Y UW0 M Z
VOLUME'S V AA1 L Y AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
volume (n) vˈɒljuːm (v o1 l y uu m)
volumes (n) vˈɒljuːmz (v o1 l y uu m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, / ] volume; amount; quantity; forehead; quota, #1,760 [Add to Longdo]
体积[tǐ jī, ㄊㄧˇ ㄐㄧ, / ] volume; bulk, #6,272 [Add to Longdo]
水量[shuǐ liàng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, ] volume of water; quantity of flow, #14,279 [Add to Longdo]
容积[róng jī, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, / ] volume; physical space taken up by an object, #17,902 [Add to Longdo]
贸易额[mào yì é, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄜˊ, / 貿] volume of trade (between countries), #19,172 [Add to Longdo]
运量[yùn liàng, ㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] volume of freight, #27,551 [Add to Longdo]
使用量[shǐ yòng liàng, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 使] volume of use; usage amount, #30,165 [Add to Longdo]
分册[fēn cè, ㄈㄣ ㄘㄜˋ, / ] volume (one of a series); fascicule, #33,872 [Add to Longdo]
运输量[yùn shū liàng, ㄩㄣˋ ㄕㄨ ㄌㄧㄤˋ, / ] volume of freight, #38,212 [Add to Longdo]
书卷[shū juàn, ㄕㄨ ㄐㄩㄢˋ, / ] volume; scroll, #55,796 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragsvolumen {n}volume of orders; quantity of orders [Add to Longdo]
Bandetikett {n}; Datenträgeretikett {n}volume label [Add to Longdo]
Inhalt {m} | Inhalte {pl}volume | volumes [Add to Longdo]
Lautstärkeregelung {f}volume control; gain control [Add to Longdo]
Mengenindex {m}volume index [Add to Longdo]
Umsatz {m}; Umsatzvolumen {n}volume of sales [Add to Longdo]
Verkehrsaufkommen {n}volume of traffic [Add to Longdo]
Volumen {n}volume [Add to Longdo]
Volumen {n} [math.]volume [Add to Longdo]
Volumendehnung {f}dilatation [Add to Longdo]
Volumenelement {n}; Voxel {n} [comp.]voxel (volume element) [Add to Longdo]
Volumenkraft {f}volume force [Add to Longdo]
Volumenmittelpunkt {m}centroid of a volume [Add to Longdo]
Volumenrabatt {m}volume discount [Add to Longdo]
Volumenstrom {m}volume flow; bulk current [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] (n) {comp} echo area; echo volume [Add to Longdo]
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] (n) {comp} echo area; echo volume [Add to Longdo]
オンラインボリューム管理[オンラインボリュームかんり, onrainboryu-mu kanri] (n) {comp} on-line volume management [Add to Longdo]
スライダー[suraida-] (n) slider (usu. volume control); (P) [Add to Longdo]
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] (n) {comp} view volume [Add to Longdo]
ベリューム[beryu-mu] (n) volume [Add to Longdo]
ペック[pekku] (n) peck (unit of volume) [Add to Longdo]
ホールピペット;ホール・ピペット[ho-rupipetto ; ho-ru . pipetto] (n) whole pipette (pipet); transfer pipette; volumetric pipette [Add to Longdo]
ボリューム[boryu-mu] (n) (1) volume; (2) any kind of adjustment knob, not necessarily for sound; (P) [Add to Longdo]
ボリュームコントロール[boryu-mukontoro-ru] (n) volume control [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume [Add to Longdo]
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] view volume [Add to Longdo]
ボリューム[ぼりゅーむ, boryu-mu] volume [Add to Longdo]
ボリュームセット[ぼりゅーむせっと, boryu-musetto] volume set [Add to Longdo]
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム指示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volume \Vol"ume\, n. [F., from L. volumen a roll of writing, a
   book, volume, from volvere, volutum, to roll. See {Voluble}.]
   1. A roll; a scroll; a written document rolled up for keeping
    or for use, after the manner of the ancients. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The papyrus, and afterward the parchment, was joined
       together [by the ancients] to form one sheet, and
       then rolled upon a staff into a volume (volumen).
                          --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a collection of printed sheets bound together,
    whether containing a single work, or a part of a work, or
    more than one work; a book; a tome; especially, that part
    of an extended work which is bound up together in one
    cover; as, a work in four volumes.
    [1913 Webster]
 
       An odd volume of a set of books bears not the value
       of its proportion to the set.     --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything of a rounded or swelling form resembling a roll;
    a turn; a convolution; a coil.
    [1913 Webster]
 
       So glides some trodden serpent on the grass,
       And long behind wounded volume trails. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Undulating billows rolling their silver volumes.
                          --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   4. Dimensions; compass; space occupied, as measured by cubic
    units, that is, cubic inches, feet, yards, etc.; mass;
    bulk; as, the volume of an elephant's body; a volume of
    gas.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) Amount, fullness, quantity, or caliber of voice or
    tone.
    [1913 Webster]
 
   {Atomic volume}, {Molecular volume} (Chem.), the ratio of the
    atomic and molecular weights divided respectively by the
    specific gravity of the substance in question.
 
   {Specific volume} (Physics & Chem.), the quotient obtained by
    dividing unity by the specific gravity; the reciprocal of
    the specific gravity. It is equal (when the specific
    gravity is referred to water at 4[deg] C. as a standard)
    to the number of cubic centimeters occupied by one gram of
    the substance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 volume
   n 1: the amount of 3-dimensional space occupied by an object;
      "the gas expanded to twice its original volume"
   2: the property of something that is great in magnitude; "it is
     cheaper to buy it in bulk"; "he received a mass of
     correspondence"; "the volume of exports" [syn: {bulk},
     {mass}, {volume}]
   3: physical objects consisting of a number of pages bound
     together; "he used a large book as a doorstop" [syn: {book},
     {volume}]
   4: a publication that is one of a set of several similar
     publications; "the third volume was missing"; "he asked for
     the 1989 volume of the Annual Review"
   5: a relative amount; "mix one volume of the solution with ten
     volumes of water"
   6: the magnitude of sound (usually in a specified direction);
     "the kids played their music at full volume" [syn: {volume},
     {loudness}, {intensity}] [ant: {softness}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 volume /volym/ 
  volume

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 volume
  volume

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 volume
  volume

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 volume /volymə/
  1. volume
  2. volume

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top