หรือคุณหมายถึง hopefulneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopefulness

HH OW1 P F AH0 L N IH0 S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopefulness-, *hopefulness*, hopefulnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hopefulness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hopefulness*)
CMU English Pronouncing Dictionary
HOPEFULNESS    HH OW1 P F AH0 L N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopefulness    (n) hˈoupflnəs (h ou1 p f l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoffnungsvolles Gefühlhopefulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeful \Hope"ful\, a.
   1. Full of hope, or agreeable expectation; inclined to hope;
    expectant.
    [1913 Webster]
 
       Men of their own natural inclination hopeful and
       strongly conceited.          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Having qualities which excite hope; affording promise of
    good or of success; as, a hopeful youth; a hopeful
    prospect. "Hopeful scholars." --Addison. -- {Hope"ful*ly},
    adv. -- {Hope"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopefulness
   n 1: full of hope
   2: the feeling you have when you have hope [ant: {hopelessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top