Search result for

despair

(63 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despair-, *despair*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despair[N] สิ้นหวัง, See also: ความรู้สึกสิ้นหวัง, ความหมดหวัง, Syn. hopelessness, prostation, pessimism, Ant. hopefulness, cheerfulness
despair[VI] สิ้นหวัง, See also: หมดหวัง, Syn. concede, quit, surrender, Ant. resist, oppose
despair of[PHRV] หมดหวังในเรื่อง
despair of[PHRV] รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับ (พฤติกรรมของบางคน), See also: หนักใจในเรื่อง
despairing[ADJ] ซึ่งรู้สึกหรือแสดงความสิ้นหวัง, Syn. hopeless, pessimistic, Ant. hopeful, optimistic
despairingly[ADV] อย่างหมดหวัง, See also: ด้วยความหมดหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง,ความหมดหวัง,สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง,สิ้นความหวัง
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง,สิ้นหวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
despair(n) การสิ้นหวัง,การหมดศรัทธา,ความหมดอาลัยตายอยาก
despair(vi) สิ้นหวัง,หมดหวัง,สิ้นคิด,หมดศรัทธา,หมดอาลัยตายอยาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Despairท่าทีหมดหวัง,สิ้นหวัง,ความรู้สึกสิ้นหวัง,กลัวความตาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Out of despair, the man jumped into the water to kill himself.เมื่อต้องอยู่โดดเดี่ยว ชายคนนนั้น กระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตาย Heartbreak Library (2008)
I will feel despair.ฉันจะรู้สึกสิ้นหวัง Episode #1.8 (2008)
"If he is awakened, all mortals should despair."หากพระองค์ฟื้นคืนชนม์ เหล่าคนสามัญจักลำเค็ญ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Despair?สิ้นหวัง? Doubt (2008)
Your BOND with your fellow being was your Despair.สิ่งที่ผูกพันท่านกับเพื่อนมนุษย์ของท่าน คือความสิ้นหวังของท่าน Doubt (2008)
But I don't want you to despair.แต่ผมไม่ต้องการให้คุณสิ้นหวัง Revolutionary Road (2008)
You realise it's heart-break, despair, kid.ใช่, ชีวิตมีแต่ความช้ำ ความสิ้นหวัง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I hope you're not too upset. Getting out of that swirling eddy of despair... best thing that ever happened to me.ใช่ นายคงไม่ว่าอะไรนะ Pilot (2009)
When the bargaining has failed and the anger is too hard to maintain, we fall into depression, despair, untilfinallywe havetoaccept that we have done everything we can.เมื่อการต่อรองล้มเหลว และ ความโกรธก็มากเกินกว่าจะรับไหว เราก็ร่วงหล่นสู่ความสะเทือนใจ สิ้นหวัง Good Mourning (2009)
Despair. Mortality. Paralyzing fear.สิ้นหวัง ใกล้ตาย กลัวเป็นอัมพาต Nice Is Different Than Good (2009)
Yeah, people who are in pain, who lost hope, who are sunk in existential despair.ใช่แล้ว ผู้คนที่เจ็บปวด คนที่สิ้นหวัง พวกคนที่ จมอยู่ในภาวะชีวิตสิ้นหวัง Harbingers in a Fountain (2009)
In despair, I offered my weathered soul to almighty God his mercy and his judgment.ความสิ้นหวัง ความผุพังของจิตวิญญาณ ถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ... ด้วยความเมตตาเละเป็นธรรมของท่าน Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despairDespair drove him to attempt suicide.
despairDespair was written on the mother's face.
despairDon't give in to despair just because you didn't get into the college that was at the top of your wish-list.
despairDon't give up your work in despair.
despairHe came home in despair.
despairHe despaired of establishing his office in Calcutta.
despairHe fluctuated between hope and despair.
despairHe gave up the attempt in despair.
despairHe is his teachers' despair.
despairHe is my despair.
despairHe lapsed into despair after that accident.
despairHe rallied from despair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นคิด[V] despair, See also: despond, Example: การสูญเสียทางการงานและการเงิน ทำให้คนเครียดและสิ้นคิดมากขึ้น, Thai definition: หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
สิ้นคิด[ADJ] desperate, See also: despairing, desponding, forlorn, hopeless, Example: ทุกวันนี้เขาอยู่ในสภาพคนสิ้นคิด ที่ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีกแล้ว, Thai definition: ที่หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
ทอดอาลัย[V] despair, See also: be hopeless, Syn. หมดอาลัย, หมดหวัง, ท้อใจ, ท้อแท้, สิ้นหวัง, Example: เขาทอดอาลัย และเบื่อหน่ายที่จะต้องทนอยู่อย่างนี้ต่อไป, Thai definition: ปล่อยไปตามบุญตามกรรมทั้งๆ ที่ยังมีใจผูกพันหรือมีความเสียดายอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary
DESPAIR    D IH2 S P EH1 R
DESPAIRS    D IH2 S P EH1 R Z
DESPAIRED    D IH2 S P EH1 R D
DESPAIRING    D IH2 S P EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despair    (v) (d i1 s p e@1 r)
despairs    (v) (d i1 s p e@1 z)
despaired    (v) (d i1 s p e@1 d)
despairing    (v) (d i1 s p e@1 r i ng)
despairingly    (a) (d i1 s p e@1 r i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzweiflung {f} (an); Trostlosigkeit {f} | völlige Verzweiflungdespair (of) | black despair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp,v5s) to become desperate; to give way to despair [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
厭世自殺[えんせいじさつ, enseijisatsu] (n,vs) killing oneself out of despair (disgust with life) [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
思い切る(P);思いきる[おもいきる, omoikiru] (v5r,vt) (1) to give up all thoughts of; to abandon; to despair of; (v5r,vi) (2) to make up one's mind; to take a momentous decision; (P) [Add to Longdo]
自棄(P);焼け[やけ(P);じき(自棄), yake (P); jiki ( jiki )] (n,vs) (See 自棄になる) despair; desperation; abandonment; (P) [Add to Longdo]
自棄になる[やけになる(uK), yakeninaru (uK)] (exp,v5r) (See 自棄) to become desperate; to give in to despair [Add to Longdo]
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲绝[yù jué, ㄩˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] despair; wild grief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despair \De*spair"\, v. i. [imp. & p. p. {Despaired}; p. pr. &
   vb. n. {Despairing}.] [OE. despeiren, dispeiren, OF.
   desperer, fr. L. desperare; de- + sperare to hope; akin to
   spes hope, and perh. to spatium space, E. space, speed; cf.
   OF. espeir hope, F. espoir. Cf. {Prosper}, {Desperate}.]
   To be hopeless; to have no hope; to give up all hope or
   expectation; -- often with of.
   [1913 Webster]
 
