ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excreta

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excreta-, *excreta*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excreta(เอคซฺครีท'ทะ) n., pl. สิ่งที่ถูกขับถ่ายออก เช่นอุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ, See also: excretal adj., Syn. excrement

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excretaสิ่งขับถ่าย [ มีความหมายเหมือนกับ excrement ๒ และ excretion ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excreta (n) ˈɪkskrˈiːtə (i1 k s k r ii1 t @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
吐き下し[はきくだし, hakikudashi] (n, vs) vomit and diarrhea or excreta (diarrhoea) [Add to Longdo]
吐瀉[としゃ, tosha] (n, vs) vomit and diarrhea or excreta (diarrhoea) [Add to Longdo]
吐瀉物[としゃぶつ, toshabutsu] (n) vomit and excreta [Add to Longdo]
排出物[はいしゅつぶつ, haishutsubutsu] (n) discharge; excreta [Add to Longdo]
肥溜め;肥溜;肥え溜[こえだめ, koedame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir; cesspool [Add to Longdo]
糞尿[ふんにょう, funnyou] (n) excreta [Add to Longdo]
糞溜[くそだめ, kusodame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n, adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool [Add to Longdo]
屎尿[しにょう, shinyou] (n) excreta; raw sewage; human waste; night soil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excreta \Ex*cre"ta\, n. pl. [L.]
   Matters to be excreted.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excreta
   n 1: waste matter (as urine or sweat but especially feces)
      discharged from the body [syn: {body waste}, {excretion},
      {excreta}, {excrement}, {excretory product}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top