Search result for

struggle

(73 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -struggle-, *struggle*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
struggle    [VI] ดิ้นรน, See also: พยายาม, Syn. exert, strain, strive
struggle    [VI] ต่อสู้, See also: แข่งขัน, Syn. battle, combat, fight
struggle    [N] ความพยายาม, See also: การฝ่าฟัน, การดิ้นรน, Syn. effort, exertion, strain
struggle    [N] การต่อสู้, See also: การแข่งขัน, Syn. battle, combat, fight
struggler    [N] ผู้ต่อสู้ดิ้นรน, Syn. contender, fighter, striver
struggle in    [PHRV] ต่อสู้กันใน, See also: ดิ้นรนต่อสู้กันใน
struggle in    [PHRV] มีความยุ่งยากใน
struggle on    [PHRV] ดิ้นรนต่อสู้ต่อไป
struggle for    [PHRV] ต่อสู้เพื่อ
struggle out    [PHRV] ดิ้นรนออกจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
struggle, classการต่อสู้ของชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
struggle, classการต่อสู้ระหว่างชนชั้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Struggleความอุตสาหะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
struggleWe have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.
struggleEven today, however, women struggle against discrimination.
struggleThat child struggled for the prize.
struggleThat fight seemed like a life-or-death struggle.
struggleThe animal struggled to get out of the cage.
struggleThe lion struggled to get out of his cage.
struggleAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
struggleYou should struggle so hard to make this program work.
struggleScientific research is not a mechanical routine, but a continuing struggle on the part of the scientist.
struggleThe crowd struggled to make for the exit.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
struggle(สทริก'เกิล) ดิ้นรน,ต่อสู้,แข่งขัน, See also: struggler n., Syn. effort,conflict,fight

English-Thai: Nontri Dictionary
struggle(vi) ต่อสู้,ดิ้นรน,ฝ่าฟัน,แข่งขัน,ตะเกียกตะกาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้มลุกคลุกคลาน    [V] struggle along, See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again, Syn. ซวดเซ, ตั้งตัวไม่ติด, กระเสือกกระสน, Example: บริษัทล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมาจนกระทั่งไปไม่ไหวต้องปิดตัวลง, Notes: (สำนวน)
การฟันฝ่า    [N] struggle, See also: fight, battle, Syn. การต่อสู้, Example: นักวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่องการฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจไทย, Thai definition: การบุกตะลุยสิ่งที่ต้านทานเข้าไป, การผจญสิ่งที่ขัดขวาง
ปล้ำ    [V] struggle, See also: fight, grapple, wrestle, Syn. ปลุกปล้ำ, Example: หมีเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูมากชอบเล่นชอบซนชอบเล่นปล้ำกันหกล้มหกลุก, Thai definition: ใช้แขนกอดรัดจับกุมเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งล้ม หรือให้อยู่ในอำนาจที่จะทำได้ตามใจตน
ปากกัดตีนถีบ    [V] struggle, See also: endeavor, Syn. ดิ้นรน, มุมานะ, Example: ในชุมชนแออัดแวดล้อมด้วยผู้คนหาเช้ากินค่ำต้องปากกัดตีนถีบเพราะมีรายได้ไม่พอกับค่าครองชีพแต่ละวัน, Thai definition: ต่อสู้ทุกวิถีทางหรือเต็มที่, พยายามอย่างสุดความสามารถ
ฝ่าฟัน    [V] fight against, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, Example: เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมากมายหลายอย่าง ในการที่จะสร้างพลังร่วมกัน, Thai definition: ต่อสู้กับความยากลำบาก
ฝ่ามรสุม [V] go through heavy obstacles, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า, Example: รัฐบาลคาดว่าอีก 2 - 3 ปี ก็จะฝ่ามรสุมเหล่านี้ไปได้, Thai definition: ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมามาก
ฟัด    [V] fight, See also: struggle, wrestle, Syn. ต่อสู้, สู้, Example: ปลากัดพุ่งเข้าฟัดกันอย่างดุร้าย
ฟันฝ่า    [V] struggle, See also: fight against, overcome, buffet, surmount, Syn. ฝ่าฟัน, Example: กลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ, Thai definition: บุกตะลุยสิ่งที่ต้านทานเข้าไป, ผจญสิ่งที่ขัดขวาง
ฟาดฟัน    [V] fight, See also: struggle, Syn. ต่อสู้, สู้, Example: มิตรแท้แม้เคยอยู่ร่วมกันก็สามารถฟาดฟันกันได้, Thai definition: ต่อสู้หรือแข่งขันกันเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะกันไป
เสือกสน [V] struggle, See also: strive, Syn. กระเสือกกระสน, Example: ประเทศเกษตรกรรมอยู่ในสภาพที่ได้แต่เสือกสนรักษาจำนวนประชากรให้มีความเป็นอยู่ระดับพอยังชีพได้เท่านั้น, Thai definition: ดิ้นรนเพื่อให้พ้นความทุกข์ยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[v.] (fanfa) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount   FR: lutter contre
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend   FR: secouer ; malmener
ฟาดฟัน[v.] (fātfan) EN: fight ; struggle   
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
การฟาดฟัน[n.] (kān fātfan) EN: struggle ; fighting ; beating   FR: lutte [f]
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way   FR: essayer ; faire son possible
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRUGGLE    S T R AH1 G AH0 L
STRUGGLED    S T R AH1 G AH0 L D
STRUGGLES    S T R AH1 G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
struggle    (v) (s t r uh1 g l)
struggled    (v) (s t r uh1 g l d)
struggles    (v) (s t r uh1 g l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebenskampf {m}struggle for survival [Add to Longdo]
Kampf {m} | Kämpfe {pl}struggle | struggles [Add to Longdo]
Existenzkampf {m} | Existenzkämpfe {pl}struggle for existence | struggles for existence [Add to Longdo]
Freiheitskampf {m} | Freiheitskämpfe {pl}struggle for freedom | struggles for freedom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
じたばた[, jitabata] (adv,n,vs) (kick and) struggle; wriggle [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
ストラッグル[, sutoragguru] (n) struggle [Add to Longdo]
悪戦苦闘[あくせんくとう, akusenkutou] (n,vs) hard fighting; hard struggle; fighting against heavy odds [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P) [Add to Longdo]
階級闘争[かいきゅうとうそう, kaikyuutousou] (n) class struggle [Add to Longdo]
葛藤;防已[つづらふじ;ツヅラフジ, tsudurafuji ; tsudurafuji] (n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum); (2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land) [Add to Longdo]
寄る年波には勝てない[よるとしなみにはかてない, yorutoshinaminihakatenai] (exp) (id) Nobody can struggle against advancing age [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng, / ] struggle [Add to Longdo]
[zhēng, / ] struggle; fight [Add to Longdo]
争夺战[zhēng duó zhàn, / ] struggle [Add to Longdo]
争斗[zhēng dòu, / ] struggle; war [Add to Longdo]
斗争[dòu zhēng, / ] struggle (with); fight; battle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Struggle \Strug"gle\, n.
   1. A violent effort or efforts with contortions of the body;
    agony; distress.
    [1913 Webster]
 
