Search result for

*creme*

(234 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: creme, -creme-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excrement[N] อุจจาระ, See also: ขี้, มูล, ของเสียจากร่างกาย, Syn. evacuation, feces
increment[N] การเพิ่มขึ้น, Syn. augmentation, increase, Ant. decrement, decrease
recrement[N] ของไร้ค่า, See also: สิ่งที่ไม่มีประโยชน์, ขยะ, Syn. trash, slag

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creme(เครม) n. ครีม,เหล้าหวานหอม สำหรับดื่มหลังอาหาร
decrement(เดค'คระเมินทฺ) n. การลดลง,การค่อย ๆ ลดลง,ปริมาณที่ลดลง,การสั้นเข้า
excrement(เอคซฺ'คระเมินทฺ) n. ของเสียของร่างกาย,อุจจาระ,มูล., See also: excremental adj. ด6excrement excrementitious adj. ดูexcrement, Syn. waste
increment(อิน' คระเมินทฺ) n. การเพิ่มขึ้น,จำนวนที่เพิ่มขึ้น, ผลกำไร., See also: incremental adj.
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
recrement(เรค'ระเมินทฺ) n. น้ำลายหรือน้ำคัดหลั่งที่ถูกดูดซึมกลับ, See also: recremental adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
excrement(n) อุจจาระ,ของเสียจากร่างกาย,มูล
increment(n) ส่วนเพิ่ม,ผลกำไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recrementส่วนถูกดูดซึมกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrementitious-ถูกดูดซึมกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorption, excrementitialการดูดซึมสิ่งขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiple decrement tableตารางแสดงการลดลงโดยสาเหตุหลายอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
double decrement tableตารางแสดงการลดลงโดยสาเหตุสองอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
decrementส่วนลด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decrementระยะทุเลา (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decrementส่วนลดลง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
growth increment; growth layerชั้นเนื้อไม้, ชั้นเปลือกไม้ [ระหว่างวง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
growth layer; growth incrementชั้นเนื้อไม้, ชั้นเปลือกไม้ [ระหว่างวง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
excrement๑. อุจจาระ๒. สิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excreta และ excretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excrementitial absorptionการดูดซึมสิ่งขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incrementส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
incrementส่วนเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
increment, unearnedค่าเพิ่มขึ้นโดยมิได้หามา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incrementalismการยึดถือนโยบายแนวเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unearned incrementค่าเพิ่มขึ้นโดยมิได้หามา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incrementalส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Incremental revenueรายได้ส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Costs, Incrementalต้นทุนที่ต้องเพิ่ม,ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม [การแพทย์]
Decrementระยะเริ่มคลายตัว,น้อยลงจนหายไปหมด [การแพทย์]
Dental, Incrementทันตสุขภาพแบบเพิ่มทวี [การแพทย์]
Incrementระยะเริ่มหดรัดตัว, การเพิ่ม [การแพทย์]
Increment, Futureการเพิ่มในอนาคต [การแพทย์]
Incremental Consequencesผลกำไรที่ได้เพิ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ice cream.EiscremeCrime Busters (1977)
There were two dolphins in a swimming pool filled with their own excrement.โทรศัพท์ผมจะดังขึ้น ริค มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากงานที่เขาทำเกี่ยวกับโลมา The Cove (2009)
This better not be dog excrement, Ray.จะดีกว่านะถ้านี่ไม่ใช่ขี้หมา Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Where's my jelly creme center?ไส้ครีมเจลลี่ ของฉันล่ะ? Wheels (2009)
