Search result for

-hope-

(47 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hope, *hope*
Possible hiragana form: -ほぺ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hope[N] ความหวัง
hope[VT] หวัง, See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด, Syn. expect, want, wish
hope[VI] หวัง, See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation

English-Thai: Nontri Dictionary
hope(n) ความหวัง,การเก็ง
hope(vi) หวัง,เก็ง,คาดหมาย,ปรารถนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hopeความหวัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Believe me. I hope you are.ใช่เลย พ่อก็หัวงไว้อย่างนั้น The Serena Also Rises (2008)
I hope you become a success at whatever it is you choose, after you finish school.พ่อหวังว่าวันนึงลูกจะต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกรัก หลังจากที่ลูกเรียนจบแล้ว The Serena Also Rises (2008)
I do hope you enjoy the rest of your visit.ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการเยี่ยมชมในส่วนที่เหลือ New Haven Can Wait (2008)
It's priceless. I hope he freezes his ass off.มันไม่มีค่า่ ฉันหวังว่าก้นมันจะเย็น New Haven Can Wait (2008)
I hope you at least bought the statue a drink first.ฉันหวังว่าอย่างน้อยนายจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงรูปปั้นก่อน New Haven Can Wait (2008)
I hope your book is captivating.หวังว่าหนังสือนั่นคงสนุกนะ Chuck in Real Life (2008)
Let's hope so, Horace.หวังอย่างนั้นเหมือนกัน ฮอเรส Chuck in Real Life (2008)
In the real world, we are your only hope.ในโลกที่แท้จริง เราคือความหวังเดียวของคุณ Chuck in Real Life (2008)
Serena, I hope that over timeเซรีน่า ฉันคิดว่าควรพอได้แล้ว Chuck in Real Life (2008)
At least, I hope we are. What about you?ก็อย่าน้อย ฉันขอให้เป็นอย่างนั้น แล้วเธอล่ะ Chuck in Real Life (2008)
Hope you don't mind, but we've, uh, we've got a lodger.หวังว่าพ่อคงไม่ว่า แต่ เอ่อ ... เรามีคนมาขออยู่ด้วย Chuck in Real Life (2008)
Hope you don't mind, but we've got a lodger.หวังว่าเธอคงไม่ว่าอะไรนะ แต่เรามีคนมาอาศัยด้วย Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopeIt is hoped that the war will end before long.
hopeI had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.
hopeI hope you can come up with a better plan than this.
hopeHope of finding the child alive is fading rapidly.
hopeThere is little hope of his recovery.
hopeI hoped to have met her there.
hopeHe took hope from that fact.
hopeWhile there is life there is hope. [Proverb]
hopeI had hoped to meet you there.
hopeI hope he will come up with a new and good idea.
hopeIs there any hope of his success?
hopeI hope that he will succeed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีความหวัง[V] hope, See also: be hopeful, have hope, Syn. มีหวัง, Ant. หมดความหวัง, หมดหวัง, Example: เขามีความหวังว่า สักวันตนเองคงมีโอกาสเป็นหัวหน้าได้เหมือนกัน
อธิษฐาน[V] pray, See also: hope, Example: ท่านแม่ทัพใหญ่จะต้องไปอธิษฐานกับพระพุทธรูปให้ชนะก่อนออกศึกสงครามเสมอ, Thai definition: ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
นึกหวัง[V] hope, See also: expect, look forward to, desire, long, aspire, Syn. หวัง, Example: ความฝันของเขาเป็นจริงตามที่นึกหวัง
คิดหวัง[V] hope, See also: long, set one's heart on, cross one's fingers, look forward to, desire, Syn. คาดหวัง, Example: เขาคิดหวังเสมอว่าเธอจะต้องรับรักเขาและต้องแต่งงานกับเขาในที่สุด, Thai definition: คาดว่าจะได้, นึกปองไว้, นึกหมายไว้
คาดหวัง[V] hope, See also: expect, anticipate, Syn. คาดการณ์, หวัง, คาด, Example: เมื่อเราเห็นคนอ้วน เรามักจะคิดและคาดหวังเอาว่าเขาเป็นคนตลกๆ สนุกสนานร่าเริงไปเสียหมด
ความหวัง[N] hope, See also: wish, expectation, will, desire, Syn. ความปรารถนา, Example: แม่ทุกคนตั้งความหวังเอาไว้ว่า ลูกที่เกิดมาจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้, Thai definition: การคาดว่าจะได้

