ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hang on

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hang on-, *hang on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang on[PHRV] ถือสายไว้ก่อน, See also: ถือต่อไป, ยกหูไว้ก่อน, Syn. hold on
hang on[PHRV] ถือสาย (โทรศัพท์) ไว้ก่อน, Syn. hold on
hang on[PHRV] สู้ต่อไป, See also: ทนต่อไป, Syn. hold on, last out, stick out
hang on[PHRV] กด, See also: ลงน้ำหนักบน, ดึง, Syn. hold onto
hang on[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนไปตาม, Syn. hinge on, pivot on, ride on
hang on[PHRV] เกาะติดกับ, Syn. hang onto
hang on[PHRV] เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
hang on[PHRV] ตั้งใจฟัง
hang onto[PHRV] จับไว้แน่น, See also: ถือไว้แน่น, Syn. hang on, hold onto
hang onto[PHRV] เกาะติดกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hang onทนไว้ GTO (1999)
Hang on!อึดไว้! Furious 7 (2015)
Get him up! Hang on to him!แขวนบนเขา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Wait for me! Hang on!รอเดี๋ยว! Pinocchio (1940)
Hang on, Father!แขวนบน, พ่อ! Pinocchio (1940)
- Hang on a minute. Can't let you down with dirty nails, can we?ไม่สามารถทำให้คุณผิดหวังกับ เล็บสกปรกเราสามารถ? How I Won the War (1967)
Hang on now, we're going around.ยึดไว้ดีๆ เราจะเลี้ยวเเล้ว Jaws (1975)
You know, they hang on me like leeches.คุณจะรู้ว่า พวกเขา แขวนบน ฉัน Iike Ieeches I Spit on Your Grave (1978)
Hang on.รอเดี๋ยว. Mad Max (1979)
Hang on!เกาะเอาไว้! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Let me hang on with two hands or I will fall.ให้ผมจับไว้สองมือ ไม่งั้นผมร่วงแน่ Gandhi (1982)
- Hang on!- hang onIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hang onHang on a bit until I'm ready.
hang onHang on a minute .I'll call Jimmy.
hang onHang on, I'll transfer you.
hang onHang on my lips.
hang onHang on till I get to you.
hang onHang onto Daddy!
hang onMy uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.
hang onPlease hang on. I'll put him on the phone.
hang onPlease hang onto the strap.
hang onWe're a bit busy at the moment - can you hang on a minute?
hang onYou must be tired, but hang on 'til 3.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้วแต่[v.] (laēotāe) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on   FR: dépendre de
สุดแต่[v.] (suttāe) EN: depend upon ; hang on   FR: dépendre de ; ça dépend de

Japanese-English: EDICT Dictionary
つり革;吊り革;吊革;釣り革;釣革[つりかわ, tsurikawa] (n) strap (to hang onto) [Add to Longdo]
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P) [Add to Longdo]
期待をかける;期待を掛ける[きたいをかける, kitaiwokakeru] (exp,v1) to hang one's hopes on; to expect from [Add to Longdo]
項垂れる[うなだれる, unadareru] (v1,vi) to hang one's head [Add to Longdo]
首を括る;首をくくる[くびをくくる, kubiwokukuru] (exp,v5r) to hang oneself; to strangle oneself [Add to Longdo]
食い下がる(P);食下がる[くいさがる, kuisagaru] (v5r,vi) to hang on to; to doff; (P) [Add to Longdo]
追い回す;追いまわす;追回す[おいまわす, oimawasu] (v5s,vt) to chase about; to hang on; to drive hard [Add to Longdo]
頭を垂れる;こうべを垂れる;首を垂れる[こうべをたれる, koubewotareru] (exp,v1) (1) to hang one's head; (2) to bow down [Add to Longdo]
壁に掛かる;壁にかかる[かべにかかる, kabenikakaru] (exp,v5r,vi) to hang on the wall [Add to Longdo]
俯く(P);俯向く;うつ向く[うつむく, utsumuku] (v5k) to hang one's head in shame; to look downward; to cast one's eyes down; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hang on
   v 1: fix to; attach; "append a charm to the necklace" [syn:
      {append}, {tag on}, {tack on}, {tack}, {hang on}]
   2: be persistent, refuse to stop; "he persisted to call me every
     night"; "The child persisted and kept asking questions" [syn:
     {persevere}, {persist}, {hang in}, {hang on}, {hold on}]
   3: hold the phone line open; "Please hang on while I get your
     folder" [syn: {hang on}, {hold the line}, {hold on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top