ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopelessness

HH OW1 P L AH0 S N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopelessness-, *hopelessness*, hopelessnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hopelessness(n) ความหมดหวัง, See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย, Syn. despair, forlornness, Ant. hopefulness

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two pills cut my feelings of hopelessness by a third.สองเม็ด ลดความรู้สึกสิ้นหวังของผมลงได้หนึ่งในสาม Numb (2007)
I do a pretty good job of being in denial... about the hopelessness of my condition.ฉันไม่ยอมรับ ร่างกายของฉัน Dream On (2010)
The last port in your personal storm of hopelessness and despair.ที่พึ่งสุดท้าย ในยามที่คุณท้อแท้และสิ้นหวัง The New World (2012)
He understands the sense of hopelessness only felt by those who have had baseball taken away from them.เขาเข้าใจว่าที่เขาเจ็บปวดเป็นเพราะว่า เขาไม่สามารถจะเล่นเบสบอลอีกต่อไปได้ Operation Proposal (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหมดหวัง(n) desperateness, See also: hopelessness, Syn. ความสิ้นหวัง, Ant. ความหวัง, Example: เขาได้ปลุกเราให้ตื่นขึ้นจากความหมดหวังและความหมดอาลัยตายอยากในชีวิต
ความสิ้นหวัง(n) hopelessness, See also: desperation, despair, Syn. ความหมดหวัง, Ant. ความหวัง, Example: จาการสำรวจผู้ตกงาน 1, 000 คน ในกทม.พบว่า ผู้ใช้แรงงานที่ตกงานมีความสิ้นหวัง 14% ในช่วงเดือนธันวาคม 2540 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOPELESSNESS HH OW1 P L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopelessness (n) hˈouplɪsnəs (h ou1 p l i s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やみ, yami] (n, adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) #3,351 [Add to Longdo]
絶望[ぜつぼう, zetsubou] (n, vs, adj-no) despair; hopelessness; (P) #8,036 [Add to Longdo]
閉塞感[へいそくかん, heisokukan] (n) locked up feeling; cooped up feeling; feeling of entrapment; (feeling of hopelessness); being in a bind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeless \Hope"less\, a.
   1. Destitute of hope; having no expectation of good;
    despairing.
    [1913 Webster]
 
       I am a woman, friendless, hopeless.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Giving no ground of hope; promising nothing desirable;
    desperate; as, a hopeless cause.
    [1913 Webster]
 
       The hopelessword of "never to return"
       Breathe I against thee, upon pain of life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Unhoped for; despaired of. [Obs.] --Marston. --
    {Hope"less*ly}, adv. -- {Hope"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopelessness
   n 1: the despair you feel when you have abandoned hope of
      comfort or success [ant: {hopefulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top