ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stick to

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stick to-, *stick to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stick to[PHRV] ติดกับ, See also: แปะกับ, Syn. adhere to, cleave to, cling to
stick together[PHRV] ยึดไว้ด้วยกัน, See also: ติดไว้ด้วยกัน, Syn. cling together

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is why we need to stick to the mission.และทำตามภารกิจ Okja (2017)
If we stick to its banks, we'll make it to the Exfil site on the north shore.ถ้าเลาะตามริมฝั่งไป เราจะเจอเส้นทาง สู่พื้นที่ชายฝั่งด้านเหนือ Kong: Skull Island (2017)
Stick to the path.อย่านอกลู่นอกทาง xXx: Return of Xander Cage (2017)
- Stick to the plan, Jonah. - Your guy on the inside ain't sticking to no plan, why the hell should I?Jonah. why the hell should I? Outlaw Country (2016)
And stick to the plan. I'm tired of surprises.c.bg_transparentและก็ทำตามแผนด้วย/c.bg_transparent c.bg_transparentฉันเบื่อเรื่องประหลาดใจแล้ว/c.bg_transparent Episode #1.7 (2016)
We'll lose them on the radar if we stick to the coast.เราจะหลุดจากเรด้าร์พวกมัน ถ้าเราหลบบนฝั่ง We All Fall Down (2016)
Stick to acting.ทำเฉพาะงานแสดงเถอะ Collateral Beauty (2016)
I'd stick to writing if I were you.ถ้าเป็นฉัน คงเขียนหนังสืออย่างเดียว This Beautiful Fantastic (2016)
We stick to what we know.เรากลับไปทำสิ่งที่เชี่ยวชาญอยู่แล้ว Morgan (2016)
The hosts are supposed to stay within their loops, stick to their scripts with minor improvisations.พวกเจ้าบ้านจะต้อง อยู่ในวังวลของเค้าเอง และติดอยู่กับบทบาทที่พวกเค้าได้รับ และส่วนน้อยเท่านั้นที่ นอกบท The Original (2016)
It's tough to stick to all your principles over there?อยู่ที่นั่นคงรักษาหลักการยากหน่อยนะ Jason Bourne (2016)
We stick to that.เราต้องทำตามแผน Project Reborn (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stick toAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
stick toHe can't stick to anything very long.
stick toHe will stick to his promise if he gives it.
stick toI stick to the point.
stick toI think you had better stick to your present job.
stick toIt's no use trying to stick to the old ways.
stick toLaugh as much as you like, I'll stick to my plan to the bitter end.
stick toLet the cobbler stick to his last.
stick toMake a few good friends and stick to then.
stick toOnce you have decided to do something stick to it.
stick toShe will not stick to her word.
stick toStick to it!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดติด[V] adhere to, See also: stick to, cleave, cling to, Ant. ปล่อยวาง, Example: การตั้งคำถามต่อสาธารณะเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าเขากำลังยึดติดกับอดีต, Thai definition: ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆ ตลอด
พูดไม่ออก[V] stick to one's throat, Syn. อ้ำอึ้ง, อึ้ง, พูดไม่ถูก, Example: เขาพูดไม่ออกเพราะคอหอยมันตีบขึ้นมาเฉยๆ แต่รู้สึกตื้นตันในหัวใจ, Thai definition: อาการที่ใจรู้สึกแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้
ติดกัน[V] stick together, See also: adhere together, cling, Syn. เกาะกัน, Example: มะม่วงกวนติดกันเป็นก้อน ต้องแยกกันก่อนเอาใส่ถุง, Thai definition: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
ติดผม[V] stick to the hair, See also: fastened with the hair, Example: ช่างทำผมเอาดอกลิลลี่ดอกใหญ่มาติดผมเจ้าสาว, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากลัดหรือเสียบไว้ที่เส้นผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือพรรคถือพวก[v. exp.] (theū phak theū phūak) EN: stick together   
ถือพวก[v. exp.] (theū phūak) EN: have a strong party spirit ; be partisan ; stick together   
ติดกัน[v. exp.] (tit kan) EN: adjoin ; stick together ; be contiguous   FR: adhérer ; s'agglutiner
ยึดติด[v.] (yeuttit) EN: adhere to ; stick to ; cleave; cling to   FR: adhérer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bleiben Sie sachlich!Stick to facts! [Add to Longdo]
Seien Sie sachlich.Stick to facts. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
引っ付く(P);引っつく[ひっつく, hittsuku] (v5k) to stick to; to flirt with; (P) [Add to Longdo]
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) [Add to Longdo]
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P) [Add to Longdo]
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious [Add to Longdo]
吸い付く;吸いつく;吸付く[すいつく, suitsuku] (v5k) to stick to [Add to Longdo]
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stick to
   v 1: stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
      [syn: {adhere}, {hold fast}, {bond}, {bind}, {stick},
      {stick to}]
   2: keep to; "Stick to your principles"; "stick to the diet"
     [syn: {stick to}, {stick with}, {follow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top