Search result for

excrement

(39 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excrement-, *excrement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excrement[N] อุจจาระ, See also: ขี้, มูล, ของเสียจากร่างกาย, Syn. evacuation, feces

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excrement(เอคซฺ'คระเมินทฺ) n. ของเสียของร่างกาย,อุจจาระ,มูล., See also: excremental adj. ด6excrement excrementitious adj. ดูexcrement, Syn. waste

English-Thai: Nontri Dictionary
excrement(n) อุจจาระ,ของเสียจากร่างกาย,มูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excrement๑. อุจจาระ๒. สิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excreta และ excretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excrementitial absorptionการดูดซึมสิ่งขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There were two dolphins in a swimming pool filled with their own excrement.โทรศัพท์ผมจะดังขึ้น ริค มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากงานที่เขาทำเกี่ยวกับโลมา The Cove (2009)
This better not be dog excrement, Ray.จะดีกว่านะถ้านี่ไม่ใช่ขี้หมา Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Hodgins is going to have to sift through their excrement for evidence.ฮอดจินส์จะต้องเอาอุจาระของมัน ไปร่อนเพื่อหาหลักฐาน The Bond in the Boot (2009)
You are discussing lunch while holding a tray of cat excrement.คุณพูดเรื่องมื้อเที่ยง ขณะที่ถือถาดใส่ขี้แมวอยู่ The Bond in the Boot (2009)
A faint aroma of excrement from where you've been standing.รวมทั้งมีกลิ่นจางๆบางอย่าง ติดมากับตัวคุณด้วย Sherlock Holmes (2009)
I'm sure you're familiar that with sudden death victims often experience a sudden bladder release of urine, and sometimes excrement.ผมแน่ใจว่าคุณคงเคยเจอว่า เมื่อเกิดการตายขึ้นอย่างเฉียบพลัน กระเพาะปัสสาวะของเหยื่อ White Tulip (2010)
Rat excrement will contain not only inorganic clues but digested remains from the victim.ขี้หนูไม่ได้มีแค่ของเสียแต่ยังมีของย่อยจากศพอีก The Bones on the Blue Line (2010)
Let's start bagging some excrement.เริ่มเก็บขี้หนูเถอะ The Bones on the Blue Line (2010)
Yes,you learned that rat excrement can provide not only a time line, but also,very important non-circumstantial evidence.ใช่ คุณได้รู้ว่าของเสียของหนูไม่ได้ให้แค่ช่วงเวลา แต่เช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญมากอยู่ที่พยานแวดล้อม The Bones on the Blue Line (2010)
You might as well brush your teeth in excrement.ซึ่งทำให้แปรงสีฟันปนเปื้อน ละอองนั้นได้ ในขณะที่คุณเอาไปใช้ The Bones That Weren't (2010)
I pulled all of this, so I know he used the screwdriver to open beer, scrape dog excrement off he bottom of a shoe, stir coffee...ผมดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาได้ แล้วผมก็รู้ว่า เขาได้ใช้ไขควง เปิดขวดเบียร์ ตีหมา งัดส้นรองเท้า คนกาแฟ... The Bones That Weren't (2010)
18 years ago, I sent the FBI Crime Lab samples from a bag of excrement that had been lit on fire on my front porch for fingerprinting and DNA analysis.18 ปีก่อน ผมส่งตัวอย่างไปที่แลปอาชญากรรม เป็นถุงอึที่ถูกเผา มันตกลงมาที่ระเบียงด้านหน้า The Apology Insufficiency (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูล[N] excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count unit: ก้อน, Thai definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ
ขี้[N] excrement, See also: fecal matter, feces, faeces, stool, Syn. อุจจาระ, มูล, ของเสีย, อึ, Example: พี่มันไม่กล้าเช็ดขี้ที่ก้นของน้องตัวเอง, Count unit: ก้อน; กอง, Thai definition: กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทางทวารหนัก, Notes: (ปาก)
อึ[N] feces, See also: excrement, stool, ordure, dejection, Syn. อุจาระ, ขี้, Count unit: กอง, ก้อน, Thai definition: ขี้, อุจจาระ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement   FR: déchet [m] ; rebut [m]
มูล[n.] (mūn) EN: excrement ; dung ; ferces ; guano ; droppings   FR: excrément [m] ; guano [f] ; chiure [f]
มูลโค[n.] (mūnkō) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement   FR: bouse [f]
อุจจาระ[n.] (utjāra) EN: feces ; excrement ; stools   FR: excrément [m] ; matières fécales [fpl] ; fèces [fpl] ; selles [fpl] ; merde [f] (vulg.)
เวจ[] (wēt) EN: human excrement   FR: excrément (humain) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCREMENT    EH1 K S K R AH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excrement    (n) (e1 k s k r @ m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一本グソ;一本ぐそ[いっぽんグソ(一本グソ);いっぽんぐそ(一本ぐそ), ippon guso ( ippon guso ); ipponguso ( ippon guso )] (n) (col) long, rope-like excrement [Add to Longdo]
大便[だいべん, daiben] (n) feces; excrement; shit; (P) [Add to Longdo]
排泄物[はいせつぶつ, haisetsubutsu] (n) excretion; discharge; excrement [Add to Longdo]
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排泄物[pái xiè wù, ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ ˋ, / ] excrement; waste [Add to Longdo]
排泻物[pǎi xiè wù, ㄆㄞˇ ㄒㄧㄝˋ ˋ, / ] excrement [Add to Longdo]
粪便[fèn biàn, ㄈㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] excrement; feces; night soil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excrement \Ex"cre*ment\, n. [L. excrementum, fr. excernere,
   excretum, to skin out, discharge: cf. F. excr['e]ment. See
   {Excrete}.]
   Matter excreted and ejected; that which is excreted or cast
   out of the animal body by any of the natural emunctories;
   especially, alvine, discharges; dung; ordure.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excrement \Ex"cre*ment\, n. [L. excrementum, fr. excrescere,
   excretum, to grow out. See {Excrescence}.]
   An excrescence or appendage; an outgrowth. [Obs.] "Ornamental
   excrements." --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      Living creatures put forth (after their period of
      growth) nothing that is young but hair and nails, which
      are excrements and no parts.       --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excrement
   n 1: waste matter (as urine or sweat but especially feces)
      discharged from the body [syn: {body waste}, {excretion},
      {excreta}, {excrement}, {excretory product}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top