ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*xue*

Z UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: xue, -xue-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
雪崩[xuě bēng, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄥ, ] หิมะถล่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today we drink on you, Mr. war makes ringed homosexueel.วันนี้เราดื่มเพื่อเจ้า มิสเตอร์สงครามสร้างสรรค์วงเกย์ Meet the Spartans (2008)
"Mr. war ringed homosexueel beard."มิสเตอร์สงครามสร้างสรรค์วงเกย์ต่อต้านอย่างกล้าหาญ Meet the Spartans (2008)
We would like to Chi Xuegaoข้าอยากกินที่ Chi Xuegao Ip Man 2 (2010)
Meal and then take you Chi Xuegaoตกลง พ่อจะพาไปกิน Chi Xuegao Ip Man 2 (2010)
Maybe sexual conflicts.Vielleicht sexuelle Konflikte. It Happened in Broad Daylight (1958)
You know, there's a certain irony in the fact that our lives, and perhaps the lives of everyone on Earth may depend on Captain Patterson's sex appeal.Es liegt eine gewisse Ironie in der Tatsache, dass unser Leben und das der Erde von der sexuellen Anziehungskraft von Captain Patterson abzuhängen scheint. Queen of Outer Space (1958)
Huge sexual appetite. Count of Vaudrémont's daughter. An uncle in the Academy.Hat extreme sexuelle Lust und ist die Tochter des Earl of Vaudrémont. Les tricheurs (1958)
- Especially sexual.-Vor allem Sexuell. Les tricheurs (1958)
In this post-mortem, were you asked to determine if the deceased had reached sexual climax shortly before death?Bat man Sie, den Toten daraufhin zu untersuchen, ob er einen sexuellen Höhepunkt hatte, - kurz bevor er starb? Anatomy of a Murder (1959)
The way to make caged men work is to satisfy 70% of their bodily lust.Um aus den Männern die beste Leistung zu holen, müssen von Zeit zu Zeit ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigt werden. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
I don't think marriage is just a liaison to be terminated when the sexual side of it gets boring or irksome to either party.Ich glaube nicht, dass man die Ehe einfach so beenden kann, wenn der sexuelle Aspekt für eine der beiden Parteien langweilig wird. The Grass Is Greener (1960)
But dear lady Parerga rush to the call of sex it is not about blame.Bitte keine Schuldgefühle, nur weil Sie sexuell empfänglich sind. The Millionairess (1960)
- Are you a hormosessual?Bist du homosexuell? Zazie dans le Métro (1960)
...and hormosessuality, to boot!Sieh an - homosexuell! Zazie dans le Métro (1960)
What's a hormosessual?Was ist ein Homosexueller? Zazie dans le Métro (1960)
'Cause he's a hormosessual?Weil er homosexuell ist? Zazie dans le Métro (1960)
What makes him a hormosessual?Was heißt denn homosexuell? Zazie dans le Métro (1960)
Are you a hormosessual? Is that too grown-up?Wenn ich dich fragen würde, ob du ein Homosexueller bist? Zazie dans le Métro (1960)
- Is he a hormosessual?Ob er homosexuell ist. Zazie dans le Métro (1960)
- What's a hormosessual?- Was ist ein Homosexueller? Zazie dans le Métro (1960)
He's a liar, a fake and sexually obsessed.Er ist ein Lügner, Simulant und sexuell Besessener. Saint-Tropez Blues (1961)
Usually not, but since he states that the hero is impotent, his brother is homosexual, and his sister-in-law is a nymphomaniac, shouldn't he give physical details about the heroine?Das würde es nicht, wäre der Konflikt rein emotional. Doch da man uns zeigt, dass der Held impotent ist, sein Bruder homosexuell und seine Schwägerin Nymphomanin, schuldet er uns Informationen über die Heldin. Nein. Jules and Jim (1962)
Never let them forget you're living on a sexual powder keg.Sie müssen dir deine sexuelle Zwangslage abkaufen! Shock Corridor (1963)
Shows a culmination of internal sexual conflict... generally of old standing... and based on a constitutionally determined chaotic sexual pattern.Sie zeigt den Höhepunkt eines inneren sexuellen Konflikts, und zwar eines sehr alten Konflikts, basierend auf konstitutionell bedingter sexueller Zügellosigkeit. Shock Corridor (1963)
"We've got to resolve the underlying... "sexual conflict.Wir müssen den zugrundeliegenden sexuellen Konflikt aufdecken. Shock Corridor (1963)
For taking sexual advantage of feeble-minded women... in the ladies' ward.Weil er geistesschwache Frauen sexuell missbraucht.... auf der Frauenstation. Shock Corridor (1963)
Now, wouldn't that necessitate the abandonment... of the so-called monogamous sexual relationship?Bedeutet das die Abschaffung der monogamen sexuellen Beziehung? Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