Which I doubt, given my near obsession with Moules a la creme normande.อาจเป็นอย่างที่ผมเดา อาจครอบงำจิตใจผมอยู่เรื่อง สูตรตำรับดั้งเดิมอย่างฝรั่งเศส A New Day in the Old Town (2009)
Hodgins is going to have to sift through their excrement for evidence.ฮอดจินส์จะต้องเอาอุจาระของมัน ไปร่อนเพื่อหาหลักฐาน The Bond in the Boot (2009)
You are discussing lunch while holding a tray of cat excrement.คุณพูดเรื่องมื้อเที่ยง ขณะที่ถือถาดใส่ขี้แมวอยู่ The Bond in the Boot (2009)
A faint aroma of excrement from where you've been standing.รวมทั้งมีกลิ่นจางๆบางอย่าง ติดมากับตัวคุณด้วย Sherlock Holmes (2009)
I'm rolling back in 30 second increments.ฉันย้อนกลับไป 30 วินาที Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
I'm sure you're familiar that with sudden death victims often experience a sudden bladder release of urine, and sometimes excrement.ผมแน่ใจว่าคุณคงเคยเจอว่า เมื่อเกิดการตายขึ้นอย่างเฉียบพลัน กระเพาะปัสสาวะของเหยื่อ White Tulip (2010)
Rat excrement will contain not only inorganic clues but digested remains from the victim.ขี้หนูไม่ได้มีแค่ของเสียแต่ยังมีของย่อยจากศพอีก The Bones on the Blue Line (2010)
Let's start bagging some excrement.เริ่มเก็บขี้หนูเถอะ The Bones on the Blue Line (2010)
Yes,you learned that rat excrement can provide not only a time line, but also,very important non-circumstantial evidence.ใช่ คุณได้รู้ว่าของเสียของหนูไม่ได้ให้แค่ช่วงเวลา แต่เช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญมากอยู่ที่พยานแวดล้อม The Bones on the Blue Line (2010)
You might as well brush your teeth in excrement.ซึ่งทำให้แปรงสีฟันปนเปื้อน ละอองนั้นได้ ในขณะที่คุณเอาไปใช้ The Bones That Weren't (2010)
I pulled all of this, so I know he used the screwdriver to open beer, scrape dog excrement off he bottom of a shoe, stir coffee...ผมดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาได้ แล้วผมก็รู้ว่า เขาได้ใช้ไขควง เปิดขวดเบียร์ ตีหมา งัดส้นรองเท้า คนกาแฟ... The Bones That Weren't (2010)
18 years ago, I sent the FBI Crime Lab samples from a bag of excrement that had been lit on fire on my front porch for fingerprinting and DNA analysis.18 ปีก่อน ผมส่งตัวอย่างไปที่แลปอาชญากรรม เป็นถุงอึที่ถูกเผา มันตกลงมาที่ระเบียงด้านหน้า The Apology Insufficiency (2010)
Hypothetically, had I written him something, we would have raised his grades incrementally.สมมุติฐานได้ผมเขียนจดหมายถึงเขาบางสิ่งบางอย่าง เราจะได้ยกขึ้นเกรดของเขาเพิ่มขึ้น The Beaver (2011)
Just because I had to flee to the boroughs doesn't mean my creme de la mer should have to suffer, too.ขอบคุณมาก แค่เพียงเพราะฉันต้องหนีมาอยู่ที่นี่ มันไม่ได้หมายความฉันต้องให้ครีม Lamer ของฉันเสียคุณภาพไปด้วย Riding in Town Cars with Boys (2011)
It's just a rustic acorn squash bisque finished with a dot of maple-infused creme fraiche and a little crumble of fried sage.มันก็แค่ rustic acorn squash bisque แล้วตกแต่งด้วย maple-infused creme fraiche และ crumble of fried sage. The Art of Making Art (2011)
No, uh, creme fraiche.อ๋อ.. ครีมแฟรช The Wake-Up Bomb (2011)
You joke, but you might want to lick creme fraiche off a stripper or take a pole dancing class while you still can.ล้อเล่นรึไง แต่คุณอาจจะอยากเอาครีมนี่ออกไป หรือไม่ก็เรียนเต้นซะ ตราบเท่าที่คุณยังทำได้น่ะ Father and the Bride (2012)
No excrement.No excrement. Magus (2012)
Salmon mukarde creme fraiche.แซลมอน มูคาร์ด ครีม เฟรช Abomination (2012)
I could still smell her creme rinse after she left.ฉันยังคงได้กลิ่นครีมของเธอ หลังจากเธอไป If These Dolls Could Talk (2012)
Well, then by all means, have some creme Fraiche with it.งั้น เชิญตามสบายจ๊ะ ทานคู่กับครีมเฟรนช์ซิ Commitment (2012)
Hey, do you have any Boston cremes?วันนี้มีบอสตั้นครีมมั้ยครับ? Argentina (2012)
