Search result for

hoped

(41 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoped-, *hoped*, hop, hope
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orthopedics(ออร์ธะพี'ดิคซฺ) n. ออร์โธพีดิกส์,การแพทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไข รักษาหน้าที่และสภาพของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง., Syn. orthopedy,orthopaedy
orthopedist(ออร์ธะพี'ดิสทฺ) n. แพทย์ออร์โธพีดิกส์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unfortunately, not the guy we hoped.โชคไม่ดี ไม่มีคนที่เราพอจะพึ่งได้เลย Last Resort (2008)
And if he doesn't accept me for who I really am, then... he's not the friend I hoped he was.ถ้าเขาไม่ยอมรับในตัวที่ข้าเป็น ฮูนินทำอาหารให้ท่าน ขอบใจ The Moment of Truth (2008)
It is more than I had hoped for, Uther.นี่มันเกินกว่าที่ข้าคาดไว้, อูเธอร์ Excalibur (2008)
Mr. Gorsky. I hoped I wouldn't have to see you again.คุณกอร์สกี้ หวังว่าผมจะไม่เจอคุณอีกนะ Babylon A.D. (2008)
Good, I really hoped you would.ดีจ้ะ แบบนี้แหละที่ป้าหวังไว้ My Sassy Girl (2008)
He hoped you would find your own way.เขาต้องการให้คุณพบทางด้วยตัวของคุณเอง Wanted (2008)
I couldn't have hoped for a finer young lady to be shut up in a crypt with whilst awaiting my execution.ไม่มีเด็กสาวคนไหนดีกว่าหนูแล้วล่ะ ถ้าต้องนั่งเงียบๆ ด้วยกันในสุสานแบบนี้ ...ระหว่างที่รอให้เขาประหารเราเนี่ย Inkheart (2008)
I hoped so.ฉันรอคอยเลยล่ะ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Hoped for inspiration to strike. Nada.หวังจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆ บลาๆ Marley & Me (2008)
I had hoped to have a guest with us tonight, but apparently she has been delayed;ทีแรก พ่อหวังว่าเราจะมีแขกร่วมการออกอากาศวันนี้ แต่เธอเกิดติดธุระมาำไม่ได้ Changeling (2008)
is this what Watari hoped for?นี่คือสิ่งที่วาตาริหวังไว้อย่างนั้นเหรอ Death Note: L Change the World (2008)
I told you to come to me, but I hoped you never would.ฉันบอกเธอให้มาหาฉัน แต่ก็หวังว่าเธอจะไม่ต้องมาหา Doubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopedAnyway, she didn't get what she hoped for.
hopedCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.
hopedEveryone hoped for a snow flurry for Christmas.
hopedEveryone hoped that she would win.
hopedHe had hoped to found a new company after the merger was complete.
hopedHe hoped to be a sailor.
hopedHe hoped to find fame as a poet.
hopedHe hoped to have succeed.
hopedHe hoped to succeed.
hopedHe was disappointed that things didn't turn out as he'd hoped.
hopedI achieved all I hoped to do today.
hopedI don't think the house is as big as we hoped.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างใจ[X] (yāng jai) EN: as expected ; as hoped for ; as one would like   FR: comme espéré ; comme escompté ; comme il était souhaité

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPED    HH OW1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoped    (v) (h ou1 p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erhofftehoped for [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
隔靴掻痒[かっかそうよう, kakkasouyou] (n) being frustrated because something is not quite as hoped (just as one cannot scratch an itch from outside a shoe); having an itch that one cannot scratch [Add to Longdo]
期待通り;期待どおり[きたいどおり, kitaidoori] (adj-no,adv) as expected (positive events); as hoped for [Add to Longdo]
所期[しょき, shoki] (n,adj-no,vs) expected; anticipated; hoped for; expectation [Add to Longdo]
整形[せいけい, seikei] (n,vs,adj-no) (1) orthopedics; plastic surgery; cosmetic surgery; (2) smoothing (bursty traffic, etc.) [Add to Longdo]
整形手術;成形手術[せいけいしゅじゅつ, seikeishujutsu] (n) (See 形成手術・けいせいしゅじゅつ) orthopedic surgery; plastic surgery [Add to Longdo]
整骨院[せいこついん, seikotsuin] (n) (See 接骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic [Add to Longdo]
接骨院[せっこついん, sekkotsuin] (n) (See 整骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hope \Hope\, v. i. [imp. & p. p. {Hoped}; p. pr. & vb. n.
   {Hoping}.] [AS. hopian; akin to D. hopen, Sw. hoppan, Dan.
   haabe, G. hoffen. See 2nd {Hope}.]
   1. To entertain or indulge hope; to cherish a desire of good,
    or of something welcome, with expectation of obtaining it
    or belief that it is obtainable; to expect; -- usually
    followed by for. "Hope for good success." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       But I will hope continually.     --Ps. lxxi.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   2. To place confidence; to trust with confident expectation
    of good; -- usually followed by in. "I hope in thy word."
    --Ps. cxix. 81.
    [1913 Webster]
 
       Why art thou cast down, O my soul? and why art thou
       disquieted within me? Hope thou in God. --Ps. xlii.
                          11.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top