หรือคุณหมายถึง forlornneß?
Search result for

forlornness

(7 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forlornness-, *forlornness*, forlornnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา forlornness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *forlornness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forlornness    (n) - (f @1 l oo1 n - n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzweifelung {f}forlornness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寂然[せきぜん(P);じゃくねん, sekizen (P); jakunen] (n,adj-t,adv-to) (1) lonely; desolate; (2) (じゃくねん only) forlornness; desolation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forlornness \For*lorn"ness\, n.
   State of being forlorn. --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forlornness
   n 1: sadness resulting from being forsaken or abandoned [syn:
      {forlornness}, {loneliness}, {desolation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top