Sir, it's in increments of $10.คุณครับมันต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 เหรียญ And the Hidden Stash (2012)
The killer has been murdering in 6-hour increments.ฆาตกรฆ่าทุกๆ 6 ชั่วโมง Divining Rod (2012)
Dr. Saroyan, have you seen the excrement that I left on my desk?ด็อกเตอร์ซาโรยัน คุณเห็นอุจจาระที่ผม ทิ้งไว้ให้บนโต๊ะหรือยัง The Tiger in the Tale (2012)
Yes, I took your excrement.ใช่,ฉันดูอุจจาระของคุณแล้ว The Tiger in the Tale (2012)
That woman. Blue satin, creme chiffon.ผู้หญิงคนนั้น ผ้าซาตินสีน้ำเงิน ชีฟองสีครีม The Blood Is the Life (2013)
In england, Cadbury creme eggs are sold year-round.ที่อังกฤษ Cadbury Creme Eggs มีขายตลอดทั้งปี Conventions of Space and Time (2013)
He's been conducting incremental tests... taking the Rover 2 out for longer... and longer trips, each time.เขาได้รับการดำเนินการทดสอบที่เพิ่มขึ้น การรถแลนด์โรเวอร์ 2 ออกอีกต่อไป และการเดินทางในแต่ละครั้งอีกต่อไป The Martian (2015)
Doctor, I fail to see excrement of any kind bears relevance on our current situation.หมอฉันไม่เห็นอุจจาระใด ๆ หมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบันของเรา Star Trek Beyond (2016)
Flatterers adrift in excrement. That's not right.คนสอพลออยู่ในสิ่งปฏิกูล มันไม่ถูกต้อง Inferno (2016)
He made me dip my fingers in the excrement and feed it to him like a babyเขาทำฉันการจุ่มนิ้วมือของฉัน in the ของเสียของร่างกาย... ...และใส่มันให้เขาชอบทารก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A friend insisted that all the excrement he ate every day...เพื่อนที่ยืนยัน the excrement ที่เขาทั้งหมดที่นั้นกินทุกวัน... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
For example, we put containers in the latrines to collect all excrement so that nothing goes to wasteเป็นต้นว่า, เราใส่ที่ใส่ในที่จะรวบรวมของเสียของร่างกายทั้งหมด... ...เพื่อว่าไม่มีสิ่งใดไปที่ของเสีย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Excrement. Zach, let´s just say you´re about to take a big bite of a juicy chocolate chip cookie?ถ้าคุณกำลังจะงับคุ๊กกี้ช็อกโกแลตชิพ Nothing to Lose (1997)
- Excrement?- ใช่เลย Nothing to Lose (1997)
- Excrement. Right.ผมอาจจะคิดมาก Nothing to Lose (1997)
It's the Boston Creme cake with the maraschino cherry topping.เค้กครีมบอสตั้นราดด้วยมาราชิโน่เชอรี่ Ken Park (2002)
Carving up a guy while he screams in his own blood and excrement, would be like... like a gift.เฉือนคนขณะที่มันแหกปาก จมเลือดตัวเองและ ตื่นเต้น คงเป็นแบบ Crank (2006)
A chocolate souffle, drizzled with a raspberry coulis. And February's issue is devoted entirely to creme fraiche!อู๊ แล้วเล่มเดือนกุมภา เราจะอุทิศทั้งหมดให้กับ Grin and Bear It (2007)
Because we here at Cucina believe that creme fraiche belongs on...เพราะว่าพวกเรา "คูชีโน่" เชื่อว่าครัม แฟรช เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Grin and Bear It (2007)
Where waves aren't measured in feet, but as increments of fear, and those who pass the test become legend.มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับศัตรู แล้วเจ้ายังมีหน้ามานั่งแช่น้ำร้อนเฉยอยู่ได้! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
We are up excrement creek without a paddle.เรามีปัญหาใหญ่แล้ว Chuck Versus the Cougars (2008)
At the next Tokyo Sweets Exhibition... ...Apparently they are going to sell the creme puffs that Izawa made.ในงานแสดงของหวานระดับโตเกียวน่ะค่ะ เค้าจะขายชูครีมของอิซาว่าล่ะค่ะ Absolute Boyfriend (2008)
They want us to display the creme puffs.พวกเค้าอยากให้เราไปโชว์ชูครีมล่ะ Absolute Boyfriend (2008)
On the condition that we can sell our company's new products too, let's allow him to sell the creme puffs.ตามเงื่อนใขของบริษัทเราที่อนุญาตให้ขายสินค้าตัวใหม่ได้เนี่ย งั้นเรามาขายชูครีมกันนะครับ Absolute Boyfriend (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูล[N] excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count unit: ก้อน, Thai definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ