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPE    HH OW1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hope    (n) (h ou1 p)
hope    (v) (h ou1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hoffnung {f} (auf) | Hoffnungen {pl} | eine schwache Hoffnung | eine Hoffnung zerstören | sich mit eitlen Hoffnungen tragen | sich Hoffnungen hingeben | unrealistische Hoffnunghope (for) | hopes | a slight hope | to dash a hope | to hug fond hopes | to cherish hopes | pie in the sky [fig.] [Add to Longdo]
erhoffehope for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hope \Hope\, n. [Cf. Icel. h[=o]p a small bay or inlet.]
   1. A sloping plain between mountain ridges. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A small bay; an inlet; a haven. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hope \Hope\, n. [AS., akin to D. hoop, hope, Sw. hopp, Dan.
   haab, MHG. hoffe. Hope in forlorn hope is different word. See
   Forlorn hope, under {Forlorn}.]
   1. A desire of some good, accompanied with an expectation of
    obtaining it, or a belief that it is obtainable; an
    expectation of something which is thought to be desirable;
    confidence; pleasing expectancy.
    [1913 Webster]
 
       The hypocrite's hope shall perish.  --Job vii. 13.
    [1913 Webster]
 
       He wished, but not with hope.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       New thoughts of God, new hopes of Heaven. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. One who, or that which, gives hope, furnishes ground of
    expectation, or promises desired good.
    [1913 Webster]
 
       The Lord will be the hope of his people. --Joel iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       A young gentleman of great hopes, whose love of
       learning was highly commendable.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is hoped for; an object of hope.
    [1913 Webster]
 
       Lavina is thine elder brother's hope. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hope \Hope\ (h[=o]p), v. t.
   1. To desire with expectation or with belief in the
    possibility or prospect of obtaining; to look forward to
    as a thing desirable, with the expectation of obtaining
    it; to cherish hopes of.
    [1913 Webster]
 
       We hope no other from your majesty.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [Charity] hopeth all things.     --1 Cor. xiii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   2. To expect; to fear. [Obs.] "I hope he will be dead."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hope is often used colloquially regarding
      uncertainties, with no reference to the future. "I hope
      she takes me to be flesh and blood." --Mrs. Centlivre.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hope \Hope\, v. i. [imp. & p. p. {Hoped}; p. pr. & vb. n.
   {Hoping}.] [AS. hopian; akin to D. hopen, Sw. hoppan, Dan.
   haabe, G. hoffen. See 2nd {Hope}.]
   1. To entertain or indulge hope; to cherish a desire of good,
    or of something welcome, with expectation of obtaining it
    or belief that it is obtainable; to expect; -- usually
    followed by for. "Hope for good success." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       But I will hope continually.     --Ps. lxxi.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   2. To place confidence; to trust with confident expectation
    of good; -- usually followed by in. "I hope in thy word."
    --Ps. cxix. 81.
    [1913 Webster]
 
       Why art thou cast down, O my soul? and why art thou
       disquieted within me? Hope thou in God. --Ps. xlii.
                          11.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hope
   n 1: a specific instance of feeling hopeful; "it revived their
      hope of winning the pennant"
   2: the general feeling that some desire will be fulfilled; "in
     spite of his troubles he never gave up hope" [ant: {despair}]
   3: grounds for feeling hopeful about the future; "there is
     little or no promise that he will recover" [syn: {promise},
     {hope}]
   4: someone (or something) on which expectations are centered;
     "he was their best hope for a victory"
   5: United States comedian (born in England) who appeared in
     films with Bing Crosby (1903-2003) [syn: {Hope}, {Bob Hope},
     {Leslie Townes Hope}]
   6: one of the three Christian virtues
   v 1: expect and wish; "I trust you will behave better from now
      on"; "I hope she understands that she cannot expect a
      raise" [syn: {hope}, {trust}, {desire}]
   2: be optimistic; be full of hope; have hopes; "I am still
     hoping that all will turn out well" [ant: {despair}]
   3: intend with some possibility of fulfilment; "I hope to have
     finished this work by tomorrow evening" [syn: {hope}, {go
     for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top