Search result for

-encourage-

(42 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: encourage, *encourage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encourage[VT] ปลุกใจ, See also: ให้กำลังใจ, กระตุ้น, Syn. embolden, hearten, inspirit, Ant. depress, discourage
encourage[VT] ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit

English-Thai: Nontri Dictionary
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encourageยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Encourage her. Ladies and gentlemen, please pay attention to here...ให้กำลังใจเธอ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กรุณาฟังทางนี้... My Sassy Girl (2008)
But you must not listen to others' encouragement for you to be a hero.แต่เธอ ต้องไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นยุยง ให้เธอเป็นฮีโร่. Episode #1.9 (2008)
Don't encourage politicians to be involved in this.อย่ายุยงอย่างนักการเมือง ให้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ Episode #1.9 (2008)
WhitIey needed some encouragement but he told my man everything.Whitley ต้องการกำลังใจแต่เขาบอกคนของผมทุกอย่าง 24: Redemption (2008)
A little warmth and encouragement would have been nice.ให้ความอบอุ่นกับกำลังใจจะดีกว่ามั้ย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Here's some encouragement.นี้จะทำให้คุณอ่านมัน วิลสัน! The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
So, word around the Kgale Shopping Centre is that you no longer need my encouragement.แล้วไปเดินรอบห้างการ์เล่ย์เซ็นเตอร์ เธอไม่จำเป็นต้องการกำลังใจจากฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
But who better than Troy Bolton to encourage her to accept the honor?แต่ใครจะดีกว่าทรอย โบลตันที่จะไปสนับสนุนเธอให้ตอบรับเกียรตินี้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
East High is a place where teachers encouraged us to break the status quo.อีสต์ไฮคือสถานที่ที่ครูสนับสนุนเราให้ทำสิ่งที่เราต้องการ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- I was thinking maybe an organization to encourage literacy.- ผมคิดว่าน่าจะเป็น... องค์กรที่ส่งเสริมการอ่านเขียน The Reader (2008)
And I would encourage all of you to...และฉันจะต้องขายหน้าต่อหน้าพวกคุณที่... .. Eagles and Angels (2008)
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encourageAll my friends encouraged me to try my best.
encourageAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
encourageDemocracy encourages freedom.
encourageDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
encourageEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
encourageGeorge encouraged Ellie to study hard again.
encourageHe encouraged his son in doing something great.
encourageHe encouraged his son to study harder.
encourageHe encouraged me to try again.
encourageHer success encouraged me to try the same thing.
encourageHe was encouraged by a professor in his college days.
encourageHe was encouraged by his success.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกเร้า[V] encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
ปลุกใจ[V] encourage, See also: arouse, stir up one's spirit, embolden, Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว, Example: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย, Thai definition: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
ทอดสะพาน[V] encourage, Syn. ให้ท่า, ยั่ว, ชายตา, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางเป็นทำนองอยากติดต่อด้วย, Notes: (สำนวน)
ย้อมใจ[V] encourage, See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce, Syn. ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ, Example: เขาย้อมใจตนเองโดยการดื่มเหล้า เพื่อให้กล้าพูดกับหล่อน, Thai definition: ทำให้ใจชุ่มชื่น
ชูใจ[V] encourage, See also: inspire, hearten, cheer, enhance one's spirit, Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ, Example: คำพูดของเขาช่วยชูใจเธอได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ทำให้ใจมีกำลังขึ้น
ให้ท่า[V] encourage, See also: flirt, make eyes at, make sheep's eyes at, chat someone up, Syn. ให้ท่าให้ทาง, Example: ผู้หญิงมันให้ท่า ใครบ้างจะไม่อยากเอาของฟรี, Thai definition: พูดหรือแสดงกิริยาให้รู้ว่ายินดีติดต่อด้วยหรือไม่รังเกียจ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage   
ให้กำลังใจ[v.] (hai kamlangjai) EN: encourage   FR: encourager ; stimuler

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOURAGE    EH0 N K ER1 IH0 JH
ENCOURAGE    EH0 N K ER1 AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encourage    (v) (i1 n k uh1 r i jh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encourage \En*cour"age\ (?; 48), v. t. [imp. & p. p.
   {Encouraged} (?; 48); p. pr. & vb. n. {Encouraging}.] [F.
   encourager; pref. en- (L. in) + courage courage. See
   {Courage}.]
   To give courage to; to inspire with courage, spirit, or hope;
   to raise, or to increase, the confidence of; to animate;
   enhearten; to incite; to help forward; -- the opposite of
   {discourage}.
   [1913 Webster]
 
      David encouraged himself in the Lord.  --1 Sam. xxx.
                          6.
 
   Syn: To embolden; inspirit; animate; enhearten; hearten;
     incite; cheer; urge; impel; stimulate; instigate;
     countenance; comfort; promote; advance; forward;
     strengthen.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encourage
   v 1: contribute to the progress or growth of; "I am promoting
      the use of computers in the classroom" [syn: {promote},
      {advance}, {boost}, {further}, {encourage}]
   2: inspire with confidence; give hope or courage to [ant:
     {discourage}]
   3: spur on; "His financial success encouraged him to look for a
     wife"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top