ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dung

D AH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dung-, *dung*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dung(n) มูลสัตว์, See also: ขี้สัตว์, Syn. feces, excrement, manure
dungeon(n) คุกใต้ดินในปราสาท, Syn. pit, prison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dung(ดัง) { dunged, dunging, dungs } n. มูล, มูลสัตว์, ปุ๋ยมูลสัตว์, เรื่องเลวร้าย. vt. คลุมด้วยมูลสัตว์, Syn. droppings
dung beetlen. แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์
dungaree(ดังกะรี') n. เสื้อผ้าชุดทำงาน, ผ้าฝ้ายหยาบ, ผ้ายีนส์, ชุดยีนส์สีน้ำเงิน -pl. dugarees
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน, คุกที่แข็งแรงและมิดชิด, หอคอยป้อมปราการ

English-Thai: Nontri Dictionary
dung(n) มูลสัตว์, ปุ๋ย, ปุ๋ยคอก, มูล
dungeon(n) คุกขี้ไก่, คุกใต้ดิน, คุกมืด, กรุ, หอคอย
dunghill(n) กองมูลสัตว์, สถานที่สกปรก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Who? -A camel dung dealer.-กับใครเหรอ? Mannequin (1987)
-Along with the dung beetle.ใช่ไหม, มีคนงี่เง่าอย่างงั้นด้วย Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Who's gonna roll in that dung patch with me?ใครจะ มาหมุน ในหลุมมูลสัตว์ กับฉัน ? Ice Age: The Meltdown (2006)
Dung patch?หลุมมูลสัตว์ ? Ice Age: The Meltdown (2006)
Rotten margarine full of dung flies.แล้วก็เลือดต้ม มาใส่บนหลังของหมู First Cup (2007)
And the dung of hyena.และมูลของตัวไฮยีนา Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
Right, you jumped-up dung beetle, this is it - the final test.เอ้า ลุกขึ้นมาได้ได้แล้ว เจ้าพวกแมงกุดจี่ นี่เป็นการทดสอบครั้งสุดท้าย Lancelot (2008)
It's a dung beetle, team.แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์เหล่านั้น Pilot (2009)
- More man-to-man coverage? What I'm trying to say... is that unlike this beetle, we as a team cannot afford to take our dung with us.มากกว่าชายชาตรี โอ่ว ไม่นะเจอรี่ ผมกำลังพยายามที่จะบอกคือ Pilot (2009)
So tonight, let's leave our dung in the locker room, let's pretend we're on the winning streak we're gonna start tonight, let's go out there and tear up some badger ass, come on!งั้นคืนนี้ เราต้องทิ้งมูลสัตว์ของเรา ล๊อคไว้ในห้อง มาเสแสร้งกัน เรามาออกลวดลายแห่งความชนะ เราจะเริ่มกันคืนนี้ Pilot (2009)
Ransack this dung heap.ค้นกองอึนี่ให้ทั่ว Defenders of Peace (2009)
Why be polite to the world's leading expert on the dung beetle?ทำหมต้องมีมารยาทกับผู้เชี่ยวชาญ ด้วงมูลสัตว์ชื่อดังระดับโลกด้วย The Jiminy Conjecture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dungEvery cock crows on his own dunghill.
dungEvery cock crows on his own dunghill. [ Proverb ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลสัตว์(n) dung, See also: animal droppings, Example: ปุ๋ยจากมูลสัตว์มีราคาถูก และอุดมด้วยไนเตรต, Thai Definition: อุจจาระของสัตว์
มูล(n) excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงมะพร้าว[duang maphrāo] (n) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle  FR: scarabée rhinocéros [ m ] ; Rhinocéros du cocotier [ m ] ; scarabée rhinocéros du cocotier [ m ] ; scarabée du cocotier [ m ] ; oryctes du cocotier [ m ] ; Bébête coco [ f ] (rég. - La Réun. ]
ขี้-[khī-] (pref, (n)) EN: - (waste, dung , refuse)  FR: - (déchet, détritus)
ขี้ควาย[khī khwāi] (n, exp) EN: buffalo dung
กุดจี่เบ้า[kutjī bao] (n, exp) EN: Dung Beetle ?
กุดจี่ขี้[kutjī khī] (n, exp) EN: Dung Beetle ?
กุดจี่ขี้ช้าง[kutjī khī chāng] (n, exp) EN: Dung Beetle ?
กุดจี่ขี้คน[kutjī khī khon] (n, exp) EN: Dung Beetle ?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DUNG D AH1 NG
DUNGAN D AH1 NG G AH0 N
DUNGEY D AH1 N JH IY0
DUNGEON D AH1 N JH AH0 N
DUNGEONS D AH1 N JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dung (n) dˈʌŋ (d uh1 ng)
dungeon (n) dˈʌnʤən (d uh1 n jh @ n)
dungeons (n) dˈʌnʤənz (d uh1 n jh @ n z)
dunghill (n) dˈʌŋhɪl (d uh1 ng h i l)
