ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

数学

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -数学-, *数学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数学[shù xué, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mathematics; mathematical, #3,019 [Add to Longdo]
数学[shù xué jiā, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] mathematician, #24,738 [Add to Longdo]
数学分析[shù xué fēn xī, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, / ] mathematical analysis; calculus, #82,535 [Add to Longdo]
交换代数学[jiāo huàn dài shù xué, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] (math.) commutative algebra [Add to Longdo]
数学[dà shù xué jiā, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] great mathematician [Add to Longdo]
应用数学[yìng yòng shù xué, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] applied mathematics [Add to Longdo]
数学公式[shù xué gōng shì, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] formula [Add to Longdo]
数学模型[shù xué mó xíng, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] mathematical model [Add to Longdo]
数学物理[shù xué wù lǐ, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] mathematical physics [Add to Longdo]
纯粹数学[chún cuì shù xué, ㄔㄨㄣˊ ㄘㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] pure mathematics [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
数学[すうがく, suugaku] คณิตศาสตร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
数学[すうがく, suugaku] (n) mathematics; arithmetic; (P) [Add to Longdo]
数学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] (n) {comp} mathematic model [Add to Longdo]
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] (n) {comp} mathematical function [Add to Longdo]
数学教育[すうがくきょういく, suugakukyouiku] (n) mathematics education [Add to Longdo]
数学[すうがくしゃ, suugakusha] (n) mathematician [Add to Longdo]
数学[すうがくてき, suugakuteki] (adj-na) mathematical [Add to Longdo]
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] (n) {comp} mathematic modelling [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] (n) mathematical induction [Add to Longdo]
数学的論理学[すうがくてきろんりがく, suugakutekironrigaku] (n) mathematical logic [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.X記号は数学ではたいてい未知数を表す。
Einstein was a mathematical genius.アインシュタインは数学の天才だった。
Are you good at mathematics?あなたは数学が得意ですか。
Your record in mathematics is good.あなたは数学の成績がよい。
American students are falling behind in math.アメリカの学生は数学で遅れをとっている。
A math teacher says, "With a calculator, the child can reach the right answer, but have no idea at all how he got there."ある数学の教師は、「計算機があれば、子供は正しい答えは出しますが、どうしてそういう答えになったのかは全く理解していないのです」と言っている。
Gauss had an innate talent for mathematical problems.ガウスには数学的な問題を考える生まれついた才能があった。
He is second to none in mathematics in his class.クラスで、数学では彼の右に出る者はいない。
Chris recognized the boy from his math class and became very jealous.クリスはその男の子が同じ数学のクラスの人だと分かり、とても焼もちを焼きました。
This child solved the complicated mathematics problem easily.この子は複雑な数学の問題を簡単に解いた。
This is a difficult math problem.これは難しい数学の問題だ。
Nowadays, however, calculators can be used freely in school examinations, and already in many schools the only sound to be heard during a math exam is the sound of children tapping on their calculators.しかし今日では、計算機は学校の試験では自由に使うことが出来るし、数学の試験の時に聞こえる音といえば、子供たちが計算機を叩く音しかしない、という学校も多い。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's a math club?[JA] - 数学クラブって? The Accountant (2016)
This? Well, that's a matter of simple mathematics.[CN] 这个 这个不过是简单的数学运算 It Happened One Night (1934)
And the thing is, I didn't even like Calculus.[JA] なぜかというと数学が 好きになれなかった The Space Between Us (2017)
I did the math.[JA] 数学で学んだから Cease Forcing Enemy (2016)
To be expected when one pushes a maths professor over a waterfall.[JA] 予想されることだ 数学の教授を滝へ突き落とせば The Abominable Bride (2016)
What are you talking about?[CN] 而实际上,我们画的所有东西 都可以通过数学方法来实现 你在说什么呢? Lust for Life (1956)
It was about math. It was about theoreticals. That's it.[JA] 数学的、理論的なことだ Money Monster (2016)
- Math club?[JA] - 数学クラブ The Accountant (2016)
Do you really think a painting can be done by formula?[CN] 你真的认为数学公式可以画画吗? Lust for Life (1956)
What is the mathematical function or thing, which describes things, where the rate at which they change, is proportional to their magnitude?[JA] 数学の関数またそれに類するものが どのように数字が移り変わるか それを示している (放課後にいつものところに来い) A Monster Calls (2016)
Well that's alright. This is exactly the way you keep your school book induction.[CN] 没错 那正是你学数学的原因 Detour (1945)
That's arithmetic, teach.[CN] 这是有数学依据的,老师 Blackboard Jungle (1955)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
数学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model [Add to Longdo]
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] mathematical function [Add to Longdo]
数学[すうじてき, suujiteki] mathematical [Add to Longdo]
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数学[すうがく, suugaku] Mathematik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top