ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anticipant

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anticipant-, *anticipant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticipant[ADJ] ที่คาดการณ์ไว้, Syn. expecting, anticipating
anticipant[N] ผู้คาดการณ์

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anticipant \An*tic"i*pant\, a. [L. anticipans, p. pr. of
   anticipare.]
   Anticipating; expectant; -- with of.
   [1913 Webster]
 
      Wakening guilt, anticipant of hell.   --Southey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anticipant
   adj 1: marked by eager anticipation; "an expectant hush" [syn:
       {anticipant}, {anticipative}, {expectant}]
   n 1: one who anticipates [syn: {anticipator}, {anticipant}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

anticipant

 


  

 
anticipant
 • ที่คาดการณ์ไว้[Lex2]
 • ผู้คาดการณ์[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top