Search result for

*encourage*

(254 entries)
(0.0475 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: encourage, -encourage-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encourage[VT] ปลุกใจ, See also: ให้กำลังใจ, กระตุ้น, Syn. embolden, hearten, inspirit, Ant. depress, discourage
encourage[VT] ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน
encourage in[PHRV] ทำให้มีกำลังใจในเรื่อง, See also: สนับสนุนในเรื่อง
encouragement[N] การให้กำลังใจ, See also: การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Syn. cheer, reassurance, support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit

English-Thai: Nontri Dictionary
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encourageยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Encourage her. Ladies and gentlemen, please pay attention to here...ให้กำลังใจเธอ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กรุณาฟังทางนี้... My Sassy Girl (2008)
But you must not listen to others' encouragement for you to be a hero.แต่เธอ ต้องไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นยุยง ให้เธอเป็นฮีโร่. Episode #1.9 (2008)
Don't encourage politicians to be involved in this.อย่ายุยงอย่างนักการเมือง ให้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ Episode #1.9 (2008)
WhitIey needed some encouragement but he told my man everything.Whitley ต้องการกำลังใจแต่เขาบอกคนของผมทุกอย่าง 24: Redemption (2008)
A little warmth and encouragement would have been nice.ให้ความอบอุ่นกับกำลังใจจะดีกว่ามั้ย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Here's some encouragement.นี้จะทำให้คุณอ่านมัน วิลสัน! The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
So, word around the Kgale Shopping Centre is that you no longer need my encouragement.แล้วไปเดินรอบห้างการ์เล่ย์เซ็นเตอร์ เธอไม่จำเป็นต้องการกำลังใจจากฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
But who better than Troy Bolton to encourage her to accept the honor?แต่ใครจะดีกว่าทรอย โบลตันที่จะไปสนับสนุนเธอให้ตอบรับเกียรตินี้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
East High is a place where teachers encouraged us to break the status quo.อีสต์ไฮคือสถานที่ที่ครูสนับสนุนเราให้ทำสิ่งที่เราต้องการ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- I was thinking maybe an organization to encourage literacy.- ผมคิดว่าน่าจะเป็น... องค์กรที่ส่งเสริมการอ่านเขียน The Reader (2008)
And I would encourage all of you to...และฉันจะต้องขายหน้าต่อหน้าพวกคุณที่... .. Eagles and Angels (2008)
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต Home (2009)
No more dog. Don't encourage him.ไม่เลี้ยงสุนัขอีกแล้ว อย่าสนับสนุนพ่อเชียวนะ Hachi: A Dog's Tale (2009)
I uid encourage you not to lose hope.ท่านอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
And that, I believe, is gonna encourage people to stay on the diet, and that's the important thing.มีคนของแพตตี้ ฮิวส์คอยให้ข้อมูลFBI Trust Me (2009)
I was tasked by the judge to encourage a settlement here, so let's get to it.ผมได้รับคำสั่งจากผู้พิพากษาให้มาเจรจายอมความ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
THAT SHE WAS ENCOURAGED TO GO THERE LAST NIGHT.ไปสนับสนุนให้เธอไปคืนนั้น Zoe's Reprise (2009)
Don't encourage him!อย่าไปชมเขา Connect! Connect! (2009)
S confidenceomes from a Lifetime of encouragement and praise.ให้เดานะ สำหรับเธอแล้ววันเกิดหมายถึงปากกาด้ามใหม่ Carrnal Knowledge (2009)
When I encouraged nate to reconnect with his family,ตอนที่ฉันสนับสนุนให้เนทกลับไปหาครอบครัวเขา The Grandfather (2009)
Encouraged me to do anything.ผลักดันให้ผมทำอะไร Scratches (2009)