dungarees (n) dˌʌŋgərˈiːz (d uh2 ng g @ r ii1 z)
dunghills (n) dˈʌŋhɪlz (d uh1 ng h i l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粪土[fèn tǔ, ㄈㄣˋ ㄊㄨˇ, / ] dung and dirt; muck, #52,094 [Add to Longdo]
邓加[Dèng jiā, ㄉㄥˋ ㄐㄧㄚ, / ] Dunga, #54,869 [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] dung beetle, #415,391 [Add to Longdo]
粪金龟[fèn jīn guī, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ, / ] dung beetle [Add to Longdo]
粪金龟子[fèn jīn guī zǐ, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ ㄗˇ, / ] dung beetle [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Entscheidungen(n) |pl.|, See also: die Entscheidung
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
Kleidung(n) |die, pl. Kleidungen| เสื้อผ้า
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ, See also: erfinden
Scheidung(n) |die, pl. Scheidungen| การหย่าร้าง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
Ladung(n) |die, pl. Ladungen| ประจุไฟฟ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dung { m }; Mist { m }dung [Add to Longdo]
Dung { m }manure [Add to Longdo]
Mistgabel { f } | Mistgabeln { pl }dung fork | dung forks [Add to Longdo]
Misthaufen { m }dung hill; dunghill [Add to Longdo]
Misthaus { n }Dung House [Add to Longdo]
Mistkäfer { m } [ zool. ] | Mistkäfer { pl }dung beetle | dung beetles [Add to Longdo]
Dungstreuer { m }manure spreader [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダンガリー[dangari-] (n) dungaree [Add to Longdo]
ダンジョン[danjon] (n) dungeon [Add to Longdo]
ドンゴロス[dongorosu] (n) dungarees [Add to Longdo]
バンドン会議[バンドンかいぎ, bandon kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Bandung Conference (1955) [Add to Longdo]
異化効果[いかこうか, ikakouka] (n) alienation effect; Verfremdungseffekt [Add to Longdo]
牛糞;牛ふん[ぎゅうふん, gyuufun] (n) cattle manure; cow dung; cowpat; bullshit [Add to Longdo]
教養小説[きょうようしょうせつ, kyouyoushousetsu] (n) novel about one's education, spiritual growth, etc.; Bildungsroman [Add to Longdo]
玉押金亀子[たまおしこがね;タマオシコガネ, tamaoshikogane ; tamaoshikogane] (n) (uk) (obsc) (See 糞転がし) dung beetle [Add to Longdo]
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German) [Add to Longdo]
掃き溜めに鶴[はきだめにつる, hakidamenitsuru] (exp) a jewel in a dunghill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ding \Ding\ (d[i^]ng), v. t. [imp. & p. p. {Dinged}, {Dang}
   (Obs.), or {Dung} (Obs.); p. pr. & vb. n. {Dinging}.] [OE.
   dingen, dengen; akin to AS. dencgan to knock, Icel. dengja to
   beat, hammer, Sw. d[aum]nga, G. dengeln.]
   1. To dash; to throw violently. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To ding the book a coit's distance from him.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to sound or ring.
    [1913 Webster]
 
   {To ding (anything) in one's ears}, to impress one by noisy
    repetition, as if by hammering.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dung \Dung\, v. i.
   To void excrement. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dung \Dung\ (d[u^]ng), n. [AS. dung; akin to G. dung, d["u]nger,
   OHG. tunga, Sw. dynga; cf. Icel. dyngja heap, Dan. dynge,
   MHG. tunc underground dwelling place, orig., covered with
   dung. Cf. {Dingy}.]
   The excrement of an animal. --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dung \Dung\, v. t. [imp. & p. p. {Dunged}; p. pr. & vb. n.
   {Dunging}.]
   1. To manure with dung. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Calico Print.) To immerse or steep, as calico, in a bath
    of hot water containing cow dung; -- done to remove the
    superfluous mordant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dung
   n 1: fecal matter of animals [syn: {droppings}, {dung}, {muck}]
   v 1: fertilize or dress with dung; "you must dung the land"
   2: defecate; used of animals

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top