ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

despair

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despair-, *despair*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despair(n) สิ้นหวัง, See also: ความรู้สึกสิ้นหวัง, ความหมดหวัง, Syn. hopelessness, prostation, pessimism, Ant. hopefulness, cheerfulness
despair(vi) สิ้นหวัง, See also: หมดหวัง, Syn. concede, quit, surrender, Ant. resist, oppose
despair of(phrv) หมดหวังในเรื่อง
despair of(phrv) รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับ (พฤติกรรมของบางคน), See also: หนักใจในเรื่อง
despairing(adj) ซึ่งรู้สึกหรือแสดงความสิ้นหวัง, Syn. hopeless, pessimistic, Ant. hopeful, optimistic
despairingly(adv) อย่างหมดหวัง, See also: ด้วยความหมดหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง, ความหมดหวัง, สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง, สิ้นความหวัง
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง, สิ้นหวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
despair(n) การสิ้นหวัง, การหมดศรัทธา, ความหมดอาลัยตายอยาก
despair(vi) สิ้นหวัง, หมดหวัง, สิ้นคิด, หมดศรัทธา, หมดอาลัยตายอยาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Despairท่าทีหมดหวัง, สิ้นหวัง, ความรู้สึกสิ้นหวัง, กลัวความตาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
When I despair I remember that all through history the way of truth and love has always won.เมื่อฉันท้อแท้ ฉันจะนึกถึงประวัติศาสตร์ ที่ความจริงและความรักเป็นผู้ชนะเสมอ Gandhi (1982)
When I despair I remember that all through history the way of truth and love has always won.เมื่อฉันท้อแท้ ฉันจะนึกถึง ประวัติศาสตร์ Gandhi (1982)
# Don't ever despair #จงอย่าหมดหวัง An American Tail (1986)
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน Hero (1992)
Despair is red Ether.การสิ้นหวัง คือ อีเธอร์ สีแดง All About Lily Chou-Chou (2001)
In that knowledge, despair and die!ในความทรงจำของฉัน... การอยู่ และ... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Mr Collins is a man who makes you despair at the entire sex.คุณคอลลินส์เป็นผู้ชายที่ ทำให้เราเลิกสนใจเพศชายไปเลย Pride & Prejudice (2005)
But today's literary judges champion only controversial writing I'm... I'm in despair over the current state of Japanese literature ls that so?แต่กรรมการสมัยนี้ ได้แต่ตัดสินตามกระแสเท่านั้น ผม... Always - Sunset on Third Street (2005)
And, you know, there are a Iot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem.รู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายที่ตรงดิ่งจากการปฏิเสธ กลับไปเป็นสิ้นหวัง โดยไม่มีการหยุดระหว่างกลาง An Inconvenient Truth (2006)
Do you wake every morning in shame and despair to discover your pillow is covered with hair...ใครบ้างที่ตื่นขึ้นมาทุกเช้าพร้อมกับความเศร้า เมื่อพบว่าเส้นผมของท่านลงไปอยู่บนหมอน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
And so despair leads to betrayal.ว่าไงนะ? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despairDespair drove him to attempt suicide.
despairDespair was written on the mother's face.
despairDon't give in to despair just because you didn't get into the college that was at the top of your wish-list.
despairDon't give up your work in despair.
despairHe came home in despair.
despairHe despaired of establishing his office in Calcutta.
despairHe fluctuated between hope and despair.
despairHe gave up the attempt in despair.
despairHe is his teachers' despair.
despairHe is my despair.
despairHe lapsed into despair after that accident.
despairHe rallied from despair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นคิด(v) despair, See also: despond, Example: การสูญเสียทางการงานและการเงิน ทำให้คนเครียดและสิ้นคิดมากขึ้น, Thai Definition: หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
สิ้นคิด(adj) desperate, See also: despairing, desponding, forlorn, hopeless, Example: ทุกวันนี้เขาอยู่ในสภาพคนสิ้นคิด ที่ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีกแล้ว, Thai Definition: ที่หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
ทอดอาลัย(v) despair, See also: be hopeless, Syn. หมดอาลัย, หมดหวัง, ท้อใจ, ท้อแท้, สิ้นหวัง, Example: เขาทอดอาลัย และเบื่อหน่ายที่จะต้องทนอยู่อย่างนี้ต่อไป, Thai Definition: ปล่อยไปตามบุญตามกรรมทั้งๆ ที่ยังมีใจผูกพันหรือมีความเสียดายอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
despair
despairs
despaired
despairing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despair
despairs
despaired
despairing
despairingly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲绝[yù jué, ㄩˋ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] despair; wild grief [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzweiflung { f } (an); Trostlosigkeit { f } | völlige Verzweiflungdespair (of) | black despair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やみ, yami] (n, adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) #3,351 [Add to Longdo]
絶望[ぜつぼう, zetsubou] (n, vs, adj-no) despair; hopelessness; (P) #8,036 [Add to Longdo]
失望[しつぼう, shitsubou] (n, vs) disappointment; despair; (P) #17,631 [Add to Longdo]
あーあ[a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp, v5s) to become desperate; to give way to despair [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
厭世自殺[えんせいじさつ, enseijisatsu] (n, vs) killing oneself out of despair (disgust with life) [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
思い切る(P);思いきる[おもいきる, omoikiru] (v5r, vt) (1) to give up all thoughts of; to abandon; to despair of; (v5r, vi) (2) to make up one's mind; to take a momentous decision; (P) [Add to Longdo]
自棄(P);焼け[やけ(P);じき(自棄), yake (P); jiki ( jiki )] (n, vs) (See 自棄になる) despair; desperation; abandonment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despair \De*spair"\, v. i. [imp. & p. p. {Despaired}; p. pr. &
   vb. n. {Despairing}.] [OE. despeiren, dispeiren, OF.
   desperer, fr. L. desperare; de- + sperare to hope; akin to
   spes hope, and perh. to spatium space, E. space, speed; cf.
   OF. espeir hope, F. espoir. Cf. {Prosper}, {Desperate}.]
   To be hopeless; to have no hope; to give up all hope or
   expectation; -- often with of.
   [1913 Webster]
 
      We despaired even of life.        --2 Cor. i. 8.
   [1913 Webster]
 
      Never despair of God's blessings here.  --Wake.
 
   Syn: See {Despond}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despair \De*spair"\, v. t.
   1. To give up as beyond hope or expectation; to despair of.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I would not despair the greatest design that could
       be attempted.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to despair. [Obs.] --Sir W. Williams.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despair \De*spair"\, n. [Cf. OF. despoir, fr. desperer.]
   1. Loss of hope; utter hopelessness; complete despondency.
    [1913 Webster]
 
       We in dark dreams are tossing to and fro,
       Pine with regret, or sicken with despair. --Keble.
    [1913 Webster]
 
       Before he [Bunyan] was ten, his sports were
       interrupted by fits of remorse and despair.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is despaired of. "The mere despair of surgery
    he cures." --Shak.
 
   Syn: Desperation; despondency; hopelessness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despair
   n 1: a state in which all hope is lost or absent; "in the depths
      of despair"; "they were rescued from despair at the last
      minute"; "courage born of desperation" [syn: {despair},
      {desperation}]
   2: the feeling that everything is wrong and nothing will turn
     out well; "they moaned in despair and dismay"; "one harsh
     word would send her into the depths of despair" [ant: {hope}]
   v 1: abandon hope; give up hope; lose heart; "Don't despair--
      help is on the way!" [ant: {hope}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top