Only thing my mama every encouraged me how to learnสิ่งเดียวที่แม่ผลักดันให้ฉันเรียนรู้ Scratches (2009)
I felt encouraged.รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเป็นกองเลย Gokusen: The Movie (2009)
But even you encouraged me to be with him.แต่แม่เอง ที่เป็นคนส่งเสริมให้หนูคบกับเขา The Wrath of Con (2009)
Gay parents encourage rebellion. There are studies on this. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.พ่อแม่เกย์ มักสนับสนุนการกบฏ มีผลการวิจัยอยู่ Showmance (2009)
I can't have you around if you're going to continue to encourage them to make bad choices. * One that makes me feel like I feel when I'm with you... * Well, you're right, Will.ผมให้คุณอยู่ไม่ได้ ถ้าคุณยังคง ยุให้พวกเขาทำเรื่องผิดๆ คุณพูดถูก วิลล์ The Rhodes Not Taken (2009)
We encourage this kind of-- murder fantasy.มันเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัด เราต้องสนับสนุน... จินตนาการการฆ่าคน Roadkill (2009)
And encourage you to remove the obstaclesและขอให้คุณฟันฝ่าอุปสรรค Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
- Sorry. - How can I help and encourage you?-ขอโทษค่ะ-ผมจะช่วยเหลือและสนับสนุนคุณได้อย่างไร Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
And along comes this religion, which encourages you to get hammered, run naked through the woods, have sex with whoever, or whatever, and it's all part of getting closer to God.ทีนี้ศาสนานี้ก็โผล่มา สนับสนุนให้เธอลงมือ วิ่งพล่านไปทั่วป่าทั้งโป๊ๆ ไปนอนกับใครก็ได้ Frenzy (2009)
That's something you should encourage. Sue is wrong! Fine.และคุณควรให้กำลังใจพวกเค้า ซูพูดผิด! Mattress (2009)
I-I have never intentionally encouraged emma.ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นกับเอมม่า Mash-Up (2009)
I want to audition for the wicked solo. (murmured encouragement)ผมอยากออดิชั่นเพื่อร้องนำ Wheels (2009)
you have to encourage their outside interests.คุณต้องสนับสนุนพวกเค้าให้ออกไปทำในสิ่งที่พวกเค้าสนใจ Slack Tide (2009)
It's the period when Amish youth are encouraged to explore the outside world.มันเป็นช่วงเวลาวัยเด็กของพวกอามิช ที่เปิดสู่โลกภายนอก The Plain in the Prodigy (2009)
I encouraged him to use his rumspringa to decide whether his love of music was strong enough for him to consider leaving his faith.ฉันสนับสนุนให้เขาใช้ 'Rumspringa' ของเขา ตัดสินใจว่าเขารักดนตรีมากพอ เพื่อให้เขาตัดสินใจทิ้งความเชื่อของเขา The Plain in the Prodigy (2009)
Only he was giving me words of encouragement,not screaming in my ear.แต่เขาให้แรงบันดาลใจฉัน ไม่ใช่ตะโกนใส่หูฉันเหมือนบางคน Invest in Love (2009)
Hurting you's encouraged.ทำนายเจ็บ เป็นการปลุกใจ I Believe the Children Are Our Future (2009)
I encourage you to follow my lead.ขอให้ทุกคนทำตามฉัน Throwdown (2009)
- please don't encourage him, winger.ได้โปรดวิงเกอร์ อย่าไปให้ท่าเขา Advanced Criminal Law (2009)
With some encouragement.ด้วยความช่วยเหลือนิดหน่อย Holocron Heist (2009)
doctors encourage bonding between mothers and stillborns.ฉันเป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับกลุ่ม ที่ปรึกษาคุณแม่คนใหม่ Cradle to Grave (2009)
And Raj Koothrappali for their support and encouragement in this enterprise.แล้วก็ราจ คูเทรปพาลี สำหรับความช่วยเหลือ และความกล้าหาญ ในการกระทำครั้งนี้ด้วย The Vengeance Formulation (2009)
The minute we encourage him, he'll put it away.ในนาทีที่เราเข้าไป ให้กำลังใจเขา เดี๋ยวเขา ก็เลิกทำไปเสียอีก The Turning Point (2009)
She supported me, encouraged me, bought me my first journal, and then she died.แม่สนับสนุนฉัน ให้กำลังใจฉัน ซื้อสมุดบันทึกบันทึก เล่มแรกให้ฉัน แล้วต่อมาแม่ก็เสีย The Turning Point (2009)
