ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นวล

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นวล-, *นวล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวล[ADJ] cream, See also: light-colored, ivory, Example: วิไลชอบใส่เสื้อสีนวล, Thai definition: ทีมีสีขาวปนเหลืองเล็กน้อย
นวลหง[N] beauty, See also: girl, goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl, Syn. นวลใย, นวลลออ, นวลละออง
นวลหง[ADJ] clear-skinned, See also: bright, clear
นวลใย[ADJ] aglow, Thai definition: ผิวผ่องเป็นยองใย, งามผุดผ่อง
นวลใย[ADJ] beautiful, Syn. ยองใย
นวลลออ[ADJ] clear-skinned, See also: bright, fair skinned, radiant skinned, Syn. นวลละออง, นวลหง, ผุดผ่อง, Example: เธอมีผิวกายนวลลออเพราะใช้ครีมอบน้ำสมุนไพร
นวลลออ[N] beauty, See also: goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl, Syn. นวลใย, นวลละออ, นวลหง
นวลระหง[V] beautiful-shaped, See also: good shape, tall and slender, Thai definition: งามสูงโปร่งสะโอดสะอง
นวลละออง[ADJ] clear-skinned, See also: bright, clear, fair skinned, glowing complexion

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นวลว. สีขาวปนเหลืองเล็กน้อย
นวลผ่องเป็นยองใย, งามผุดผ่อง, เช่น ผิวนวล.
นวลน. ผงแป้งที่โรยบนก้อนแป้งเวลานวดหรือปั้นเพื่อไม่ให้ติดมือติดภาชนะเป็นต้น
นวลละอองสีขาวบนผิวผลไม้หรือใบไม้บางชนิดแสดงว่าแก่จัด เช่น นวลมะม่วง นวลแตง นวลใบตอง.
นวลจันทร์ ๑น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Cirrhinus microlepis Sauvage ในวงศ์ Cyprinidae ลำตัวยาวเรียว แบนข้างเล็กน้อย ตาเล็ก ปากเล็กอยู่ตํ่าที่ปลายหัว ไม่มีหนวด เกล็ดเล็ก เฉพาะในแนวเส้นข้างตัวมีประมาณ ๖๐ เกล็ด ลำตัวด้านหลังสีนํ้าตาลเทา ข้างท้องสีขาว ปลายครีบหลังและครีบท้องสีชมพู อาศัยตามลำนํ้าในเขตที่ลุ่มภาคกลางไปจนถึงแม่นํ้าโขง ขนาดยาวได้ถึง ๖๕ เซนติเมตร, นวลจันทร์น้ำจืด ก็เรียก, อีสานเรียก โพง, เขมรเรียก พรวน.
นวลจันทร์ ๒น. ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Chanos chanos (Forsskål) ในวงศ์ Chanidae ลำตัวยาวเพรียว แบนข้างเล็กน้อย หัวหลิม ตาโต ครีบหลังมีครีบเดียวตั้งอยู่ในแนวกลางตัว ครีบหางเป็นแฉกลึก เกล็ดทั่วตัวมีสีเงิน ขนาดยาวได้ถึง ๑.๘ เมตร อยู่ในน้ำจืดได้, ชะลิน ดอกไม้ หรือ นวลจันทร์ทะเล ก็เรียก.
นวลจันทร์ทะเลดู นวลจันทร์ ๒.
นวลจันทร์น้ำจืดดู นวลจันทร์ ๑.
นวลน้อยน. ชื่อหญ้าชนิด Zoysia matrella (L.) Merr. ในวงศ์ Gramineae ใช้เป็นหญ้าสนาม.
นวลระหงว. มีรูปทรงงาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
farinaนวลแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the manual inflation nozzle.นั่นคือหัวจุ๊บสูบลมแมนนวล ดึงมันออกมาแล้วก็เป่ามัน Airplane! (1980)
Are they sea gulls?พวกมันเป็นนกนางนวลเหรอครับ An American Tail (1986)
-You've got good hands.-คุณมีมือที่นุ่มนวลมาก Mannequin (1987)
Girls only pretend to be casual, they kiss boys easily... but in fact...สาวๆ ชอบความไม่เป็นทางการ พวกเธอจูบกับหนุ่มๆ อย่างง่ายดาย แต่ในความเป็นจริง พวกเธอชอบความนุ่มนวล A Short Film About Love (1988)
Such delicate hands.สัมผัสมันอย่างนุ่มนวล A Short Film About Love (1988)
I'm sure that Adam was an insensitive lover.ฉันว่าอดัมเป็นนักรัก ที่ไม่นุ่มนวล Punchline (1988)
He was supposed to be so graceful and agile.เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ คล่องแคล่วและนุ่มนวล Field of Dreams (1989)
Terence Mann was a warm, gentle voice of reason ... during a time of great madness.เทอเรนซ์ แมนน์เป็นเสียงของ ความนุ่มนวลของเหตุผล... ระหว่างที่บ้านเมืองปั่นป่วน Field of Dreams (1989)
Is he a dressmaker in Vladivostok?เขาเป็นช่างตัดเสื้อในวลาหรือไม่ The Russia House (1990)
He was doing a year for contempt... and had this wonderful system for doing the garlic.และมีวิธีหั่นกระเทียมที่นุ่มนวล Goodfellas (1990)
You must be very, very gentle.คุณต้องนุ่มนวลให้มากนะ Mannequin: On the Move (1991)
He's already wasted the jury's time, not to mention yours.หน้านวลของแกไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งของ DAESE Daily หรอก อะไรนะ Hero (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวล[adj.] (nūan) EN: creamy-white ; pale ; light-coloured ; clear and bright ; ivory   FR: crème (inv.) ; couleur ivoire ; blanc ivoire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affettuoso(อาเฟททูไอ' โซ) n. ลักษณะนิ่มนวล (ดนตรี) (with and tenderness)
annual(แอน' นวล) adj. ประจำปี, ทุกปี, เกี่ยวกับปี, เกิดขึ้นระหว่างปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว. -n. พืชที่มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว, หนังสือหรือรายได้ประจำปี. -annually adv., Syn. yearlong, yearly
biannual(ไบแอน'นวล) adj. มีทุก 2 ปี, Syn. semiannual -Conf. biennial
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
cream(ครีม) {creamed,creaming,creams} n. หัวนม,ฝานม,ครีม,ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ ,ส่วนที่ดีที่สุด,หัวกะทิ,สีขาวนวล,สีขาวอมเหลือง,สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม,เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม,ใส่คร
dolce(โดล'เซ) adj. นิ่มนวล,ละมุนละไม,ไพเราะ
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
lambent(แลม'เบินทฺ) adj. แวววาบ,ระยิบระยับ,หลักแหลม,เปล่งแสงสว่างอย่างนิ่มนวล, Syn. brilliant,radiant

English-Thai: Nontri Dictionary
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
euphemistic(adj) สุภาพ,อ่อนหวาน,สละสลวย,ไพเราะ,นุ่มนวล
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
gull(n) นกนางนวล,คนถูกลวง

German-Thai: Longdo Dictionary
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
gell(slang) |ใช้มากทางใต้ของเยอรมนี| จริงไหม, ใช่ไหม (เป็นวลีที่ใช้ต่อท้ายประโยค) เช่น Maria wohnt in dieser Gegend, gell? มาเรียพักอยู่ย่านนี้ จริงไหม , See also: S. oder?, nicht wahr ,

French-Thai: Longdo Dictionary
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top