Search result for

dung

(83 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dung-, *dung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dung[N] มูลสัตว์, See also: ขี้สัตว์, Syn. feces, excrement, manure
dungeon[N] คุกใต้ดินในปราสาท, Syn. pit, prison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dung(ดัง) {dunged,dunging,dungs} n. มูล,มูลสัตว์,ปุ๋ยมูลสัตว์,เรื่องเลวร้าย. vt. คลุมด้วยมูลสัตว์, Syn. droppings
dung beetlen. แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์
dungaree(ดังกะรี') n. เสื้อผ้าชุดทำงาน,ผ้าฝ้ายหยาบ,ผ้ายีนส์,ชุดยีนส์สีน้ำเงิน -pl. dugarees
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ

English-Thai: Nontri Dictionary
dung(n) มูลสัตว์,ปุ๋ย,ปุ๋ยคอก,มูล
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย
dunghill(n) กองมูลสัตว์,สถานที่สกปรก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, sunset or dungeon, he's my guy.ฉันหมายถึง, ไม่ว่ายังไงฉันก็ชอบเขา Committed (2008)
Right, you jumped-up dung beetle, this is it - the final test.เอ้า ลุกขึ้นมาได้ได้แล้ว เจ้าพวกแมงกุดจี่ นี่เป็นการทดสอบครั้งสุดท้าย Lancelot (2008)
I spent the night in the dungeon.เมื่อคืนข้าอยู่ในคุกใต้ดิน To Kill the King (2008)
Is it usual for Uther to chain his friends to a dungeon wall?มันปกติสำหรับอูเธอร์ที่จะล่ามโซ่มิตรของเค้าแล้วขังไว้ที่คุกใต้ดินหรอ? To Kill the King (2008)
Why do they make this room such a dungeon?ทำไมพวกเขาทำห้องนี้ให้ดูเหมือนคุกใต้ดินจริงเชียว? The Other Boleyn Girl (2008)
- Take her to the dungeon. - No!-เอาไปขังไว้ที่คุกใต้ดิน Inkheart (2008)
With Jake in the dungeon.อยู่กับเจคในห้องใต้ดินนั่น Pathology (2008)
The clanging of shackles brings to our minds the dungeons of the czars, not the flag-bedecked liberty of an American courtroom.เสียงกระทบกันของโซ่ตรวน ทำให้จิตใจของเรา นึกไปถึงคุกใต้ดินของพระเจ้าซาร์ ไม่ใช่เสรีภาพบนธงของศาลอเมริกา Public Enemies (2009)
It's a dung beetle, team.แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์เหล่านั้น Pilot (2009)
- Dung?มูลสัตว์? Pilot (2009)
- Yes, it's dung, Schenken.ใช่ครับ,อยู่ในมูลสัตว์ Pilot (2009)
- More man-to-man coverage? What I'm trying to say... is that unlike this beetle, we as a team cannot afford to take our dung with us.มากกว่าชายชาตรี โอ่ว ไม่นะเจอรี่ ผมกำลังพยายามที่จะบอกคือ Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dungEvery cock crows on his own dunghill. [Proverb]
dungEvery cock crows on his own dunghill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลสัตว์[N] dung, See also: animal droppings, Example: ปุ๋ยจากมูลสัตว์มีราคาถูก และอุดมด้วยไนเตรต, Thai definition: อุจจาระของสัตว์
มูล[N] excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count unit: ก้อน, Thai definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ขี้-[pref. (n.)] (khī-) EN: - (waste, dung , refuse)   FR: - (déchet, détritus)
ขี้ควาย[n. exp.] (khī khwāi) EN: buffalo dung   
กุดจี่เบ้า[n. exp.] (kutjī bao) EN: Dung Beetle ?   
กุดจี่ขี้[n. exp.] (kutjī khī) EN: Dung Beetle ?   
กุดจี่ขี้ช้าง[n. exp.] (kutjī khī chāng) EN: Dung Beetle ?   
กุดจี่ขี้คน[n. exp.] (kutjī khī khon) EN: Dung Beetle ?   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUNG    D AH1 NG
DUNGAN    D AH1 NG G AH0 N
DUNGEY    D AH1 N JH IY0
DUNGEON    D AH1 N JH AH0 N
DUNGEONS    D AH1 N JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dung    (n) (d uh1 ng)
dungeon    (n) (d uh1 n jh @ n)
dungeons    (n) (d uh1 n jh @ n z)
dunghill    (n) (d uh1 ng h i l)
dungarees    (n) (d uh2 ng g @ r ii1 z)
dunghills    (n) (d uh1 ng h i l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
Kleidung(n) |die, pl. Kleidungen| เสื้อผ้า