I saw him maybe a little encouraged.ฉันเห็นเขาอาจจะ ต้องการการสนับสนุนนิดหน่อย Astro Boy (2009)
With little or no population remaining to sustain industry, other third world countries throughout Asia have also been encouraged...กับจำนวนที่น้อยนืดของประชากร ที่เหลือไว้เพื่อค้ำจุนบริษัท ในต่างประเทศ อย่างเช่นเอเชีย ก็... .. Daybreakers (2009)
It's been a challenge. My stepfather actually encouraged me.มันเป็นอะไรที่ท้าทายน่ะค่ะ แล้วก็ พ่อเลี้ยงเป็นคนส่งเสริม Brothers (2009)
The Swiss Guard is a calling, not a profession, and it encourages a certain civiltry.สวิส Guard เป็นโทร, ไม่เป็นอาชีพ และสนับสนุนให้มีประเภทดันทุรัง. Angels & Demons (2009)
When he went to college I encourage him to borrow my surrogates whenever he wanted.เมื่อเขาเข้าวิทยาลัยฉันให้เขา ยืมเซอรโรเกทของฉันเมื่อเขาต้องการ Surrogates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encourageAll my friends encouraged me to try my best.
encourageAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
encourageDemocracy encourages freedom.
encourageDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
encourageEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
encourageGeorge encouraged Ellie to study hard again.
encourageHe encouraged his son in doing something great.
encourageHe encouraged his son to study harder.
encourageHe encouraged me to try again.
encourageHer success encouraged me to try the same thing.
encourageHe was encouraged by a professor in his college days.
encourageHe was encouraged by his success.
encourageHis advice encouraged me to try it again.
encourageHis success encouraged me very much.
encourageI felt encouraged to hear what he said.
encourageIf he had attended the party, they would have been encouraged.
encourageIn foreign countries, especially in Western countries, students are encouraged to express and develop themselves as individuals.
encourageIt is imperative that we should encourage participatory forms of decision-making.
encourageIt is necessary for you to go and encourage the girl.
encourageI was encouraged by his words.
encourageI will go to encourage him.
encourageLearning should not be forced. Learning should be encouraged.
encourageMany American parents encourage their sons to play football to keep them away from drugs.
encourageMany letters of encouragement refreshed my sad heart.
encourageMy advice acted as an encouragement to her.
encourageMy comrades encouraged me to fulfill my ambitions.
encourageMy father encouraged me to study the piano.
encourageMy teacher encouraged me in my studies.
encourageMy teacher encouraged me to fulfill my ambitions.
encourageNo one encouraged her.
encourageOur school encourages sports.
encouragePeople were even encouraged to play it.
encourageReading science fiction sometimes does much to encourage a scientific view of the universe.
encourageShe didn't utter a single word of encouragement.
encourageShe encouraged him to write a novel.
encourageShe was encouraged by the news.
encourageThe hope of his return encouraged me.
encourageThe professor encouraged me in my studies.
encourageThe teacher encouraged me to study abroad.
encourageThe teacher encouraged the students with praise.
encourageThis group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.
encourageWe are encouraged to use our imagination.
encourageWe encourage your participation.
encourageWhen I'm sad, my friends encourage me.
encourageWithout your encouragement, I should have given up the plan.
encourageYou come to encourage him.
encourageYou must encourage him to try again.
encourageYour encouragement will draw her out.
