ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uphold

AH0 P HH OW1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uphold-, *uphold*, uphol
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uphold(vt) สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, Syn. aid, back, support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uphold(อัพโฮลดฺ') vt. ยกสูงขึ้น, ยกขึ้น, สนับสนุน, ค้ำจุน, ยืนหยัด, ป้องกัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
uphold(vt) ยกขึ้นสูง, ค้ำจุน, สนับสนุน, ส่งเสริม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To uphold our code while living in modern Edo.เพื่อยินยันความเป็นอยู่ของเรา นินแบบใหม่ของเอโดะ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
A bunch of ruthless criminals have beaten the men that uphold our justice system.อาชญากรระห่ำชนะ กลุ่มผู้ถือความยุติธรรมได้ The Longest Yard (2005)
You did not uphold your promise to me either.พ่อเองก็ผิดคำสัญญากับผมเหมือนกัน Smile Again (2006)
So we decided to produce bioroids with high Combat capabilities... to further uphold public order.เราจึงตัดสินใจสร้างไบโอรอยด์ ที่มีความสามารถทางการรบสูง ...เพื่อรองรับคำสั่งในภายภาคหน้า Appleseed Ex Machina (2007)
How can we claim to represent the name of Gusteau if we don't uphold his most cherished belief?เราจะอ้างว่าเราเป็นตัวแทนกุสโตว์ได้ยังไง ถ้าเราไม่ยึดถือความเชื่อของเขา Ratatouille (2007)
I have a reputation to uphold here, inspector.ฉันก็มีชื่อเสียงที่จะต้องรักษาไว้วะ สารวัตร Transporter 3 (2008)
I took an oath to uphold the law, Alex.ฉันคำสาบานที่จะเชิดชูกฏหมาย, อเลกซ์ Going Under (2008)
Her job is to uphold the law.หน้าที่เธอคือคงไว้ซึ่งกฎหมาย Easy as Pie (2008)
Sometimes we need to incur the most horrible losses in order to uphold the ideals that this country was founded on.บางครั้งเราต้องยอมรับความสูญเสีย เพื่อรักษาอุดมการณ์ไว้ นี่คือหลักการของการก่อตั้งประเทศนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
You made a promise to uphold the law.คุณสัญญาที่จะรักษากฏหมาย Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
I cannot demand that my knights uphold the code and then break it myself.ข้าไม่สามารถให้อัศวินของข้าทำตามกฎ ในขณะที่ข้าละเมิดกฎเสียเอง The Sins of the Father (2009)
Guardians, we must uphold our oath.ผู้พิทักษ์เราต้องทำตามสัตยาบัญ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายทุน(n) capitalist, See also: upholder, owner of wealth, supporter, Syn. เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน, Example: บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ
ดำรง(v) maintain, See also: uphold, sustain, support, remain, conserve, exist, remain, continue, Syn. คง, ดำรงอยู่, คงอยู่, อยู่ยง, คงทน, คงไว้, ทรงไว้, Example: ประเพณีไทยจะดำรงต่อไปถ้าคนไทยช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้
เทิด(v) uphold, See also: esteem, worship, honor, hold up, adore, respect, revere, venerate, regard, Syn. เทิดทูน, เชิดชู, ยกย่อง, บูชา
ให้ความเป็นธรรม(v) uphold justice, See also: give fair treatment
ให้ความเป็นธรรม(v) uphold justice, See also: give fair treatment

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรง[damrong] (v) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve  FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ค้ำ[kham] (v) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain  FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
กราน[krān] (v) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold
หนุน[nun] (v) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster  FR: supporter ; soutenir
ผดุง[phadung] (v) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold  FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
พิพากษายืน[phiphāksā yeūn] (v, exp) EN: uphold
ธำรง[thamrong] (v) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save  FR: maintenir ; préserver

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UPHOLD AH0 P HH OW1 L D
UPHOLDS AH0 P HH OW1 L D Z
UPHOLDING AH0 P HH OW1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uphold (v) ˌʌphˈould (uh2 p h ou1 l d)
upholds (v) ˌʌphˈouldz (uh2 p h ou1 l d z)
upholding (v) ˌʌphˈouldɪŋ (uh2 p h ou1 l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秉持[bǐng chí, ㄅㄧㄥˇ ㄔˊ, ] uphold; hold fast to #40,786 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uphold \Up*hold"\, v. t.
   1. To hold up; to lift on high; to elevate.
    [1913 Webster]
 
       The mournful train with groans, and hands upheld.
       Besought his pity.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep erect; to support; to sustain; to keep from
    falling; to maintain.
    [1913 Webster]
 
       Honor shall uphold the humble in spirit. --Prov.
                          xxix 3.
    [1913 Webster]
 
       Faulconbridge,
       In spite of spite, alone upholds the day. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To aid by approval or encouragement; to countenance; as,
    to uphold a person in wrongdoing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uphold
   v 1: keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or
      last; "preserve the peace in the family"; "continue the
      family tradition"; "Carry on the old traditions" [syn:
      {continue}, {uphold}, {carry on}, {bear on}, {preserve}]
      [ant: {cease}, {discontinue}, {give up}, {lay off}, {quit},
      {stop}]
   2: stand up for; stick up for; of causes, principles, or ideals
   3: support against an opponent; "The appellate court upheld the
     verdict" [syn: {uphold}, {maintain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top