ขี้[N] excrement, See also: fecal matter, feces, faeces, stool, Syn. อุจจาระ, มูล, ของเสีย, อึ, Example: พี่มันไม่กล้าเช็ดขี้ที่ก้นของน้องตัวเอง, Count unit: ก้อน; กอง, Thai definition: กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทางทวารหนัก, Notes: (ปาก)
มูลโค[N] cow dung, See also: semi-liquid faeces, soft faeces, soft excrement, Syn. ขี้วัว, Example: เราใช้ปุ๋ยคอกที่ทำมาจากมูลโค มูลกระบือที่ตากแห้งแล้ว, Thai definition: อุจจาระเหลว แต่ไม่เหลวถึงเป็นน้ำ
อึ[N] feces, See also: excrement, stool, ordure, dejection, Syn. อุจาระ, ขี้, Count unit: กอง, ก้อน, Thai definition: ขี้, อุจจาระ, Notes: (ปาก)
การต่อเติม[N] expansion, See also: addition, extension, raise, increment, Syn. การเสริม, การเพิ่ม, การเพิ่มเติม, Example: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่, Thai definition: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
การพร่อง[N] depletion, See also: dwindling, decrement, lack of, diminution, reduction, Syn. การขาด, ความร่อยหรอ, Example: อุทกภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากการพร่องของดิน ทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้, Thai definition: การไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป เช่น น้ำพร่องโอ่ง ข้าวสารพร่องกระสอบ
การเพิ่มเติม[N] addition, See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increas, Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การขยาย, Example: การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น, Thai definition: การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)   FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
กะปิ[n.] (kapi) EN: shrim paste   FR: pâte de crevette [f] ; crème de crevette [f]
กะทิ[n.] (kathi) EN: cocomilk ; coconut cream ; coconut milk   FR: lait de coco [m] ; crème de coco [f]
ข้าวเหนียวแดง[n. exp.] (khao nīo daēng) FR: riz gluant à la crème de coco [m]
ขาวนวล[adj.] (khāo nūan) FR: blanc crème
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement   FR: déchet [m] ; rebut [m]
ครีม[n.] (khrīm) EN: cream   FR: crème [f]
ครีมโกนหนวด[n. exp.] (khrīm kōn nūat) EN: shaving cream   FR: crème à raser [f]
หม้อแกง[n.] (møkaēng) EN: custard pudding   FR: flan [m] ; crème renversée [f]
มูล[n.] (mūn) EN: excrement ; dung ; ferces ; guano ; droppings   FR: excrément [m] ; guano [f] ; chiure [f]
มูลโค[n.] (mūnkō) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement   FR: bouse [f]
น้ำกะทิ[n. exp.] (nām kathi) EN: coconut cream   FR: crème de coco [f]
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น[n. exp.] (ngoppramān thī phoēmkheun) EN: incremental budget   
นวล[adj.] (nūan) EN: creamy-white ; pale ; light-coloured ; clear and bright ; ivory   FR: crème (inv.) ; couleur ivoire ; blanc ivoire
สังขยา[n.] (sangkhayā) EN: steamed custard ; egg custard   FR: crème thaïlandaise [f]
สีครีม[adj.] (sī khrīm) EN: cream-coloured   FR: couleur crème
ศีล[n.] (sīn) EN: commandement ; religious precept ; moral precept ; sacrament   FR: règle de conduite [f] ; précepte religieux [m] ; précepte moral [m] ; sacrement [m]
สินสมรส[n.] (sinsomrot) EN: property acquired during marriage ; property increment   FR: acquêts [mpl]
ตะโก้[n.] (takō) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut-cream ; sweetmeat made of rice-flour with a layer of coconut-milk on the top   FR: gelée à la crème de coco [f]
อุจจาระ[n.] (utjāra) EN: feces ; excrement ; stools   FR: excrément [m] ; matières fécales [fpl] ; fèces [fpl] ; selles [fpl] ; merde [f] (vulg.)