encourageYour words of encouragement meant a lot to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงจูงใจ[N] incentive, See also: stimulus, encouragement, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ
ปลุกเร้า[V] encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
เชียร์[V] support, See also: boost, promote, encourage, Syn. สนับสนุน, Example: เพื่อนๆ ทุกคนเชียร์ให้เขารับตำแหน่งหัวหน้า เพราะเขาเหมาะสมที่สุด, Thai definition: สนับสนุนให้ลงมือทำ, แสดงความเห็นด้วย, Notes: (อังกฤษ)
การผลักดัน[N] push, See also: encourage, support, promotion, Syn. การหนุน, การสนับสนุน, การส่งเสริม, Example: สหรัฐขอให้รัฐบาลไทยใช้ความพยายามในการผลักดันให้ร่างกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ภายในเร็ววัน, Thai definition: การสนับสนุนทำให้เกิดการก้าวไปข้างหน้า
เร้า[V] stimulate, See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, Example: เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
สิ่งจูงใจ[N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
ยั่วยุ[V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยุ[V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
เสริม[V] support, See also: promote, back, encourage, boost, help, Syn. ส่งเสริม, สนับสนุน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อเสริมให้การผลิตขยายตัว, Thai definition: ผลักดันให้เกิดความเจริญ
เคี่ยวเข็ญ[V] drive, See also: compel, force, urge, encourage, Syn. บังคับ, ผลักดัน, Ant. ละเลย, ไม่สนใจ, Example: แม่เคี่ยวเข็ญน้องให้ทำการบ้าน, Thai definition: บีบบังคับ, บีบคั้นให้ได้ความลำบาก
ปลุกใจ[V] encourage, See also: arouse, stir up one's spirit, embolden, Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว, Example: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย, Thai definition: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
รู้กัน[V] conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ, Example: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ, Thai definition: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
เป็นใจ[V] conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. รู้กัน, สมรู้ร่วมคิด, รู้เห็นเป็นใจ, Example: เขาเป็นใจให้ลูกสาวหนีตามผู้ชายไป
อัดฉีด[V] encourage someone by giving them money, Example: ยิ่งรัฐบาลอัดฉีดเงินทุนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคต่างๆ มากเท่าไร ความพินาศของสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งแพร่ระบาดไปทั่ว, Thai definition: เพิ่มกำลังด้วยการให้เงิน หรือสิ่งของ เพื่อให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเต็มกำลังความสามารถ
ได้ใจ[V] become conceited, See also: be encouraged, be overbold, be conceited, be overconfident, become haughty, Syn. ลำพองใจ, เหิมใจ, ย่ามใจ, ชะล่าใจ, Example: แม่จะไม่ใช้การชมเชยหรือให้รางวัลเพราะกลัวเด็กจะได้ใจ
ใจมา[V] be encouraged, See also: be confident, be hopeful, be supported, Syn. มีหวัง, Example: ผมใจมาเป็นกองเลยเมื่อเห็นหน้าแม่, Thai definition: มีกำลังใจ
ทอดสะพาน[V] encourage, Syn. ให้ท่า, ยั่ว, ชายตา, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางเป็นทำนองอยากติดต่อด้วย, Notes: (สำนวน)
ทำขวัญ[V] perform ceremony for encouragement, Example: พราหมณ์กำลังทำขวัญให้นาคที่กำลังจะบวช, Thai definition: ทำพิธีเชิญขวัญหรือเรียกขวัญมาอยู่กับตัว
ยกมือ[V] agree, See also: accept, concur, approve, support, encourage, back, back sb/sth up, Syn. เห็นด้วย, สนับสนุน, Example: ผู้อภิปรายขอให้ผู้สนับสนุนยกมือขึ้นกับความคิดเห็นของเขา, Thai definition: แสดงว่าเห็นด้วย
ย้อมใจ[V] encourage, See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce, Syn. ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ, Example: เขาย้อมใจตนเองโดยการดื่มเหล้า เพื่อให้กล้าพูดกับหล่อน, Thai definition: ทำให้ใจชุ่มชื่น
