Search result for

persist

(104 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persist-, *persist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persist[VI] ยืนกราน, See also: ดื้อแพ่ง, Syn. endure, persevere, Ant. desist, stop
persist[VI] ยังคงอยู่, See also: ยังคงมี, ยังมีอยู่, Syn. continue, remain, Ant. desist, stop
persist in[PHRV] ดื้อรั้นทำ, See also: ดื้อด้านทำ, Syn. persist with
persistent[ADJ] ที่คงอยู่นาน, See also: ที่ยังคงอยู่, เรื้อรัง, Syn. haunting, Ant. sporadic
persistent[ADJ] ดื้อ, See also: ไม่ลดละ, ไม่ย่นย่อ, Syn. persevering, tenacious
persistent[ADJ] เรื่อยไป, See also: ติดต่อกัน, ตลอดเวลา, Syn. continued, never-ceasing
persistence[N] การยืนกราน, See also: การดื้อแพ่ง, Syn. steadfastness, tenacity, Ant. stamina
persistence[N] การคงอยู่, See also: การมีอยู่, Syn. doggedness, perseverence, persistency, tenacity
persistency[N] การคงอยู่, See also: การมีอยู่, Syn. doggedness, perseverence, persistence, tenacity
persist with[PHRV] ยืนกราน, See also: เพียรพยายามทำ, Syn. persist in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm

English-Thai: Nontri Dictionary
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persistentติดทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
persistent calyxกลีบเลี้ยงติดทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
persistent offenderผู้กระทำความผิดอีก, ผู้กระทำความผิดที่ไม่เข็ดหลาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
persistent thymusต่อมไทมัสคงอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
persistent tremorอาการสั่นตลอดเวลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
persistence of visionการเห็นภาพติดตา, ความรู้สึกที่เหมือนกับเห็นภาพของวัตถุถึงแม้วัตถุนั้นจะพ้นสายตาไปแล้ว การที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกระแสประสาทที่กระตุ้นให้เห็นภาพยังคงค้างอยู่บนประสาทรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Persistent pollutantsสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [TU Subject Heading]
Persistent Uniform Resource Locatorsเพิร์ล ยูอาร์แอลประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้อย่างถาวร
PURLs เป็นยูอาร์แอลประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้อย่างถาวร เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของยูอาร์แอล โดยสำนักงานโอซีแอลซี (OCLC) ใช้เทคโนโลยีของยูอาร์เอ็นสร้างตัวบ่งชี้ด้วยการกำหนดชื่อเป็น Persistent URLs หรือ เพิร์ล (PURLs) ซึ่งพัฒนาและเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1996 โดยมีลักษณะดังรูปที่ 1

PURLs1

โดยหน้าที่ของเพิร์ล คือ ยูอาร์แอลตัวหนึ่ง แต่แทนที่จะชี้ไปยังตำแหน่งหรือทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตโดยตรง เพิร์ลจะชี้ไปที่รีโซลูชันก่อน ซึ่งชี้ไปยังยูอาร์แอลตัวจริงอีกต่อหนึ่ง แล้วจึงส่งยูอาร์แอลนั้นคืนไปที่ผู้ใช้ ซึ่งสามารถติตต่อกับอยู่อาร์อาร์แอลได้ตามปรกติ

เพิร์ล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. โปรโตคอล (protocol)

2. รีโซฟเวอร์ แอดเดรส (resolver address)

3. ชื่อ

ตัวอย่าง

PURLS2

จากตัวอย่าง เพิร์ลใช้โปรโตคอล เอชทีทีพีปกติ (ในที่นี้คือ purl.oclc.org) ส่วนรีโซฟเวอร์แอดเดรส ก็คือ ไอพีแอดเดรส หรือชื่อโดเมนของเพิร์ลรีโซฟเวอร์ ซึ่งใช้ระบบดีเอ็นเอสมาตรฐาน และส่วนที่สามคือ ชื่อ นั้นจะถูกแปลงด้วยเพิร์ลรีโซฟเวอร์ ระบบเพิร์ลนั้น สามารถปรับให้เป็นยูอาร์เอ็นได้ ดังตัวอย่าง

PURLS3

รายการอ้างอิง

ยรรยง เต็งอำนวย และ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2542. ปัญหาความไม่ถาวรของการอ้างอิงเอกสารบนเวิลด์ไวด์เว็บ. วารสารห้องสมุด 43, 2 (เม.ย. - มิ.ย. 42) : 1-17.