I hasten to add that since each man will be required to do prodigious... service along these lines... the women will have to be selected for their sexual characteristics... which will have to be of a highly stimulating nature.Ich möchte noch hinzufügen, dass da an jeden Mann natürlich gewaltige Anforderungen in dieser Hinsicht gestellt werden die Auswahl der Frauen nach besonderen sexuellen Kriterien erfolgen sollte die äußerst stimulierend sein sollten. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
In view of the censorship risk, the sexual act is depicted as follows...Angesichts der Risiken einer Zensur wird der sexuelle Akt beschrieben... All These Women (1964)
She's sexually normal.Sie ist sexuell normal. Good Neighbor Sam (1964)
One thing they didn't do then was to play up the sex angle like you can now.Damals wurde der sexuelle Aspekt nicht so ausgeschöpft wie heute. Hush...Hush, Sweet Charlotte (1964)
Some other sexual blackmailer would've got his hands on you.Ein sexueller Erpresser hätte dich in die Finger gekriegt. Marnie (1964)
The National Association of Homosexuals... has finally removed the veto from the Big Hunt...Der Homosexuellenverband hat sein Verbot der Großen Jagd aufgehoben. The 10th Victim (1965)
You're the one that's been preaching emancipation.Du predigst doch sexuelle Gleichberechtigung. The Great Race (1965)
And because I consider myself sexually free and morally emancipated I'm a responsible, discriminating woman who doesn't intend to jump into bed with the first muscular egocentric male who thinks he can seduce me by agreeing with some of the things I believe in.Ich bin sexuell befreit und moralisch emanzipiert, aber auch anspruchsvoll. Ich gehe nicht mit dem erstbesten egozentrischen Schönling ins Bett, der mich rumkriegen will, indem er meinen Überzeugungen zustimmt. The Great Race (1965)
The young open their eyes in two weeks and they become sexually active in two months.Die Jungen öffnen ihre Augen nach zwei Wochen... und werden innerhalb von zwei Monaten sexuell aktiv. King Rat (1965)
I've got a sexual block.Ich bin sexuell blockiert. What's New Pussycat (1965)
It helps sublimate my sexual tensions.Es hilft mir, meine sexuellen Spannungen umzulenken. What's New Pussycat (1965)
I think you have a little sexual block over the spelling of that naughty name.Ich denke Sie haben eine kleine sexuelle Blockade bei der Schreibweise dieses unartigen Namens. What's New Pussycat (1965)
I guess you are the sexual revolution all by yourselves.Ich glaube, ihr seid die sexuelle Revolution in Person. The Chase (1966)
Do you believe in the sexual revolution?Glauben Sie an die sexuelle Revolution? The Chase (1966)
I always think it very ironical... that the male of the species reaches his sexual peak at the age of 14. Mmm.Ich empfinde es als ironisch, dass die Männer den Höhepunkt sexueller Leistungskraft mit 14 Jahren schon überschreiten. Bedazzled (1967)
hardly a description of that sexual acrobat who leaves a t-trail of beautiful dead women like blown roses behind him.Das trifft kaum auf diesen sexuellen Akrobaten zu, ... ..der eine R-Reihe schöner t-toter Frauen wie verstreute Rosen hinter sich lässt. Casino Royale (1967)
AII this just to make up for your feeling of sexual inferiority?All das, um dein Gefühl der sexuellen Unterlegenheit loszuwerden? Casino Royale (1967)
They all felt physically inferior and sexually inadequate.Alle fühlten sich körperlich minderwertig und sexuell unzulänglich. In Cold Blood (1967)
Gabler is something of a sexual athlete.Gabler ist so was wie ein sexueller Athlet. The Night of the Generals (1967)
He's like usSexueller Begierde. Sing a Song of Sex (1967)
I have sexual desire What?- Ich verspüre ein sexuelles Verlangen. Sing a Song of Sex (1967)
Sexual desire!- Sexuelles Verlangen! Sing a Song of Sex (1967)
They have sexual desireSie haben sexuelle Begierde. Sing a Song of Sex (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศ[awaiyawa phēt] (n, exp) EN: sexual organ ; vulva  FR: organe sexuel [ m ] ; organes génitaux [ mpl ] ; vulve [ f ]
อวัยวะเพศหญิง[awaiyawa phēt ying] (n, exp) EN: vagina ; clitoris  FR: organe sexuel féminin [ m ] ; vagin [ m ] ; clitoris [ m ]
เบี่ยงเบนทางเพศ[bīengbēn thāng phēt] (adj) EN: homosexual  FR: homosexuel
ชำเรา[chamrao] (n) EN: sexual intercourse  FR: rapport sexuel [ m ]
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [ m ] ; relations sexuelles extra-conjugales [ fpl ]
กาม[kām] (n) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama  FR: plaisir sexuel [ m ] ; plaisir charnel [ m ] ; érotisme [ m ] ; sensualité [ f ] ; désir sexuel [ m ] ; envie [ f ]
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [ m ]
กำหนัด[kamnat] (n) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion  FR: désir sexuel [ m ]
กามวิตถาร[kāmwittathān] (n) EN: sexual pervert ; abnormal sex  FR: perversion sexuelle [ f ]