ชูใจ[V] encourage, See also: inspire, hearten, cheer, enhance one's spirit, Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ, Example: คำพูดของเขาช่วยชูใจเธอได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ทำให้ใจมีกำลังขึ้น
กระตุ้นเตือน[V] stimulate, See also: waken, animate, stir up, encourage, promote, Syn. ย้ำเตือน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเตือนให้ประชาชนประหยัดน้ำมัน, Thai definition: ย้ำให้ระลึกถึง
กระตุ้น[V] urge, See also: encourage, incite, support, invigorate, impel, spur, Syn. หนุน, ส่งเสริม, สนับสนุน, Example: หนังสือพิมพ์กระตุ้นให้รัฐบาลตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินทำกินแก่เกษตรกร
การเร้า[N] stimulation, See also: evocation, incitement, urge, instigation, encouragement, Syn. การกระตุ้น, การปลุกเร้า, การเร่งเร้า, Example: คอมพิวเตอร์เกมนั้นต้องมีองค์ประกอบ 2 อย่างคือการท้าทายให้อยากเอาชนะ และการเร้าอารมณ์ด้วยภาพแสงสีและเสียง
ข่มนาม[V] disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops, See also: insult the enemy in effigy, Example: แม่ทัพทำพิธีตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึก, Thai definition: ทำพิธีข่มชื่อศัตรูก่อนยกทัพ
จ้ำจี้จ้ำไช[V] prod, See also: urge, encourage, poke, incite, Example: ภรรยาของเขาจ้ำจี้จ้ำไชให้เขาไปหางาน, Thai definition: พูดหรือสอนซ้ำๆ ซากๆ
ให้ท่า[V] encourage, See also: flirt, make eyes at, make sheep's eyes at, chat someone up, Syn. ให้ท่าให้ทาง, Example: ผู้หญิงมันให้ท่า ใครบ้างจะไม่อยากเอาของฟรี, Thai definition: พูดหรือแสดงกิริยาให้รู้ว่ายินดีติดต่อด้วยหรือไม่รังเกียจ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage   
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ให้กำลังใจ[v.] (hai kamlangjai) EN: encourage   FR: encourager ; stimuler
จรรโลงใจ[v.] (janlōngjai) FR: inspirer ; insuffler ; encourager
การผลักดัน[n.] (kān phlakdan) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove   
การส่งเสริม[n.] (kān songsoēm) EN: promotion ; encouragement ; fostering   FR: encouragement [m] ; promotion [f]
เคี่ยวเข็ญ[] (khīokhen ) EN: drive ; compel ; force ; urge ; encourage   
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod   FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระทุ้งให้ทำ[v. exp.] (krathung hai tham) FR: encourager (qn) à faire (qch)
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunkhun) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth   
ปลุกใจ[v.] (plukjai) EN: encourage ; embolden ; give heart to   FR: encourager ; enhardir ; animer
รู้กัน[v.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory   
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate   FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage   FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; back ; incite   FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; inciter
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: bring back one's spirits ; perform ceremony for encouragement   
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable   FR: être sécurisé ; être rassuré
ยกมือ[v.] (yokmeū) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up   
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce   
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment   FR: provoquer ; exciter
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment   FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOURAGE    EH0 N K ER1 IH0 JH
ENCOURAGE    EH0 N K ER1 AH0 JH
ENCOURAGED    EH0 N K ER1 IH0 JH D
ENCOURAGED    EH0 N K ER1 AH0 JH D
ENCOURAGES    EH0 N K ER1 IH0 JH AH0 Z
ENCOURAGES    EH0 N K ER1 AH0 JH AH0 Z
ENCOURAGEMENT    EH0 N K ER1 IH0 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encourage    (v) (i1 n k uh1 r i jh)
encouraged    (v) (i1 n k uh1 r i jh d)
encourages    (v) (i1 n k uh1 r i jh i z)
encouragement    (n) (i1 n k uh1 r i jh m @ n t)