เวจ[] (wēt) EN: human excrement   FR: excrément (humain) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREME    K R IY1 M
CREMER    K R IY1 M ER0
CREMEANS    K R EH1 M AH0 N Z
CREMEENS    K R IH2 M IY1 N Z
EXCREMENT    EH1 K S K R AH0 M AH0 N T
INCREMENT    IH1 N K R AH0 M AH0 N T
INCREMENTS    IH1 NG K R AH0 M AH0 N T S
INCREMENTAL    IH2 N K R AH0 M EH1 N AH0 L
INCREMENTAL    IH2 N K R AH0 M EH1 N T AH0 L
INCREMENTALLY    IH2 N K R AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
INCREMENTALLY    IH2 N K R AH0 M EH1 N AH0 L IY0
INCREMENTALISM    IH2 N K R AH0 M EH1 N T AH0 L IH2 Z AH0 M
INCREMENTALISM    IH2 N K R AH0 M EH1 N AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excrement    (n) (e1 k s k r @ m @ n t)
increment    (n) (i1 n k r @ m @ n t)
increments    (n) (i1 n k r @ m @ n t s)
incremental    (j) (i2 n k r @ m e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kot {m}excrement [Add to Longdo]
Adresserhöhung {f} [comp.]address increment [Add to Longdo]
Antifaltencreme {f}anti-wrinkle cream [Add to Longdo]
Ausbaustufe {f}increment [Add to Longdo]
Cremetorte {f}; Sahnetorte {f} [cook.]cream cake; cream-pie [Add to Longdo]
Cremetörtchen {n}; Sahnetörtchen {n} [cook.]small cream cake [Add to Longdo]
Dekrement {n} | logarithmisches Dekrementdecrement | logarithmic decrement [Add to Longdo]
Doppelkeks {m} mit Vanillecremefüllungcustard cream biscuit [Add to Longdo]
Exkremente {pl}excrements [Add to Longdo]
Feuchtigkeitscreme {f}moisturizing cream [Add to Longdo]
Fischcremesuppe {f}bisque [Add to Longdo]
Frisiercreme {f}fixature [Add to Longdo]
(regelmäßgie) Gehaltserhöhung {f}increment [Add to Longdo]
Hautcreme {f}skin cream [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}decrement [Add to Longdo]
Inkrementalgeber {m} [techn.]incremental position encoder [Add to Longdo]
Inkrementierer {m}incrementer [Add to Longdo]
Rahm {m}; Sahne {f}; Creme {f}; Obers {n} [Ös.]cream [Add to Longdo]
Rasiercreme {f}shaving cream [Add to Longdo]
Rückwärtszähleinrichtung {f}decrementer [Add to Longdo]
Salatcreme {f} [cook.]salad cream [Add to Longdo]
Schrittweite {f}increment; step width; step size [Add to Longdo]
Schuhkrem {f}; Schuhcreme {f}; Schuhpolitur {f}shoe cream; shoe polish; boot polish [Add to Longdo]
Sonnencreme {f}sun cream; sun lotion; sunblocker; sunscreen [Add to Longdo]
Verminderung {f}; Abnahme {f} | Verminderungen {pl}decrement | decrements [Add to Longdo]
Verminderung {f}decrementation [Add to Longdo]
Vorschubschritt {m}advance increment [Add to Longdo]
Vorwärtszähler {m}incrementer [Add to Longdo]
Wertzuwachssteuer {f}increment value tax [Add to Longdo]
Zunahme {f}; Erhöhung {f}; Zuwachs {m} | Zunahmen {pl}increment | increments [Add to Longdo]
dekremental; rückwärts zählend {adj}decremental [Add to Longdo]
erhöhento increment [Add to Longdo]
erhöhtincremented [Add to Longdo]
inkremental (vorwärts zählend)incremental [Add to Longdo]
selbstdekrementierendautodecremental [Add to Longdo]
selbstinkrementierend {adj}autoincremental [Add to Longdo]
stufenweise Verringerungdecrement [Add to Longdo]
vermindern; erniedrigen; um eins verringern | vermindernd | vermindertto decrement | decrementing | decremented [Add to Longdo]
zunehmend {adv}incrementally [Add to Longdo]
zuwachsendincrementing [Add to Longdo]
Kannst du mir bitte den Rücken eincremen?Can you put some cream on my back, please? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] (exp) {comp} in increments of [Add to Longdo]
インクリビジネス[, inkuribijinesu] (n) (abbr) incremental business [Add to Longdo]
インクリメンタリズム[, inkurimentarizumu] (n) incrementalism [Add to Longdo]
インクリメンタル[, inkurimentaru] (adj-na) incremental [Add to Longdo]
インクリメンタルサーチ[, inkurimentarusa-chi] (n) {comp} incremental search [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[, inkurimentarubakkuappu] (n) {comp} incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[, inkurimento] (n,vs) increment [Add to Longdo]