การเบี่ยงเบนทางเพศ[kān bīengbēn thāng phēt] (n, exp) EN: sexual deviation  FR: déviation sexuelle [ f ]
การกระทำทารุณทางเพศ[kān kratham thārun thāng phēt] (n, exp) EN: sexual abuse  FR: abus sexuel [ m ]
การศึกษาเรื่องเพศ[kānseuksā reūang phēt] (n, exp) FR: éducation sexuelle [ f ]
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ[kān seūpphan baēp āsai phēt] (n, exp) EN: sexual reproduction  FR: reproduction sexuée [ f ]
กะเทย[kathoēi] (n) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch  FR: homosexuel [ m ] ; pédéraste [ m ] ; pédé (inj.) [ m ] ; tapette [ f ] (vulg.) ; tante [ f ] (vulg.) ; tata [ f ] (pop.) ; androgyne [ m ] ; travesti [ m ] ; travelo [ m ] (inj.) ; hermaphrodite [ m ]
คนบ้ากาม[khon bā kām] (n, exp) EN: sex maniac  FR: obsédé sexuel [ m ] ; fou de sexe [ m ]
ใคร่[khrai] (n) EN: sexual desire ; erotic feeling  FR: désir (sexuel) [ m ]
ความใคร่[khwām khrai] (n) EN: sexual desire ; lust ; love ; passion  FR: désir (sexuel) [ m ] ; libido [ m ]
ความสัมพันธ์ทางเพศ[khwām samphan thāng phēt] (n, exp) EN: intimacy[ ; sexual intercourse ]  FR: relation sexuelle [ f ]
เพศศึกษา[phetseuksā] (n) EN: Syn. pungently  FR: éducation sexuelle [ f ]
หรู[rū] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[rūrā] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
สังวาส[sangwāt] (v) EN: copulate ; make sexual intercourse  FR: copuler ; avoir un rapport sexuel
เซ็กซ์จัด[sekjat] (adj) FR: obsédé (sexuel)
ทางเพศ[thāng phēt] (adj) EN: sexual  FR: sexuel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
XUE Z UW1
XUEMEI Z UW1 M AY1
XUEDONG Z UW0 D AO1 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学生[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child, #282 [Add to Longdo]
学习[xué xí, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ, / ] to learn; to study, #362 [Add to Longdo]
学校[xué xiào, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] school; CL:所[ suo3 ], #416 [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, / ] learn; study; science; -ology, #508 [Add to Longdo]
科学[kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] science; scientific knowledge; scientific, #737 [Add to Longdo]
[xuè, ㄒㄩㄝˋ, ] blood; informal colloquial and Taiwan pr. xie3; also pr. xue3, #775 [Add to Longdo]
大学[dà xué, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university, #919 [Add to Longdo]
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] teacher and student; education, #1,074 [Add to Longdo]
同学[tóng xué, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] (fellow) classmate, #1,270 [Add to Longdo]
[xuě, ㄒㄩㄝˇ, ] snow, #1,462 [Add to Longdo]
学会[xué huì, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to learn; to master; institute; learned society; (scholarly) association, #1,607 [Add to Longdo]
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college; educational institute; school; faculty, #2,091 [Add to Longdo]
大学生[dà xué shēng, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] university student; college student, #2,227 [Add to Longdo]
小学[xiǎo xué, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] primary school, #2,370 [Add to Longdo]
文学[wén xué, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] literature, #2,474 [Add to Longdo]
血管[xuè guǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] vein; artery, #2,585 [Add to Longdo]
学者[xué zhě, ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] scholar, #2,702 [Add to Longdo]
医学[yī xué, ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] medicine; medical science; study of medicine, #2,894 [Add to Longdo]
学术[xué shù, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] learning; science; academic, #2,989 [Add to Longdo]
数学[shù xué, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mathematics; mathematical, #3,019 [Add to Longdo]
化学[huà xué, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] chemistry; chemical, #3,092 [Add to Longdo]
中学[zhōng xué, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] middle school, #3,250 [Add to Longdo]
血液[xuè yè, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄝˋ, ] blood, #3,349 [Add to Longdo]
哲学[zhé xué, ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] philosophy, #3,367 [Add to Longdo]
学科[xué kē, ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] subject; branch of learning; course, #3,613 [Add to Longdo]
上学[shàng xué, ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] to go to school; to attend school, #3,900 [Add to Longdo]
科学家[kē xué jiā, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] scientist, #4,189 [Add to Longdo]
出血[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, ] bleeding; hemorrhage; fig. spending money, #4,396 [Add to Longdo]
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] boots, #4,415 [Add to Longdo]