encouragements    (n) (i1 n k uh1 r i jh m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmunterung {f}; Ermunterung {f}; Zuspruch {m}encouragement [Add to Longdo]
Einsatz {m}encouragement [Add to Longdo]
Ermutigung {f}encouragement [Add to Longdo]
ermuntert; ermutigtencourages [Add to Longdo]
ermutigen; fördern; anspornen; anfeuern | ermutigend; fördernd; anspornend; anfeuernd | ermutigt; gefördert; angespornt; angefeuertto encourage | encouraging | encouraged [Add to Longdo]
ermutigtencouraged [Add to Longdo]
unterstütztencourages [Add to Longdo]
Sie müssen ihm den Rücken stärken.You must give him encouragement. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
学問の奨め[がくもんのすすめ, gakumonnosusume] (n) encouragement of learning [Add to Longdo]
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P) [Add to Longdo]
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P) [Add to Longdo]
勧学[かんがく, kangaku] (n,vs) encouragement of learning [Add to Longdo]
勧業[かんぎょう, kangyou] (n) (encouragement of) industry; (P) [Add to Longdo]
勧工[かんこう, kankou] (n) encouragement of industry [Add to Longdo]
勧奨[かんしょう, kanshou] (n,vs) encouragement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
勧賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) praise and encouragement [Add to Longdo]
勧農[かんのう, kannou] (n) encouragement of agriculture [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
気を持たす[きをもたす, kiwomotasu] (exp,v5s) to encourage someone to expect something; to raise someone's hopes [Add to Longdo]
気を持たせる[きをもたせる, kiwomotaseru] (exp,v1) to encourage someone to expect something; to raise someone's hopes [Add to Longdo]
気付け[きつけ;きづけ, kitsuke ; kiduke] (n) (1) encouragement; bringing around; resuscitation; (2) stimulant; tonic; restorative; (3) (in) care of [Add to Longdo]
強い肴[しいざかな, shiizakana] (n) (See 懐石料理・1) side dish served in order to encourage the consumption of alcohol (kaiseki cuisine) [Add to Longdo]
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip [Add to Longdo]
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激励[げきれい, gekirei] (n,vs,adj-no) encouragement; (P) [Add to Longdo]
激励演説[げきれいえんぜつ, gekireienzetsu] (n) speech of encouragement; pep talk [Add to Longdo]
激励会[げきれいかい, gekireikai] (n) encouragement rally; pep rally; spirit rally [Add to Longdo]
元気を付ける[げんきをつける, genkiwotsukeru] (exp,v1) to encourage; to give courage to [Add to Longdo]
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength [Add to Longdo]
鼓吹[こすい, kosui] (n,vs) inspiration; advocacy; encouragement [Add to Longdo]
鼓舞[こぶ, kobu] (n,vs) inspiration; encouragement; (P) [Add to Longdo]
鼓舞激励[こぶげきれい, kobugekirei] (n) encouragement [Add to Longdo]
後を引く[あとをひく, atowohiku] (exp,v5k) (1) to be moreish; to have a quality that encourages you to eat (drink) more of them after; (2) to have lingering effects [Add to Longdo]
行く様に勧める[いくようにすすめる, ikuyounisusumeru] (exp,v1) to encourage someone to go [Add to Longdo]
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P) [Add to Longdo]
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity) [Add to Longdo]
助勢[じょせい;すけぜい, josei ; sukezei] (n,vs) encouragement; backing; reinforcements [Add to Longdo]
奨学[しょうがく, shougaku] (n) encouragement to study; (P) [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
奨励賞[しょうれいしょう, shoureishou] (n) encouragement award; honorable mention (award); honourable mention [Add to Longdo]
招福[しょうふく, shoufuku] (n) good luck charm; something that encourages or invites good luck [Add to Longdo]
殖産興業[しょくさんこうぎょう, shokusankougyou] (n) promotion of industry; encouragement of new industry [Add to Longdo]
尻を叩く[しりをたたく, shiriwotataku] (exp,v5k) to encourage to do (lit [Add to Longdo]
尻叩き;尻たたき[しりたたき, shiritataki] (n,vs) (1) spanking; (n) (2) (arch) ritual spanking of a new bride to encourage fertility [Add to Longdo]