オートインクリメント[, o-toinkurimento] (n) {comp} auto-increment [Add to Longdo]
オートデクリメント[, o-todekurimento] (n) {comp} auto-decrement [Add to Longdo]
カフェアラクレーム[, kafearakure-mu] (n) cafe a la creme (fre [Add to Longdo]
クレームアングレーズ[, kure-muangure-zu] (n) creme anglaise (fre [Add to Longdo]
クレームブリュレ[, kure-muburyure] (n) creme brulee (fre [Add to Longdo]
シュークリーム[, shu-kuri-mu] (n) chou a la creme (fre [Add to Longdo]
デクリメント[, dekurimento] (n) decrement [Add to Longdo]
一本グソ;一本ぐそ[いっぽんグソ(一本グソ);いっぽんぐそ(一本ぐそ), ippon guso ( ippon guso ); ipponguso ( ippon guso )] (n) (col) long, rope-like excrement [Add to Longdo]
下降期[かこうき, kakouki] (n) downturn; decrement phase [Add to Longdo]
刻み値[きざみち, kizamichi] (n) increment; step value [Add to Longdo]
差分[さぶん, sabun] (n) {comp} "diff"; increment [Add to Longdo]
上昇期[じょうしょうき, joushouki] (n) upturn; increment phase; rise period [Add to Longdo]
生長[せいちょう, seichou] (n,vs) growth; increment; (P) [Add to Longdo]
積み増し;積増し[つみまし, tsumimashi] (n,vs) (See 増額・ぞうがく) increased amount; increase; increment; augmentation [Add to Longdo]
漸次[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P) [Add to Longdo]
増加[ぞうか, zouka] (n,vs) increase; increment; addition; (P) [Add to Longdo]
増加分[ぞうかぶん, zoukabun] (n) increment [Add to Longdo]
増分[ぞうぶん, zoubun] (n) incremental [Add to Longdo]
増分ベクトル[ぞうぶんベクトル, zoubun bekutoru] (n) {comp} incremental vector [Add to Longdo]
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] (n) {comp} incremental coordinate [Add to Longdo]
増分量[ぞうぶんりょう, zoubunryou] (n) {comp} increment size [Add to Longdo]
大便[だいべん, daiben] (n) feces; excrement; shit; (P) [Add to Longdo]
排泄物[はいせつぶつ, haisetsubutsu] (n) excretion; discharge; excrement [Add to Longdo]
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增量[zēng liàng, ㄗㄥ ㄌㄧㄤˋ, ] increment [Add to Longdo]
大便[dà biàn, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] to defecate; excrement; feces [Add to Longdo]
层层加码[céng céng jiā mǎ, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ, / ] to increase bit by bit; repeated increments [Add to Longdo]
差分[chā fēn, ㄔㄚ ㄈㄣ, ] difference; increment [Add to Longdo]
循序渐进[xún xù jiàn jìn, ㄒㄩㄣˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] in sequence, step by step (成语 saw); to make steady progress incrementally [Add to Longdo]
排泄物[pái xiè wù, ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ ˋ, / ] excrement; waste [Add to Longdo]
排泻物[pǎi xiè wù, ㄆㄞˇ ㄒㄧㄝˋ ˋ, / ] excrement [Add to Longdo]
粪便[fèn biàn, ㄈㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] excrement; feces; night soil [Add to Longdo]
脐屎[qí shǐ, ㄑㄧˊ ㄕˇ, / ] a newborn baby's excrement [Add to Longdo]
追加[zhuī jiā, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄚ, ] to add something extra; an additional increment; addendum; to append; an additional posthumous title [Add to Longdo]
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, ] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character [Add to Longdo]
鸟粪[niǎo fèn, ㄋㄧㄠˇ ㄈㄣˋ, / ] guano; bird excrement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs) [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement [Add to Longdo]
増加[ぞうか, zouka] increment (vs) [Add to Longdo]
増分[ぞうぶん, zoubun] incremental [Add to Longdo]
増分ベクトル[ぞうぶんべくとる, zoubunbekutoru] incremental vector [Add to Longdo]
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] incremental coordinate [Add to Longdo]
増分量[ぞうぶんりょう, zoubunryou] increment size [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creme \Cr[^e]me\, n. [F.]
   Cream; -- a term used esp. in cookery, names of liqueurs,
   etc.
   [Webster 1913 Suppl.]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 creme
   cream
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Creme [krɛːm] (n) , s.(f )
   cream
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top