Search result for

*persevere*

(34 entries)
(0.05 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: persevere, -persevere-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All the fathers who persevere in the coal mines...พ่อทุกๆคน ที่พยายามทำงานในเหมืองถ่านหิน... Episode #1.7 (2008)
But I made a promise to someone. And I think that's how I'm able to persevere.แต่เพราะสัญญาที่สำคัญมากกับใครคนนึง ทำให้ผมยืดหยัดมาได้ Episode #1.25 (2009)
Homo sapiens persevered 100 millennia ago.เผ่าพันธ์มนุษย์ปลอดภัย เมื่อร้อยล้านปีที่ผ่านมา What Lies Below (2010)
I'm close with Booth and am frequently in life-threatening situations, but we persevere.ฉันใกล้ชิดกับบูธ และฉันก็บ่อยครั้ง ตกอยู่ในสถานการณ์ คุกคามเป็นภัยต่อชีวิต แต่เราก็ป้องกันตัวได้ The Bones That Weren't (2010)
Extremists in his own country hate him and yet he perseveres his course, despite multiple attempts on his life.เขารู้ว่ามันจะทำให้ประเทศยากจนเกลียดพระองค์ และเขายังรักษาแนวความคิดของเขา Unknown (2011)
And yet, in spite of everything, we persevere.และมันยัง... ไม่ถึงกับทำลายทุกอย่างหมด พวกเรายังอยู่รอดมาได้ As I Lay Dying (2011)
But as always, Georgia will persevere.แต่ก็อย่างทุกครั้ง จอร์เจียจะพยายามต่อไป Coup de Grace (2011)
You gotta have perseverence? You're a real man!เนี่ยน่ะความพยายาม เนี่ยน่ะลูกผู้ชายตัวจริง Help Us Help You (2011)
I'll be able to persevere to the end.ฉันจะสามารถอดทนได้จนถึงที่สุด Protect the Boss (2011)
"Persevere to the end"?"อดทนถึงที่สุด" อย่างนั้นเหรอ Protect the Boss (2011)
Please help me to survive and not get fired, to be able to persevere and win over Cha Ji Heon.ได้โปรดช่วยให้หนูรอดชีวิตและไม่โดนไล่ออก สามารถพยายามเอาชนะนายชาจิฮอนให้ได้ Protect the Boss (2011)
Even if it's a little hard, you must hang in there and persevere to the end.แม้ว่ามันจะลำบากไปหน่อย แต่คุณต้องอดทดและพยายามให้ถึงที่สุด Protect the Boss (2011)
I just think it's a striking expression of love's ability to persevere within the cracks and cogs of inhuman systems.ผมแค่คิดว่ามันเป็นสำนวนโดนๆ เกี่ยวกับความรักที่สามารถ อยู่ได้ในทุกซอกมุมของระบบอันไร้มนุษยธรรม Digital Exploration of Interior Design (2012)
That this life is a boot camp, that we must persevere through all the obstacles and hardships to earn our way into the next life.เธอว่ามันเหมือนการมาเข้าค่าย ที่เราต้องฝ่าฟัน ผ่านอุปสรรคต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อม ไปมีชีวิตในภพต่อไป Odd Thomas (2013)
Amanda led a troubled early life but persevered through monumental odds and created a loving family of her own.อแมนด้ามีชีวิตในวัยเด็ก ที่ยากลำบาก แม้กระนั้นความมานะพยายามของเธอ ได้เป็นที่จดจำอย่างยิ่งใหญ่ โดยสร้างครอบครัวที่น่ารัก ด้วยตัวเธอเอง Retribution (2013)
And yet, here you are, a shining example of a child who persevered, from a foster home to Columbia University.แต่กระนั้น ก็คุณนี่ล่ะค่ะ ตัวอย่างของเด็กเก่งที่มีความพยายาม ออกจากบ้านอุปถัมภ์ สู่มหาลัยโคลัมเบีย Illumination (2013)
Because we persevere.เพราะเราต้องสานต่อ Truth: Part 1 (2013)
We must persevere as one nation.เราจะต้องทำหน้าที่เป็นหนึ่งในประเทศ 300: Rise of an Empire (2014)
Protects, proceeds, and perseveresปกป้อง ประคอง นำทางทุกครา Beauty and the Beast (2017)
Madame, please persevere. It's better than what the soldier's getคุณ อดทนหน่อยนะ นี่ยังดีกว่าพวกทหารนะ Grave of the Fireflys (2005)
We'll persevere til' the end!เราจะต้องทำให้สำเร็จ! Episode #1.9 (2006)
But despite that, they persevered, and the world applauded them.แต่นอกเหนือจากนั้น พวกเขาบากบั่น และโลกก็ยกย่องพวกเขา Like Stars on Earth (2007)
But despite that, they persevered and emerged such winners that the world applauded them.พวกเขาถูกเยาะเย้ย แต่นอกเหนือจากนั้น พวกเขาบากบั่น และพาตัวเองกลายเป็นผู้ชนะ ที่โลกต่างก็ยกย่องพวกเขา Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persevereA man will succeed to the same extent as he perseveres.
persevereBe the matter what it may, we must persevere.
persevereHe equipped his son with the will to persevere.
persevereHe persevered with the hard lessons.
persevereYou must persevere before you can accomplish anything great.
persevereYou must persevere before you can succeed.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdauern; beharren | ausdauernd; beharrendto persevere | persevering [Add to Longdo]
ausdauernd {adv}perseverely [Add to Longdo]
ausgedauert; beharrtepersevered [Add to Longdo]
beharrtperseveres [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persevere \Per`se*vere"\, v. i. [imp. & p. p. {Persevered}; p.
   pr. & vb. n. {Persevering}.] [F. pers['e]v['e]rer, L.
   perseverare, fr. perseverus very strict; per + severus
   strict, severe. See {Per-}, and {Severe}.]
   To persist in any business or enterprise undertaken; to
   pursue steadily any project or course begun; to maintain a
   purpose in spite of counter influences, opposition, or
   discouragement; not to give or abandon what is undertaken.
   [1913 Webster]
 
      Thrice happy, if they know
      Their happiness, and persevere upright. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To {Persevere}, {Continue}, {Persist}.
 
   Usage: The idea of not laying aside is common to these words.
      Continue is the generic term, denoting simply to do as
      one has done hitherto. To persevere is to continue in
      a given course in spite of discouragements, etc., from
      a desire to obtain our end. To persist is to continue
      from a determination of will not to give up. Persist
      is frequently used in a bad sense, implying obstinacy
      in pursuing an unworthy aim.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top