振起[しんき, shinki] (n,vs) encouragement; stimulation [Add to Longdo]
振興[しんこう, shinkou] (n,vs) promotion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
声援[せいえん, seien] (n,vs) encouragement; cheering; support; (P) [Add to Longdo]
促進[そくしん, sokushin] (n,vs,adj-no) promotion; acceleration; encouragement; facilitation; spurring on; (P) [Add to Longdo]
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P) [Add to Longdo]
働きかけ;働き掛け[はたらきかけ, hatarakikake] (n) pressure; encouragement; urging; promoting [Add to Longdo]
督励[とくれい, tokurei] (n,vs) encouragement; urge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助长[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] encourage; foster; foment [Add to Longdo]
勉励[miǎn lì, ㄇㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] to encourage [Add to Longdo]
劝勉[quàn miǎn, ㄑㄩㄢˋ ㄇㄧㄢˇ, / ] to advise; to encourage [Add to Longdo]
劝善惩恶[quàn shàn chéng è, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄢˋ ㄔㄥˊ ㄜˋ, / ] to encourage virtue and punish evil (成语 saw) [Add to Longdo]
劝课[quàn kè, ㄑㄩㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] to encourage and supervise (esp. state officials promoting agriculture) [Add to Longdo]
拍马[pāi mǎ, ㄆㄞ ㄇㄚˇ, / ] to urge on a horse by patting its bottom; fig. to encourage; same as 拍馬屁|拍马屁, to flatter or toady [Add to Longdo]
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, ] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate [Add to Longdo]
推波助澜[tuī bō zhù lán, ㄊㄨㄟ ㄅㄛ ㄓㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] to push the wave and add to the billows (成语 saw); to add momentum; to encourage sth to get bigger; to add fuel to the fire [Add to Longdo]
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, / ] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres [Add to Longdo]
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, / ] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres [Add to Longdo]
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, / ] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres [Add to Longdo]
杀鸡警猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, / ] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres [Add to Longdo]
激励[jī lì, ㄐㄧ ㄌㄧˋ, / ] to encourage; to urge; motivation [Add to Longdo]
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, / ] prize; award; encouragement [Add to Longdo]
奖励[jiǎng lì, ㄐㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] reward (as encouragement) [Add to Longdo]
策励[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] to encourage; to urge; to impel; to spur sb on [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, / ] encourage; to cut; to strain [Add to Longdo]
养殖[yǎng zhí, ㄧㄤˇ ㄓˊ, / ] to cultivate; cultivation; to further; to encourage [Add to Longdo]
鼓励[gǔ lì, ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ, / ] to encourage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encourage \En*cour"age\ (?; 48), v. t. [imp. & p. p.
   {Encouraged} (?; 48); p. pr. & vb. n. {Encouraging}.] [F.
   encourager; pref. en- (L. in) + courage courage. See
   {Courage}.]
   To give courage to; to inspire with courage, spirit, or hope;
   to raise, or to increase, the confidence of; to animate;
   enhearten; to incite; to help forward; -- the opposite of
   {discourage}.
   [1913 Webster]
 
      David encouraged himself in the Lord.  --1 Sam. xxx.
                          6.
 
   Syn: To embolden; inspirit; animate; enhearten; hearten;
     incite; cheer; urge; impel; stimulate; instigate;
     countenance; comfort; promote; advance; forward;
     strengthen.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top