ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desist

D IH0 S IH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desist-, *desist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desist(vi) หยุดการกระทำ, See also: ระงับ, ยุติ, เลิก, งดเว้น, Syn. cease, refrain, hold, stop
desistance(n) การหยุดการกระทำ, See also: การระงับ, การยุติ, การเลิก, การงดเว้น, Syn. astinenee
desist from(phrv) หยุดทำ, See also: เลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desist(ดิซิสทฺ', ดิซิสทฺ') vt. หยุด, ระงับ, เลิกล้มความตั้งใจ., See also: desistance n. ดูdesist desistence n. ดูdesist, Syn. cease

English-Thai: Nontri Dictionary
desist(vt) ระงับ, ล้มเลิก, หยุด, เลิกล้มความคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desistเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll have the cease and desist lawyered out, and you put your mark to it.ฉันจะต้องยุติการเป็นทนาย และนายจ่ายเงินมา The Education of Little Tree (1997)
You are hereby notified to cease and desist this operation in its entirety.คุณได้รับการแจ้งว่า ให้หยุด และปิดโปรเจคนี้ ทั้งหมด ทันที Chapter Three 'Building 26' (2009)
- Send a cease and desist order.ส่งคำสั่งระงับ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Well, I hold in my hand a cease and desist letter from the band.คือ.. ที่ครูถืออยู่นี่คือจดหมาย เตือนทางกฏหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์จากวง Original Song (2011)
Item four from the Office of the Controller of the Currency, three years ago in October, they issued a cease and desist ordering your client to stop dealings with the Al Askari Bank in Tehran.4 อย่างจากออฟฟิตของผู้คุมหน่วยการเงิน เมื่อตุลาคม 3 ปีที่แล้ว, เขาได้ยกเลิก คำสั่งของลูกค่าคุณ Uh... Oh... Ah... (2013)
HLBC basically ignored the cease and desist order, just like we said.HLBC ก็ปล่อย ยกเลิกคำสั่ง เหมือนที่เราคิด Uh... Oh... Ah... (2013)
You need to desist right now! Your delusions are out of hand.หยุดบ้าบอเลย ประสาทหลอนใหญ่แล้ว Ant-Man (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desistDesist from useless resistance.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละ[la] (v) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[lawen] (v) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert  FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
งดเว้น[ngotwen] (v) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist  FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESIST D IH0 S IH1 S T
DESIST D IH0 Z IH1 S T
DESISTO D IH0 S IY1 S T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desist (v) dˈɪzˈɪst (d i1 z i1 s t)
desists (v) dˈɪzˈɪsts (d i1 z i1 s t s)
desisted (v) dˈɪzˈɪstɪd (d i1 z i1 s t i d)
desisting (v) dˈɪzˈɪstɪŋ (d i1 z i1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
思いとどまる(P);思い止まる;思い止どまる[おもいとどまる, omoitodomaru] (v5r, vt) to give up (a plan or idea); to desist from (doing); (P) [Add to Longdo]
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desist \De*sist"\ (?; 277), v. i. [imp. & p. p. {Desisted}; p.
   pr. & vb. n. {Desisting}.] [L. desistere; de- + sistere to
   stand, stop, fr. stare to stand: cf. F. d['e]sister. See
   {Stand}.]
   To cease to proceed or act; to stop; to forbear; -- often
   with from.
   [1913 Webster]
 
      Never desisting to do evil.       --E. Hall.
   [1913 Webster]
 
      To desist from his bad practice.     --Massinger.
   [1913 Webster]
 
      Desist (thou art discern'd,
      And toil'st in vain).          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desist
   v 1: choose not to consume; "I abstain from alcohol" [syn:
      {abstain}, {refrain}, {desist}] [ant: {consume}, {have},
      {ingest}, {take}, {take in}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top