ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学历

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学历-, *学历*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学历[xué lì, ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] school record, #4,669 [Add to Longdo]
学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] higher education record; record including Master's or Doctoral degree, #93,666 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are your qualifications?[CN] 你有什么学历 Casino Royale (1967)
College education - none.[CN] 大专以上学历 - 无。 Married to the Mob (1988)
I'm a doctor, according to my diploma... but I don't really know what Wilma's trouble is.[CN] 从学历上来看 我是一个医生... 但我真的看不出Wilma有什么毛病 Invasion of the Body Snatchers (1956)
Education:[CN] 学历 T-Men (1947)
Well, despite that handicap... you've made an admirable Foreign Affairs Officer.[CN] 不考虑学历这个缺陷 你现在已经是个非常优秀的外交官了 Part VI (1988)
Janine, someone with your qualifications would have no trouble finding a topflight job in either the food service or housekeeping industries.[CN] 若他们有你的学历 也许会找到好工作 在餐厅业或家政业服务 Ghostbusters (1984)
In the history of science, novel and innovative concepts occasionally arise from sudden left-field inspiration.[CN] 在科学历史上, 小说和革新的概念 偶尔出现 根据突然的左领域的启发。 WarGames (1983)
Laila had little chance without qualifications,' - to choose her job.[CN] 莱拉没有学历 很难找到好工作 Sensuela (1973)
Who needs qualifications?[CN] 谁要学历 Summer Holiday (1984)
He was offered the prime ministership... which he felt he didn't have enough education or polish to accept.[CN] 他曾被提议担任首相... 但他觉得学历不高 或不够优雅没有接受. The Ugly American (1963)
Well, first of all, I don't like their kind... besides, they drink, smoke, and almost all of them have a college degree.[CN] 首先 我不喜欢她们的类型 此外 她们抽烟喝酒 几乎都有大学学历 A Girl in Australia (1971)
Look, Patty, all I'm saying is, if you wanna have just an ordinary academic career and attend an ordinary university, that's your prerogative, but I must tell you I think you're selling yourself way short.[CN] 我是说如果你只要普通的学历... 进入一般大学,那是你的特权。 但是我必须告诉你,你太小看自己了。 Parenthood (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top