Shafer, Keith et al. 1996. Introduction to Persistence Uniform Resource Locators. [On-line]. Available: http://www.isoc.org/inet96/proceedings/a4/a4_1.htm Visited: 26-08-2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your persistence surprises even me.การมีชีวิตอยู่ของคุณ ทำให้ผมประหลาดใจ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
His brain waves are flat and he's persistent vegetative.(เสียงหมอ) Billy มีอาการ โคม่าแบบตื่นตัว Deep Throat (1993)
- Persistent hillbilly motherfucker.ไอ้เฒ่าหลังเขามันตื้อชิบเผง Nothing to Lose (1997)
If we don't talk to Asano's parents the misunderstanding will persistถ้าเราไม่ได้พูดคุยกับพ่อแม่ของอาซาโนะ จะยืนยันเรื่องความเข้าใจผิด GTO (1999)
In the end the player can persistIn the end the player can persist Sex Is Zero (2002)
The presence of the fleet and the persistence of rumors must be addressed.การรวมตัวกันของกองทัพและข่าวลือต่างๆ ต้องได้รับการชี้แจง The Matrix Reloaded (2003)
Why do you persist?ทำไม? ทำไมถึงขัดขืนหือ? The Matrix Revolutions (2003)
Goddamn persistent kid! Worse than a leech!ไอ้พวกเด็กที่น่ารังเกียจ เลวร้ายยิ่งกว่าปลิง Crazy First Love (2003)
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร The Corporation (2003)
She asked persistently, huh?She asked persistently, huh? The Great Jang-Geum (2003)
Three months, that's a persistent coma.3 เดือน นั่นคือโคม่าถาวรแล้ว Just Like Heaven (2005)
We just came since you were so persistentที่เรามาเพราะลูกตื้อของนายน่ะแหละ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persistAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
persistBe patient and persistent. These things take time.
persistCrude persuasion is to persistently egg someone on.
persistDespite the hardships, they persisted in giving each of their children a college education.
persistHe always persisted in his errors.
persistHe intended to persist in his silence.
persistHe persisted in accomplishing his original plan.
persistHe persisted in his opinion.
persistHe persisted in his project.
persistHe persisted in his work until he succeeded.
persistHe persisted in marring her.
persistHe persisted in the experiment until he was successful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมั่น[V] keep on, See also: persistent, Syn. เพียร, พยายาม, Ant. ขี้เกียจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจเขา ทำให้เขาหมั่นเรียนและอ่านหนังสือ, Thai definition: ทำหรือประพฤติเป็นปกติสม่ำเสมอ
เรื้อรัง[ADJ] chronic, See also: persistents lingering, prolonged, recurrent, Syn. ยืดเยื้อ, Example: รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรังของครู, Thai definition: ที่เป็นไปอยู่นาน
ยืนหยัด[V] be steadfast, See also: persist in, persevere in, insist on, Ant. ถอย, Example: ผู้นำไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ขัดแย้งกับกลุ่ม, Thai definition: สู้ไม่ยอมถอย
เพียร[V] persist, See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent, Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร, Example: เขาเพียรค้นคว้าวิจัยวันแล้ววันเล่าและเขาก็ทำได้สำเร็จ, Thai definition: พยายามบากบั่นจนกว่าจะสำเร็จ
ยึดมั่น[V] hold fast to, See also: persist in, adhere to, cling to, stick to, insist on, Syn. ถือมั่น, Example: เขายึดมั่นในทิฐิมานะของตนมากไม่ยอมฟังผู้อื่นเลย
แค่น[V] persist, See also: resist, continue, Syn. ขืน, ฝืน, ยืนยัน, ยืนกราน, Example: เธอทำงานนี้ไม่ได้แต่แค่นจะทำ, Thai definition: ทำไม่เป็นหรือไม่สันทัดแล้วยังอวดดีขืนทำ
พากเพียร[V] persevere, See also: persist, Syn. มานะ, พยายาม, ขยัน, หมั่นเพียร, วิริยะ, บากบั่น, เพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, Example: เขาพากเพียรทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลาถึงยี่สิบปีเต็ม เพื่อเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเอง, Thai definition: พยายามอย่างหนักโดยไม่นึกถึงอุปสรรค, มุ่งทำโดยไม่ท้อถอย
ตั้งหน้า[V] concentrate one's attention, See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in, Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า, Ant. ท้อถ้อย, Example: มนุษย์ล้วนต่างตั้งหน้าทำมาหากินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
ตั้งหน้าตั้งตา[V] concentrate one's attention, See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in, Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า, Ant. ท้อถ้อย, Example: เธอตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือตั้งแต่หัวค่ำจนเช้า
ตะพึด[ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, wi, Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป, Ant. หยุดพัก, ชะงัก, Example: เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล, Thai definition: ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
