Search result for

ยึดมั่น

(42 entries)
(0.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยึดมั่น-, *ยึดมั่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดมั่น[V] hold fast to, See also: persist in, adhere to, cling to, stick to, insist on, Syn. ถือมั่น, Example: เขายึดมั่นในทิฐิมานะของตนมากไม่ยอมฟังผู้อื่นเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยึดมั่นก. ยึดถืออย่างมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ เช่น ยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในตัวบุคคล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Luthor is a firm believer in truth and justice, Miss Lane.คุณลูเธอร์เป็นคนยึดมั่น ในความจริงและความยุติธรรม คุณเลน Odyssey (2008)
Holding things in can give you cancer!ยึดมั่นถือมั่น จะทำให้นายเป็นมะเร็ง Emancipation (2008)
That's what you told me.กฏของอัศวินจะต้องยึดมั่น ท่านสอนข้าเองนี่ Excalibur (2008)
Rachel believed in what you stood for what we stand for.ราเชลเชื่อในสิ่งที่คุณยึดมั่น เรายึดมั่นในเรื่องอะไรครับ The Dark Knight (2008)
Now, if any of you feel the need to follow the code of the Fraternity to the letter,เอาล่ะ ถ้าใครรู้สึกว่าจำเป็นต้องยึดมั่นอุดมกา รณ์ทุกตัวอักษรล่ะก็ Wanted (2008)
Hold it a second, Ma. Hold on a second, Ma.ถือมันสองแม่ ยึดมั่นในสองแม่ Revolutionary Road (2008)
I'm hanging our relationship on the fact that I love you.ผมยึดมั่นในความสัมพันธ์ของเราจากความจริงที่ว่าผมรักคุณ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
It's "sticking-place. ""สถานที่ยึดมั่นDead Like Me: Life After Death (2009)
Sometimes it takes courage to stick to one's beliefs, young padawan, as any Jedi well knows.ในบางครั้ง มันต้องใช้ความกล้าหาญมากทีเดียว ที่จะยึดมั่นในความเชื่อของใครสักคน พาดาวันน้อย อย่างที่เจไดทุกคนรู้ดี Defenders of Peace (2009)
I really love glee And I believe in what we stand for.ฉันรักชมรมร้องเพลง และยึดมั่นในสิ่งที่เราเชื่อ Mattress (2009)
Now, Jeff, just by asking that... you have insulted the integrity of this entire institution.คุณก็ได้ดูหมิ่นหลักยึดมั่นของสถาบันแล้วนะ ไอ้บ้า! Pilot (2009)
Duncan, you did seem less into integrity... the day that I convinced 12 of yours peers... that when you made that u-turn on the freeway... and tried to order chalupas from the emergency call box... that your only real crime was loving America.ผมว่าคุณดูไม่ใช่คนยึดมั่นในหลักการขนาดนั้น โดยเฉพาะตอนที่ผมรู้ว่าคุณกับเพื่อนเคยทำยูเทิร์นบนทางฟรีเวย์ แล้วก็ที่พยายามสั่ง Chalupas (อาหารเม็กซิกันชนิดหนึ่ง) จากตู้โทรศัพท์ฉุกเฉิน Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยึดมั่น[v.] (yeutman) EN: hold fast to   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhere[VI] ยึดมั่น, See also: ตั้งมั่น, มุ่งมั่น
fasten on[PHRV] ยึดติดกับ, See also: ยึดมั่นใน, Syn. fasten onto, hook onto, latch onto, seize on
hold firm[PHRV] ยึดมั่น, Syn. stand fast, stand firm, stand pat, stick fast
hard-set[ADJ] ยึดมั่น, See also: มั่นคง, ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก, ดื้อรั้น, อดอยาก
only have eyes for[IDM] จงรักภักดีต่อคนเดียวเท่านั้น, See also: ยึดมั่นต่อ, มั่นคงต่อ
stand for[PHRV] ยึดมั่น, See also: เชื่อถือ (หลักการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
consistency(คันซิส'เทินซี) n. ความเหนียวแน่น,ระดับความเข้มข้น,ความยึดมั่น,ความสอดคล้อง, Syn. consistence
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according ###A. inconsistent -Conf. constant
embosom(เอมบุส'เซิม) vt. ปิด,ผนึก,กอด,สวมกอด,ถนอม,ยึดมั่น., See also: embosomer n. ดูembosom embosomment n. ดูembosom, Syn. embrace
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis

English-Thai: Nontri Dictionary
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
hug(n) การกอด,การรัด,การยึดมั่น,การปลอบ
ossify(vi) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,ดื้อดึง,ยึดมั่น
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
keep one's principle (prep ) ยึดมั่นในหลักการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top