Search result for

uphold

(36 entries)
(0.1064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uphold-, *uphold*, uphol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uphold[VT] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, Syn. aid, back, support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uphold(อัพโฮลดฺ') vt. ยกสูงขึ้น,ยกขึ้น,สนับสนุน,ค้ำจุน,ยืนหยัด,ป้องกัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
uphold(vt) ยกขึ้นสูง,ค้ำจุน,สนับสนุน,ส่งเสริม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Target those escape pods. I have a reputation to uphold.จับพวกหลบหนีให้ได้ อย่าให้เสียชื่อข้า Shadow of Malevolence (2008)
Sometimes we need to incur the most horrible losses in order to uphold the ideals that this country was founded on.บางครั้งเราต้องยอมรับความสูญเสีย เพื่อรักษาอุดมการณ์ไว้ นี่คือหลักการของการก่อตั้งประเทศนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
You made a promise to uphold the law.คุณสัญญาที่จะรักษากฏหมาย Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
I cannot demand that my knights uphold the code and then break it myself.ข้าไม่สามารถให้อัศวินของข้าทำตามกฎ ในขณะที่ข้าละเมิดกฎเสียเอง The Sins of the Father (2009)
"bring me Jack Kevorkian. Doctors are supposed to uphold...ทุกวันเธอจะขอให้ฉัน พาหมอเควอร์เกี้ยนมาหาเธอ You Don't Know Jack (2010)
Guardians, we must uphold our oath.ผู้พิทักษ์เราต้องทำตามสัตยาบัญ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I mean, I have a reputation to uphold.หนูหมายถึง หนูมีชื่อเสียงที่ต้องรักษาไว้ Easy A (2010)
I am bound by duty to uphold the sacred laws of...ฉันมีหน้าที่ Hitting the Ground (2010)
Then there's a very long bit about upholding the faith.เปลี่ยนความลังเลใจให้เป็นจังหวะหยุดสิ บอกตัวเองว่า "พระเจ้าคุ้มครองกษัตริย์" The King's Speech (2010)
There are many difficulties, but we must continue to confront discrimination and uphold the rights of the oppressed.แม้จะมีความยากลำบากหลายประการ แต่เราต้องดำเนินต่อไป เพื่อเผชิญหน้ากับการแบ่งแยก และส่งเสริมสิทธิของผู้ที่ถูกกดขี่ The Bishop Revival (2010)
This organization has a proud tradition of upholding both human rights and cultural diversity.องค์กรนี้มีประเพณีอันน่าภาคภูมิใจ ในการส่งเสริมทั้งสิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม The Bishop Revival (2010)
They claim to uphold laws...พวกมันอ้างว่ามันอยู่ข้างกฎหมาย Supergirl (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายทุน[N] capitalist, See also: upholder, owner of wealth, supporter, Syn. เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน, Example: บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ
ดำรง[V] maintain, See also: uphold, sustain, support, remain, conserve, exist, remain, continue, Syn. คง, ดำรงอยู่, คงอยู่, อยู่ยง, คงทน, คงไว้, ทรงไว้, Example: ประเพณีไทยจะดำรงต่อไปถ้าคนไทยช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้
เทิด[V] uphold, See also: esteem, worship, honor, hold up, adore, respect, revere, venerate, regard, Syn. เทิดทูน, เชิดชู, ยกย่อง, บูชา
ให้ความเป็นธรรม[V] uphold justice, See also: give fair treatment
ให้ความเป็นธรรม[V] uphold justice, See also: give fair treatment

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain   FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold   
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster   FR: supporter ; soutenir
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold   FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
พิพากษายืน[v. exp.] (phiphāksā yeūn) EN: uphold   
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save   FR: maintenir ; préserver

CMU English Pronouncing Dictionary
UPHOLD    AH0 P HH OW1 L D
UPHOLDS    AH0 P HH OW1 L D Z
UPHOLDING    AH0 P HH OW1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uphold    (v) (uh2 p h ou1 l d)
upholds    (v) (uh2 p h ou1 l d z)
upholding    (v) (uh2 p h ou1 l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秉持[bǐng chí, ㄅㄧㄥˇ ㄔˊ, ] uphold; hold fast to, #40,786 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uphold \Up*hold"\, v. t.
   1. To hold up; to lift on high; to elevate.
    [1913 Webster]
 
       The mournful train with groans, and hands upheld.
       Besought his pity.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep erect; to support; to sustain; to keep from
    falling; to maintain.
    [1913 Webster]
 
       Honor shall uphold the humble in spirit. --Prov.
                          xxix 3.
    [1913 Webster]
 
       Faulconbridge,
       In spite of spite, alone upholds the day. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To aid by approval or encouragement; to countenance; as,
    to uphold a person in wrongdoing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uphold
   v 1: keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or
      last; "preserve the peace in the family"; "continue the
      family tradition"; "Carry on the old traditions" [syn:
      {continue}, {uphold}, {carry on}, {bear on}, {preserve}]
      [ant: {cease}, {discontinue}, {give up}, {lay off}, {quit},
      {stop}]
   2: stand up for; stick up for; of causes, principles, or ideals
   3: support against an opponent; "The appellate court upheld the
     verdict" [syn: {uphold}, {maintain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top