ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excrement

EH1 K S K R AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excrement-, *excrement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excrement(n) อุจจาระ, See also: ขี้, มูล, ของเสียจากร่างกาย, Syn. evacuation, feces

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excrement(เอคซฺ'คระเมินทฺ) n. ของเสียของร่างกาย, อุจจาระ, มูล., See also: excremental adj. ด6excrement excrementitious adj. ดูexcrement, Syn. waste

English-Thai: Nontri Dictionary
excrement(n) อุจจาระ, ของเสียจากร่างกาย, มูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excrement๑. อุจจาระ๒. สิ่งขับถ่าย [ มีความหมายเหมือนกับ excreta และ excretion ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excrementitial absorptionการดูดซึมสิ่งขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He made me dip my fingers in the excrement and feed it to him like a babyเขาทำฉันการจุ่มนิ้วมือของฉัน in the ของเสียของร่างกาย... ...และใส่มันให้เขาชอบทารก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A friend insisted that all the excrement he ate every day...เพื่อนที่ยืนยัน the excrement ที่เขาทั้งหมดที่นั้นกินทุกวัน... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
For example, we put containers in the latrines to collect all excrement so that nothing goes to wasteเป็นต้นว่า, เราใส่ที่ใส่ในที่จะรวบรวมของเสียของร่างกายทั้งหมด... ...เพื่อว่าไม่มีสิ่งใดไปที่ของเสีย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We are up excrement creek without a paddle.เรามีปัญหาใหญ่แล้ว Chuck Versus the Cougars (2008)
Hodgins is going to have to sift through their excrement for evidence.ฮอดจินส์จะต้องเอาอุจาระของมัน ไปร่อนเพื่อหาหลักฐาน The Bond in the Boot (2009)
A faint aroma of excrement from where you've been standing.รวมทั้งมีกลิ่นจางๆบางอย่าง ติดมากับตัวคุณด้วย Sherlock Holmes (2009)
Rat excrement will contain not only inorganic clues but digested remains from the victim.ขี้หนูไม่ได้มีแค่ของเสียแต่ยังมีของย่อยจากศพอีก The Bones on the Blue Line (2010)
Yes, you learned that rat excrement can provide not only a time line, but also, very important non-circumstantial evidence.ใช่ คุณได้รู้ว่าของเสียของหนูไม่ได้ให้แค่ช่วงเวลา แต่เช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญมากอยู่ที่พยานแวดล้อม The Bones on the Blue Line (2010)
I pulled all of this, so I know he used the screwdriver to open beer, scrape dog excrement off he bottom of a shoe, stir coffee...ผมดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาได้ แล้วผมก็รู้ว่า เขาได้ใช้ไขควง เปิดขวดเบียร์ ตีหมา งัดส้นรองเท้า คนกาแฟ... The Bones That Weren't (2010)
18 years ago, I sent the FBI Crime Lab samples from a bag of excrement that had been lit on fire on my front porch for fingerprinting and DNA analysis.18 ปีก่อน ผมส่งตัวอย่างไปที่แลปอาชญากรรม เป็นถุงอึที่ถูกเผา มันตกลงมาที่ระเบียงด้านหน้า The Apology Insufficiency (2010)
Dr. Saroyan, have you seen the excrement that I left on my desk?ด็อกเตอร์ซาโรยัน คุณเห็นอุจจาระที่ผม ทิ้งไว้ให้บนโต๊ะหรือยัง The Tiger in the Tale (2012)
Doctor, I fail to see excrement of any kind bears relevance on our current situation.หมอฉันไม่เห็นอุจจาระใด ๆ หมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบันของเรา Star Trek Beyond (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูล(n) excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ
ขี้(n) excrement, See also: fecal matter, feces, faeces, stool, Syn. อุจจาระ, มูล, ของเสีย, อึ, Example: พี่มันไม่กล้าเช็ดขี้ที่ก้นของน้องตัวเอง, Count Unit: ก้อน; กอง, Thai Definition: กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทางทวารหนัก, Notes: (ปาก)
อึ(n) feces, See also: excrement, stool, ordure, dejection, Syn. อุจาระ, ขี้, Count Unit: กอง, ก้อน, Thai Definition: ขี้, อุจจาระ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้[khī] (n) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool  FR: fèces [ fpl ] ; excréments [ mpl ] ; selles [ fpl ] ; merde (vulg.) [ f ] ; crotte [ f ]
ของเสีย[khøngsīa] (n) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement  FR: déchet [ m ] ; rebut [ m ]
มูล[mūn] (n) EN: excrement ; dung ; ferces ; guano ; droppings  FR: excrément [ m ] ; guano [ f ] ; chiure [ f ]
มูลโค[mūnkō] (n) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement  FR: bouse [ f ]
อุจจาระ[utjāra] (n) EN: feces ; excrement ; stools  FR: excrément [ m ] ; matières fécales [ fpl ] ; fèces [ fpl ] ; selles [ fpl ] ; merde [ f ] (vulg.)
เวจ[wēt] EN: human excrement  FR: excrément (humain) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCREMENT EH1 K S K R AH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excrement (n) ˈɛkskrəmənt (e1 k s k r @ m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粪便[fèn biàn, ㄈㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] excrement; feces; night soil, #13,783 [Add to Longdo]
排泄物[pái xiè wù, ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ ㄨˋ, / ] excrement; waste, #41,673 [Add to Longdo]
排泻物[pǎi xiè wù, ㄆㄞˇ ㄒㄧㄝˋ ㄨˋ, / ] excrement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一本グソ;一本ぐそ[いっぽんグソ(一本グソ);いっぽんぐそ(一本ぐそ), ippon guso ( ippon guso ); ipponguso ( ippon guso )] (n) (col) long, rope-like excrement [Add to Longdo]
大便[だいべん, daiben] (n) feces; excrement; shit; (P) [Add to Longdo]
排泄物[はいせつぶつ, haisetsubutsu] (n) excretion; discharge; excrement [Add to Longdo]
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n, adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excrement \Ex"cre*ment\, n. [L. excrementum, fr. excernere,
   excretum, to skin out, discharge: cf. F. excr['e]ment. See
   {Excrete}.]
   Matter excreted and ejected; that which is excreted or cast
   out of the animal body by any of the natural emunctories;
   especially, alvine, discharges; dung; ordure.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excrement \Ex"cre*ment\, n. [L. excrementum, fr. excrescere,
   excretum, to grow out. See {Excrescence}.]
   An excrescence or appendage; an outgrowth. [Obs.] "Ornamental
   excrements." --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      Living creatures put forth (after their period of
      growth) nothing that is young but hair and nails, which
      are excrements and no parts.       --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excrement
   n 1: waste matter (as urine or sweat but especially feces)
      discharged from the body [syn: {body waste}, {excretion},
      {excreta}, {excrement}, {excretory product}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top