学历[xué lì, ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] school record, #4,669 [Add to Longdo]
科学技术[kē xué jì shù, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] science and technology, #4,805 [Add to Longdo]
血清[xuè qīng, ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ, ] serum; blood serum, #5,127 [Add to Longdo]
学员[xué yuán, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, / ] student; member of an institution of learning, #5,381 [Add to Longdo]
留学[liú xué, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] to study abroad, #5,512 [Add to Longdo]
办学[bàn xué, ㄅㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] to run a school, #5,654 [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] cave; cavity; hole; acupuncture point; Taiwan pr. xue4, #5,717 [Add to Longdo]
高血压[gāo xuè yā, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, / ] high blood pressure; hypertension, #5,832 [Add to Longdo]
下雪[xià xuě, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄩㄝˇ, ] snowing, #6,113 [Add to Longdo]
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] economics (as a field of study), #6,128 [Add to Longdo]
经济学家[jīng jì xué jiā, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] economist, #6,416 [Add to Longdo]
血压[xuè yā, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, / ] blood pressure, #6,451 [Add to Longdo]
学费[xué fèi, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ, / ] tuition fee; tuition, #6,532 [Add to Longdo]
学期[xué qī, ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ, / ] term; semester, #6,621 [Add to Longdo]
学位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] educational level, #6,951 [Add to Longdo]
小学生[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] primary school student; schoolchild, #7,360 [Add to Longdo]
入学[rù xué, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] to enter a school or college; to go to school for the first time as a child, #7,451 [Add to Longdo]
鲜血[xiān xuè, ㄒㄧㄢ ㄒㄩㄝˋ, / ] blood, #7,502 [Add to Longdo]
光学[guāng xué, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ, / ] optics (math. phys.); optical (instrument), #7,856 [Add to Longdo]
北京大学[Běi jīng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing university, #7,893 [Add to Longdo]
中学生[zhōng xué shēng, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] middle-school student; high school student, #8,100 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sexuelle Aufklärung { f }sex education; facts of life [Add to Longdo]
Begehren { n } | sexuelles Begehrendesire | sexual desire [Add to Longdo]
sexuelle Belästigung { f }sexual harassment [Add to Longdo]
Heterosexuelle { m, f }; Heterosexueller | Heterosexuellen { pl }heterosexual | heterosexuals [Add to Longdo]
Heterosexuelle { m, f }; Heterosexuellerbreeder [ slang ] [Add to Longdo]
Hilfsmittel { n } | sexuelles Hilfsmittelaid | sex aid [Add to Longdo]
Homophobie { f }; Angst vor Homosexualität/ Homosexuellenhomophobia [Add to Longdo]
Homosexuelle { m, f }; Homosexuellerhomosexual [Add to Longdo]
Promiskuität { f }; häufiger Partnerwechsel; sexuelle Freizügigkeit { f }promiscuity [Add to Longdo]
Sexappeal { m }; sexuelle Anziehungskraft { f }; erotische Anziehungskraft { f }sex appeal [Add to Longdo]
Transsexuelle { m, f }; Transsexueller | Transsexuellen { pl }; Transsexuelletranssexual | transsexuals [Add to Longdo]
Yuppie { m }; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional [Add to Longdo]
anmachen (sexuell); stimulierento turn on; to sex; to wind up; to arouse [Add to Longdo]
bisexuell; zweigeschlechtig; zwitterhaftbisexual [Add to Longdo]
grapschen; sexuell belästigento grope [Add to Longdo]
heterosexuell { adj }heterosexual [Add to Longdo]
homosexuell { adj }homosexual [Add to Longdo]
homosexuell { adv }homosexually [Add to Longdo]
jdn. (als Homosexuellen) outento out sb. [Add to Longdo]
sich (als Homosexuelle/r) outento come out [Add to Longdo]
sich (als Homosexuelle/r) outento come out of the closet [ fig. ] [Add to Longdo]
schwul; homosexuell { adj }gay [Add to Longdo]
sexuell { adj } | nicht sexuellsexual | unsexual [Add to Longdo]
sexuell { adv } | sexuell aufreizendsexually | sexually suggestive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
督脈[とくみゃく, tokumyaku] (n) Governor vessel (traditional Chinese medicine); Du Meredian; Dumaixue [Add to Longdo]
理学[りがく, rigaku] (n) (1) physical science (e.g. chemistry, biology, etc.); (2) physics; (3) lixue (Song-era Chinese philosophy); (4) (arch) (See 哲学) philosophy; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
前戯[ぜんぎ, zengi] (sexuelles) Vorspiel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top