ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ordure

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordure-, *ordure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordure(n) อุจจาระ, See also: อึ, Syn. faeces

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ordure(ออ'เจอะ. -เดียว) n. มูลสัตว์, ปุ๋ย, สิ่งที่ถูกขับออก., See also: ordurous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ordure(n) ขี้, อุจจาระ, มูล, คูด, ปุ๋ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordure๑. อุจจาระ, คูถ [ มีความหมายเหมือนกับ faeces; feces; stool ]๒. สิ่งปฏิกูล, สิ่งโสโครก [ มีความหมายเหมือนกับ sewage; sullage ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาย[chāi] (n) EN: edge ; end ; frindge ; rim  FR: bord [ m ] ; rive [ f ] ; bordure [ f ] ; lisière [ f ]
ชายฝั่งทะเล[chāifang thalē] (n, exp) EN: coast  FR: littoral [ m ] ; bordure côtière [ f ] ; bord de mer [ m ]
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [ fpl ] ; déchet [ m ]
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [ mpl ] ; ordures [ fpl ] ; détritus [ mpl ] ; abats [ mpl ] ; résidus [ mpl ] ; lie [ f ]
ขยะ[khaya] (n) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash  FR: ordures (ménagères) [ fpl ] ; déchet [ m ] ; détritus [ m ] ; immondices [ fpl ]
ขนขยะ[khon khaya] (v, exp) EN: collect garbage  FR: ramasser les ordures
ขอบ[khøp] (n) EN: edge ; fringe ; side ; brim ; rim  FR: bord [ m ] ; bordure [ f ] ; limite [ f ]
กองขยะ[khøng khaya] (n, exp) EN: pile of garbage ; garbage dump  FR: tas d'ordures [ m ]
กรอบ[krøp] (n) EN: frame ; borders ; rim ; framework  FR: cadre [ m ] ; bord [ m ] ; bordure [ f ] ; châssis [ m ] ; encadré [ m ]
กวาดขยะ[kwāt khaya] (v, exp) EN: sweep away rubbish  FR: balayer les ordures

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordure (n) ˈɔːdjuəʳr (oo1 d y u@ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ordure \Or"dure\, n. [F. ordure, OF. ord filthy, foul, fr. L.
   horridus horrid. See {Horrid}.]
   [1913 Webster]
   1. Dung; excrement; faeces. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Defect; imperfection; fault. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ordure
   n 1: solid excretory product evacuated from the bowels [syn:
      {fecal matter}, {faecal matter}, {feces}, {faeces}, {BM},
      {stool}, {ordure}, {dejection}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top