Search result for

cling to

(38 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cling to-, *cling to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cling to[PHRV] ยึดติดกับ, See also: ติดกับ, เกาะติดกับ, Syn. keep by, stay by, stick to
cling to[PHRV] เก็บรักษา, Syn. cling onto, hang onto
cling to[PHRV] ซื่อสัตย์ต่อ, Syn. adhere to
cling together[PHRV] เกาะติดกัน, See also: ขึดติดกัน, ติดกัน, ยึดติดกัน, Syn. stick together
cling together[PHRV] ยืนหยัดร่วมกับ, See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ, Syn. stick together

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most people cling to some storybook notion of what a relationship is.คนส่วนมากกำหนดเพดานสำหรับเรื่องราวต่างๆ\ ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ Adverse Events (2008)
Because you cling to your political power, this will never stop!คำพูดนั้นข้าฟังจนเบื่อแล้ว Goemon (2009)
RIGHT NOW, HE NEEDS A FIX, AND THE WORDS THEY'VE SHARED ARE ALL HE HAS TO CLING TO.การถูกทรยศจะให้ให้เค้ารู้สึกสิ้นหวัง. Soul Mates (2009)
He chose to cling to life and finish his sentence.เค้าเลือกการมีชีวิตต่อไปและถอน คำร้องของเค้าออกไป Episode #1.8 (2009)
You can cling to six decades of deep-seated homophobia or just give it up, and get a complete bailout of your bank's ridiculous incompetence.คุณจะยึดโรคกลัวเกย์ หยั่งรากลึก อีก 60 ปี หรือแค่ยอมซะ แล้วโดดออกมา Abandon All Hope (2009)
To cling to a life beyond these wallsชีวิตที่ยึดติดเหนือกำแพงเหล่านี้ Great and Unfortunate Things (2010)
And if you can cling to that with everything you got, you gonna be all right.และหัวใจที่บุบสลายและจิตวิญญาณ ที่โอบอ้อมอารี หากคุณยังสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ ด้วยทุกอย่างที่คุณมีอยู่ Bad Blood (2010)
He would cling to Serena's golden locksเขาอาจเกาะติดล้อคทองคำของซีรีน่า Dr. Estrangeloved (2010)
- And cling to old habits.และยึดติดกับนิสัยเดิมๆ Last Tango, Then Paris (2010)
But I mean, I understand the need to cling to anything... "Cling"?แต่ผมเข้าใจ - ความจำเป็นที่ต้องยึดติด กับทุกอย่าง... . The Boy with the Answer (2010)
The way we cling to what things were instead of letting them be what they are...วิธีที่คนเรายึดติดกับสิ่งต่างๆ... แทนที่จะปล่อยให้มันเป็นในแบบที่มันเป็น... With You I'm Born Again (2010)
The way we cling to old memories instead of forming new ones...วิธีที่เรายึดติดอยู่กับความทรงจำเก่าๆ แทนที่จะพัฒนามันขึ้นมาใหม่... With You I'm Born Again (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cling toCling to power.
cling toWe must cling to our faith.
cling toWet clothes cling to the body.
cling toWhat the fuck are you up to taking advantage of his proximity to cling to him like a wet T-shirt?!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดถือ[V] hold, See also: cling to, seize, adhere to, stick, Syn. นับถือ, ยึดมั่น, Ant. ปล่อยวาง, Example: เมื่อเราเลือกทำอะไร จะต้องอาศัยคุณค่าที่ตนยึดถือเป็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
อิง[v.] (ing) EN: lean on ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with   FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together   
ยึดถือ[v.] (yeuttheū) EN: hold ; hold on ; cling to ; seize ; adhere to ; stick   FR: détenir ; retenir
ยึดติด[v.] (yeuttit) EN: adhere to ; stick to ; cleave; cling to   FR: adhérer

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to [Add to Longdo]
へばり付く[へばりつく, hebaritsuku] (v5k) to cling to [Add to Longdo]
寄り縋る;寄縋る[よりすがる, yorisugaru] (v5r,vi) to cling to; to rely on [Add to Longdo]
泣き付く;泣付く;泣きつく[なきつく, nakitsuku] (v5k,vi) to cling to ... in tears; to beg ... in tears; to appeal; to throw oneself on someone's mercy [Add to Longdo]
自転車旅行[じてんしゃりょこう, jitensharyokou] (n) bicycle trip; cycling tour [Add to Longdo]
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone) [Add to Longdo]
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead [Add to Longdo]
取り縋る;取縋る[とりすがる, torisugaru] (v5r,vi) to cling to [Add to Longdo]
着す[じゃくす, jakusu] (vs-c,vi) (arch) to insist on; to cling to; to adhere to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cling to
   v 1: hold firmly, usually with one's hands; "She clutched my arm
      when she got scared" [syn: {cling to}, {hold close}, {hold
      tight}, {clutch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top