ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persist in

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persist in-, *persist in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persist in[PHRV] ดื้อรั้นทำ, See also: ดื้อด้านทำ, Syn. persist with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So why persist in asking?ทำไมถึงอยาก ถามนักล่ะ? Black Swan (2009)
Why do you persist in such manly pursuits, Anne?ทำไมยังชอบทำอะไรแบบที่ผู้ชายทำห๊ะแอนน์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persist inHe intended to persist in his silence.
persist inIf you persist in bothering her like that, she'll lose her temper.
persist inI persist in my popularity.
persist inOppose stubbornly; persist in one's opposition.
persist inThe anthropologist says odd customs do persist in the region.
persist inYou should persist in your efforts to learn English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืนหยัด[V] be steadfast, See also: persist in, persevere in, insist on, Ant. ถอย, Example: ผู้นำไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ขัดแย้งกับกลุ่ม, Thai definition: สู้ไม่ยอมถอย
ยึดมั่น[V] hold fast to, See also: persist in, adhere to, cling to, stick to, insist on, Syn. ถือมั่น, Example: เขายึดมั่นในทิฐิมานะของตนมากไม่ยอมฟังผู้อื่นเลย
ตั้งหน้า[V] concentrate one's attention, See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in, Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า, Ant. ท้อถ้อย, Example: มนุษย์ล้วนต่างตั้งหน้าทำมาหากินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
ตั้งหน้าตั้งตา[V] concentrate one's attention, See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in, Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า, Ant. ท้อถ้อย, Example: เธอตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือตั้งแต่หัวค่ำจนเช้า
ตั้งมั่น[V] persist in, See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm, Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ, Example: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา, Thai definition: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ตั้งมั่น[V] persist in, See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm, Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ, Example: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา, Thai definition: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执迷不悟[zhí mí bù wù, ㄓˊ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ㄨˋ, / ] persist in your own wrong doings, #39,710 [Add to Longdo]
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, / ] persist in evil and you will bring about your own destruction, #86,159 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し続ける(P);為続ける[しつづける, shitsudukeru] (v1) to continue to do; to persist in doing; (P) [Add to Longdo]
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s,vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through [Add to Longdo]
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
言い通す;言通す[いいとおす, iitoosu] (v5s,vt) to persist in saying [Add to Longdo]
持ち続ける[もちつづける, mochitsudukeru] (v1) to hold onto (for a long period); to persist in; to maintain [Add to Longdo]
通す(P);徹す(P);透す[とおす, toosu] (v5s,vt) to let pass; to overlook; to continue; to keep; to make way for; to persist in; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persist in
   v 1: do something repeatedly and showing no intention to stop;
      "We continued our research into the cause of the illness";
      "The landlord persists in asking us to move" [syn:
      {continue}, {persist in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top