   2. Great labor; forcible effort to obtain an object, or to
    avert an evil. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Contest; contention; strife.
    [1913 Webster]
 
       An honest might look upon the struggle with
       indifference.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Endeavor; effort; contest; labor; difficulty.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Struggle \Strug"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Struggled}; p. pr. &
   vb. n. {Struggling}.] [OE. strogelen; cf. Icel. strj?ka to
   stroke, to beat, to flog, Sw. stryka to stroke, to strike,
   Dan. stryge, G. straucheln to stumble. Cf. {Stroll}.]
   1. To strive, or to make efforts, with a twisting, or with
    contortions of the body.
    [1913 Webster]
 
   2. To use great efforts; to labor hard; to strive; to contend
    forcibly; as, to struggle to save one's life; to struggle
    with the waves; to struggle with adversity.
    [1913 Webster]
 
       The brave men, living and dead, who struggled here,
       have consecrated it [Gettysburg] far above our power
       to add or detract.          --Lincoln.
    [1913 Webster]
 
   3. To labor in pain or anguish; to be in agony; to labor in
    any kind of difficulty or distress.
    [1913 Webster]
 
       'T is wisdom to beware,
       And better shun the bait than struggle in the snare.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To strive; contend; labor; endeavor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 struggle
   n 1: an energetic attempt to achieve something; "getting through
      the crowd was a real struggle"; "he fought a battle for
      recognition" [syn: {struggle}, {battle}]
   2: an open clash between two opposing groups (or individuals);
     "the harder the conflict the more glorious the triumph"--
     Thomas Paine; "police tried to control the battle between the
     pro- and anti-abortion mobs" [syn: {conflict}, {struggle},
     {battle}]
   3: strenuous effort; "the struggle to get through the crowd
     exhausted her"
   v 1: make a strenuous or labored effort; "She struggled for
      years to survive without welfare"; "He fought for breath"
      [syn: {fight}, {struggle}]
   2: to exert strenuous effort against opposition; "he struggled
     to get free from the rope"
   3: climb awkwardly, as if by scrambling [syn: {clamber},
     {scramble}, {shin}, {shinny}, {skin}, {struggle}, {sputter}]
   4: be engaged in a fight; carry on a fight; "the tribesmen
     fought each other"; "Siblings are always fighting"; "Militant
     groups are contending for control of the country" [syn:
     {contend}, {fight}, {struggle}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top