ฝืน[v.] (feūn) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist   FR: forcer
ให้จงได้[v. exp.] (hai jong dāi) FR: persister à ; ne pas manquer de
ก่น[v.] (kon) EN: persist ; do nothing but ; keep ; be absorbed in   
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold   
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently   
ไม่หยุดยั้ง[X] (mai yut yang) EN: ongoing   FR: constant ; continu ; persistant
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application   FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSIST    P ER0 S IH1 S T
PERSISTS    P ER0 S IH1 S T S
PERSISTS    P ER0 S IH1 S S
PERSISTS    P ER0 S IH1 S
PERSISTED    P ER0 S IH1 S T AH0 D
PERSISTENT    P ER0 S IH1 S T AH0 N T
PERSISTING    P ER0 S IH1 S T IH0 NG
PERSISTENCE    P ER0 S IH1 S T AH0 N S
PERSISTENTLY    P ER0 S IH1 S T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persist    (v) (p @1 s i1 s t)
persists    (v) (p @1 s i1 s t s)
persisted    (v) (p @1 s i1 s t i d)
persistent    (j) (p @1 s i1 s t @ n t)
persisting    (v) (p @1 s i1 s t i ng)
persistence    (n) (p @1 s i1 s t @ n s)
persistently    (a) (p @1 s i1 s t @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固执[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, / ] persistent; stubborn, #10,346 [Add to Longdo]
执迷不悟[zhí mí bù wù, ㄓˊ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ˋ, / ] persist in your own wrong doings, #39,710 [Add to Longdo]
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, / ] persist in evil and you will bring about your own destruction, #86,159 [Add to Longdo]
坚苦卓绝[jiān kǔ zhuó jué, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] persisting despite trials and tribulations (成语 saw); conspicuous determination, #189,509 [Add to Longdo]
持久性毒剂[chí jiǔ xìng dú jì, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] persistent agent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
persistent; fortbestehend {adj}persistent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
しんねり[, shinneri] (adv,n,vs) annoying persistence [Add to Longdo]
し続ける(P);為続ける[しつづける, shitsudukeru] (v1) to continue to do; to persist in doing; (P) [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ネチネチ;ねちねち[, nechinechi ; nechinechi] (adv-to,n,vs) (on-mim) sticky; persistent [Add to Longdo]
パーシステンス[, pa-shisutensu] (n) {comp} persistence [Add to Longdo]
一点張り[いってんばり, ittenbari] (n) persistence [Add to Longdo]
永続性[えいぞくせい, eizokusei] (n) persistent; permanence [Add to Longdo]
永続的[えいぞくてき, eizokuteki] (adj-na) permanent; perpetual; persistent; lasting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
持続的な有効性[じぞくてきなゆうこうせい, jizokutekinayuukousei] persistence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persist \Per*sist"\, v. i. [imp. & p. p. {Persisted}; p. pr. &
   vb. n. {Persisting}.] [L. persistere; per + sistere to stand
   or be fixed, fr. stare to stand: cf. F. persister. See
   {Per-}, and {Stand}.]
   To stand firm; to be fixed and unmoved; to stay; to continue
   steadfastly; especially, to continue fixed in a course of
   conduct against opposing motives; to persevere; -- sometimes
   conveying an unfavorable notion, as of doggedness or
   obstinacy.
   [1913 Webster]
 
      If they persist in pointing their batteries against
      particular persons, no laws of war forbid the making
      reprisals.                --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Some positive, persisting fops we know,
      Who, if once wrong, will needs be always so. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      That face persists.
      It floats up; it turns over in my mind. --Mrs.
                          Browning.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Persevere}, and {Insist}.
     [1913 Webster] Persistence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persist
   v 1: continue to exist; "These stories die hard"; "The legend of
      Elvis endures" [syn: {prevail}, {persist}, {die hard},
      {run}, {endure}]
   2: be persistent, refuse to stop; "he persisted to call me every
     night"; "The child persisted and kept asking questions" [syn:
     {persevere}, {persist}, {hang in}, {hang on}, {hold on}]
   3: stay behind; "The smell stayed in the room"; "The hostility
     remained long after they made up" [syn: {persist}, {remain},
     {stay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top