      We despaired even of life.        --2 Cor. i. 8.
   [1913 Webster]
 
      Never despair of God's blessings here.  --Wake.
 
   Syn: See {Despond}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despair \De*spair"\, v. t.
   1. To give up as beyond hope or expectation; to despair of.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I would not despair the greatest design that could
       be attempted.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to despair. [Obs.] --Sir W. Williams.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despair \De*spair"\, n. [Cf. OF. despoir, fr. desperer.]
   1. Loss of hope; utter hopelessness; complete despondency.
    [1913 Webster]
 
       We in dark dreams are tossing to and fro,
       Pine with regret, or sicken with despair. --Keble.
    [1913 Webster]
 
       Before he [Bunyan] was ten, his sports were
       interrupted by fits of remorse and despair.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is despaired of. "The mere despair of surgery
    he cures." --Shak.
 
   Syn: Desperation; despondency; hopelessness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despair
   n 1: a state in which all hope is lost or absent; "in the depths
      of despair"; "they were rescued from despair at the last
      minute"; "courage born of desperation" [syn: {despair},
      {desperation}]
   2: the feeling that everything is wrong and nothing will turn
     out well; "they moaned in despair and dismay"; "one harsh
     word would send her into the depths of despair" [ant: {hope}]
   v 1: abandon hope; give up hope; lose heart; "Don't despair--
      help is on the way!" [ant: {hope}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top