ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopefully

HH OW1 P F AH0 L IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopefully-, *hopefully*, hopeful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hopefully[ADV] อย่างคาดหวังไว้, Syn. anticipative, expectantanticipatively, expectantly, Ant. hopelessly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then Harvard. Hopefully med school.แล้วที่ฮาว์เวิร์ด ก็เรียนหมอ Good Will Hunting (1997)
hopefully the copy´s not a mess.ฉันหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าก็อปปี้อันนี้/ จะไม่ก่อความวุ่นวาย Never Been Kissed (1999)
But hopefully not the kind who stays out all day and doesn't call like your father who shall remain nameless.แต่แม่หวังว่าลูกคงจะไม่ใช่ประเภทที่ออกไปเที่ยวเล่นทั้งวัน ไม่ติดต่อกลับมาซักนิด เหมือนอย่างพ่อ ที่ตอนนี้แม่แทบจำชื่อไม่ได้ล่ะ Death Has a Shadow (1999)
Hopefully not too soon.หวังว่าคงไม่ใช่ในเร็วๆ นี้ The Matrix Reloaded (2003)
Hopefully we can punch a hole big enough for you to get through.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำให้ช่องว่างนั้นใหญ่พอจะผ่านไปได้ The Matrix Revolutions (2003)
Hopefully living here.อยู่ที่นี่ถาวร Mona Lisa Smile (2003)
And hopefully get money in time so we can go to school.และหวังว่าจะหาเงินทันเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย The Corporation (2003)
/ Yeah, I'm going to hopefully have my own business.- ครับ ผมหวังอย่างยิ่งว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Hopefully none.ไม่มีเลยจะดีกว่า The Longest Yard (2005)
So you just get Fuller to talk, well feed everything into the computer... and then hopefully well come up with the password.คุณต้องชวนฟูลเลอร์คุย เราจะสุ่มคีย์คำสำคัญ และหวังว่าจะเจอพาสเวิร์ด Big Momma's House 2 (2006)
Hopefully the same thing you are.วาดหวังว่าจะเป็นเรื่องเดียวกับคุณ Flyboys (2006)
I know, honey. Hopefully it'll cool down soon.แม่รู้จ้ะ ลูกรัก หวังว่าอากาศจะเย็นลงเร็วๆ นี้ See-Through (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopefullyHopefully, we will enjoy our China trip.
hopefullyHopefully you can rest and relax on the fight home.
hopefullyIf not confidently at least hopefully.

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPEFULLY    HH OW1 P F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopefully    (a) hˈoupfəliː (h ou1 p f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
希図;冀図(oK)[きと, kito] (n,vs) hopefully planning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeful \Hope"ful\, a.
   1. Full of hope, or agreeable expectation; inclined to hope;
    expectant.
    [1913 Webster]
 
       Men of their own natural inclination hopeful and
       strongly conceited.          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Having qualities which excite hope; affording promise of
    good or of success; as, a hopeful youth; a hopeful
    prospect. "Hopeful scholars." --Addison. -- {Hope"ful*ly},
    adv. -- {Hope"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopefully \Hope"ful*ly\, adv.
   1. In a hopeful manner.
    [PJC]
 
   2. I hope; if all goes well; as, hopefully, the dress will be
    ready before the party.
 
   Note: Some prescriptivists object to this usage as being
      ungrammatical, but it is very common and well
      understood. It is usually used to begin a sentence
      describing a desired future event.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopefully
   adv 1: with hope; in a hopeful manner; "we searched hopefully
       for a good position" [ant: {hopelessly}]
   2: it is hoped; "hopefully the weather will be fine on Sunday"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top