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ , See also: erfinden
Scheidung(n) |die, pl. Scheidungen| การหย่าร้าง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung,
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
Ladung(n) |die, pl. Ladungen| ประจุไฟฟ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dung {m}; Mist {m}dung [Add to Longdo]
Dung {m}manure [Add to Longdo]
Mistgabel {f} | Mistgabeln {pl}dung fork | dung forks [Add to Longdo]
Misthaufen {m}dung hill; dunghill [Add to Longdo]
Misthaus {n}Dung House [Add to Longdo]
Mistkäfer {m} [zool.] | Mistkäfer {pl}dung beetle | dung beetles [Add to Longdo]
Dungstreuer {m}manure spreader [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダンガリー[, dangari-] (n) dungaree [Add to Longdo]
ダンジョン[, danjon] (n) dungeon [Add to Longdo]
ドンゴロス[, dongorosu] (n) dungarees [Add to Longdo]
バンドン会議[バンドンかいぎ, bandon kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Bandung Conference (1955) [Add to Longdo]
異化効果[いかこうか, ikakouka] (n) alienation effect; Verfremdungseffekt [Add to Longdo]
牛糞;牛ふん[ぎゅうふん, gyuufun] (n) cattle manure; cow dung; cowpat; bullshit [Add to Longdo]
教養小説[きょうようしょうせつ, kyouyoushousetsu] (n) novel about one's education, spiritual growth, etc.; Bildungsroman [Add to Longdo]
玉押金亀子[たまおしこがね;タマオシコガネ, tamaoshikogane ; tamaoshikogane] (n) (uk) (obsc) (See 糞転がし) dung beetle [Add to Longdo]
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German) [Add to Longdo]
掃き溜めに鶴[はきだめにつる, hakidamenitsuru] (exp) a jewel in a dunghill [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粪土[fèn tǔ, ㄈㄣˋ ㄊㄨˇ, / ] dung and dirt; muck [Add to Longdo]
粪金龟[fèn jīn guī, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ, / ] dung beetle [Add to Longdo]
粪金龟子[fèn jīn guī zǐ, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ ㄗˇ, / ] dung beetle [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] dung beetle [Add to Longdo]
邓加[Dèng jiā, ㄉㄥˋ ㄐㄧㄚ, / ] Dunga [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ding \Ding\ (d[i^]ng), v. t. [imp. & p. p. {Dinged}, {Dang}
   (Obs.), or {Dung} (Obs.); p. pr. & vb. n. {Dinging}.] [OE.
   dingen, dengen; akin to AS. dencgan to knock, Icel. dengja to
   beat, hammer, Sw. d[aum]nga, G. dengeln.]
   1. To dash; to throw violently. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To ding the book a coit's distance from him.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to sound or ring.
    [1913 Webster]
 
   {To ding (anything) in one's ears}, to impress one by noisy
    repetition, as if by hammering.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dung \Dung\, v. i.
   To void excrement. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dung \Dung\ (d[u^]ng), n. [AS. dung; akin to G. dung, d["u]nger,
   OHG. tunga, Sw. dynga; cf. Icel. dyngja heap, Dan. dynge,
   MHG. tunc underground dwelling place, orig., covered with
   dung. Cf. {Dingy}.]
   The excrement of an animal. --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dung \Dung\, v. t. [imp. & p. p. {Dunged}; p. pr. & vb. n.
   {Dunging}.]
   1. To manure with dung. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Calico Print.) To immerse or steep, as calico, in a bath
    of hot water containing cow dung; -- done to remove the
    superfluous mordant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dung
   n 1: fecal matter of animals [syn: {droppings}, {dung}, {muck}]
   v 1: fertilize or dress with dung; "you must dung the land"
   2: defecate; used of animals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top