ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dwindling

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/D W IH1 N D AH0 L IH0 NG/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dwindling-, *dwindling*, dwindl
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trust me, Lex Luthor did not meet his end on some dwindling ice cap.เชื่อฉันสิ เล็กซ์ ลูเธอร์ไม่มีทางพบจุดจบของเขาใน 42 00: 02: 50, 390 Odyssey (2008)
Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators, they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.ชาวนาผู้บุกเบิก, ประติมากร นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาประสบปัญหาประชากรมากเกินไป กรอปกับทรัพยากรที่ลดน้อยลง Home (2009)
Judging from your dwindling amount of chips, the pain is almost over.พิจารณาจากชิปของนาย ที่ค่อยๆ หายไป ความเจ็บปวด เกือบจะสิ้นสุดแล้ว Playing Cards with Coyote (2009)
Chances of survival are dwindling to single digits now.โอกาสที่เราจะรอดคือ แยกกันเหอะนะ How to Train Your Dragon (2010)
Allison, respect for your taste is, uh, dwindling by the second.อัลลิสัน ฉันเริ่มปลื้มรสนิยมเธอ น้อยลงเรื่อยๆ Pack Mentality (2011)
Not waste effort on dwindling hope and worthless house slaves.นางทาสคนหนึ่งไม่คุ้มค่ากับเวลาของเรา A Place in This World (2012)
Is in short supply around here and dwindling by the minute.และยังน้อยลงในทุกๆ นาที An Apple Red as Blood (2012)
And despite what AVL spokesperson Steve Newlin said in his debate tonight, local business has dropped off 75%, leading to worries that dwindling supplies of Tru Blood coupled with the struggling economy...และแม้ว่า โฆษกของ AVL สตีฟ นิวลิน จะออกมาแถลงในคืนนี้ ยอดจากธุรกิจท้องถิ่น ลดลงกว่า 75% Sunset (2012)
I'm afraid Thunder Guts is a bit of a dwindling speck, ladies and gentlemen.ผมเกรงว่าธันเดอร์ กัทส์แรงจะหดลงนะ ทุกๆท่าน Episode #18.4 (2012)
...at the Coolsingel, where the number of participants is dwindling substantially.[ ผู้รายงานถ่ายทดสด ] ...ที่คูลซิงเกล ที่จำนวนของผู้เข้าร่วมวิ่ง ได้ลดลงบางตาอย่างเห็นได้ชัด De Marathon (2012)
Years of frigid cold alternating with millennia of stifling heat battered a dwindling population of plants and animals.สลับกับพันปีของร้อนอบอ้าว ซึ้งประชากรลดน้อยลง ของพืชและสัตว์ พวกเขาไม่มีโอกาส The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บางเบา(adj) dwindling, Example: ฉันชอบเสื้อผ้าที่บางเบาใส่สบายมากกว่าผ้าหนาๆ, Thai Definition: ที่มีน้ำหนักหรือความหนาแน่นน้อย
การพร่อง(n) depletion, See also: dwindling, decrement, lack of, diminution, reduction, Syn. การขาด, ความร่อยหรอ, Example: อุทกภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากการพร่องของดิน ทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้, Thai Definition: การไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป เช่น น้ำพร่องโอ่ง ข้าวสารพร่องกระสอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งวด[ngūat] (v) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight  FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DWINDLING
DWINDLING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dwindling

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaufkraftschwund { m }dwindling purchasing power [Add to Longdo]
Schwund { m } | Schwunde { pl }dwindling | dwindlings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
景気低迷[けいきていめい, keikiteimei] (n) economic slump; economic stagnation; lackluster economy; stagnant economy; sluggish economy; slow economy; dwindling economy [Add to Longdo]
少子高齢化[しょうしこうれいか, shoushikoureika] (n) (See 少子化, 高齢化) decreasing birthrate and aging population; aging population combined with the diminishing number of children; declining birthrate and a growing proportion of elderly people; dwindling birthrate and an aging population; low birthrate and longevity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwindle \Dwin"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Dwindled}; p. pr. & vb.
   n. {Dwindling}.] [From OE. dwinen to languish, waste away,
   AS. dw[imac]nan; akin to LG. dwinen, D. dwijnen to vanish,
   Icel. dv[imac]na to cease, dwindle, Sw. tvina; of uncertain
   origin. The suffix -le, preceded by d excrescent after n, is
   added to the root with a diminutive force.]
   To diminish; to become less; to shrink; to waste or consume
   away; to become degenerate; to fall away.
   [1913 Webster]
 
      Weary sennights nine times nine
      Shall he dwindle, peak and pine.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Religious societies, though begun with excellent
      intentions,
      are said to have dwindled into factious clubs. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dwindling \dwindling\ adj.
   gradually decreasing until little remains.
 
   Syn: tapering, tapering off.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dwindling \dwindling\ n.
   the act or process of becoming gradually less until little
   remains; as, there is no greater sadness that the dwindling
   away of a family.
 
   Syn: dwindling away.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dwindling
   adj 1: gradually decreasing until little remains [syn:
       {dwindling}, {tapering}, {tapering off}]
   n 1: a becoming gradually less; "there is no greater sadness
      that the dwindling away of a family" [syn: {dwindling},
      {dwindling away}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top