Search result for

ของเสีย

(54 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของเสีย-, *ของเสีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของเสีย[N] waste, See also: waste product, waste matter, scrap, Syn. กาก, มูลฝอย, ขยะมูลฝอย, ของสกปรก, ของโสโครก, Ant. ของดี, Example: คนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งชอบทิ้งของเสียลงแม่น้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของเสียน. สิ่งที่ร่างกายขับออกมาเช่นเหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural wastesของเสียทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste electric apparatus and appliancesของเสียจากเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industrial wasteของเสียจากอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Animal wasteของเสียจากสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hazardous wastesของเสียอันตราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wood waste ของเสียจากไม้ [TU Subject Heading]
Hazardous wasteของเสียอันตราย
ของเสียที่มีองค์ประกอบของวัตถุอันตรายได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Wasteของเสีย
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ

หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ
[สิ่งแวดล้อม]
Agricultural wastesของเสียทางการเกษตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, normal bodily sewage.ช่าย... . ของเสียธรรมดาของร่างกาย Not Cancer (2008)
That blockage will rupture your intestines, spew sewage throughout your body.การอุดตันนั้นจะทำให้ ลำไส้ของคุณแตก และของเสียในลำไส้ก็จะกระจายออกไป ในร่างกายของคุณ The Itch (2008)
Flush those scums out.มันช่วยล้างของเสียนะ The Forbidden Kingdom (2008)
The thing about this music is the same thing about this whiskey.จุดประสงค์ของเสียงเพลง... ...มันก็เหมือนกับจุดประสงค์ของวิสกี้ Nights in Rodanthe (2008)
The water system here is contaminated with human feces.นั่นเอามากินไม่ได้ มันมีของเสียปนเปื้อน The Ruins (2008)
The derogatory term Prawn is used for the alien, and obviously it implies something that is a bottom feeder, that scavenges the leftovers.สิ่งที่เสื่อมเสียจากเอเลี่ยน ก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว ไอ้ที่อยู่ข้างล่างนั้นมันขับเอาของเสียออกมา District 9 (2009)
I want the janitor to come vacuum up the ashes of Mike with his Dustbuster and when he dumps it outside, I want the rats to vomit and defecate on the ashes of Mike Chadway.แล้วให้พนักงานทำความสะอาด มาดูดกองขี้เถาหมอนั่นออกไป และพอเขาดูดไปโยนข้างนอก ให้พวกหนูทั้งหลายมาถ่ายของเสีย ลงบนกองขี้เถาไมค์ แชดเวย์ The Ugly Truth (2009)
Well, I am suggesting that you look elsewhere because I think that there is little harmony or... beauty in that.ข้าแนะนำให้เจ้าลองไปค้นหาดูที่อื่นดีกว่า เพราะข้าคิดว่า มันมีความงดงามของเสียงประสานอยู่ในนั้น เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง Agora (2009)
Now, there's any number of reasons for the distortion in the voice.ตอนนี้ มีเหตุผลมากมาย สำหรับการบิดเบือนของเสียง The Fourth Kind (2009)
I haven't heard that sound for ages.ฉันเดารุ่นของเสียงไม่ออก The No-Brainer (2009)
You can't retire. I break too many things.คุณพักงานไม่ได้นะ ฉันทำของเสียหายบ่อย The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
The dolphins were put on a helicopter, and then out to sea we go, and the dolphins are released.ตอนนั้นเป็นการเดินทาง ไปยังนิคารากัว มีปลาโลมาอยู่สองตัว ในสระซึ่งเต็มไปด้วยของเสีย The Cove (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement   FR: déchet [m] ; rebut [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excretion[N] ของเสียที่ร่างกายขับถ่ายออกมา, See also: ขี้, อุจจาระ, สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมา, Syn. excreta, feces, waste matter
guano[N] ของเสียที่นกขับถ่ายออกมา (ใช้เป็นปุ๋ยให้พืชพันธุ์)
pollutant[N] สารพิษ, See also: ของเสีย, Syn. impurity
raffle[N] ขยะมูลฝอย, See also: ของเสีย, Syn. trash
refuse[N] ขยะ, See also: ของเสีย, Syn. garbage, rubbish, trash
spoilage[N] ของเสีย, See also: สิ่งที่เสีย, Syn. waste
waste[N] ของเสีย, See also: ขยะ, Syn. garbage, rubbish, trash
waste product[N] ของเสีย, See also: ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียหรือของทิ้งแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสีย
audio frequencyความถี่ของเสียงซึ่งถ้าอยู่ในระหว่าง 15-20,000 ไซเกิลต่อวินาที จะทำให้ได้ยินได้ (of normally audible sound)
decibel(เดส'ซิเบิล) n. หน่วยวัดความเข้มหรือความดังของเสีย
decrescendo(ดีคริเชน'โด) adj. ค่อย ๆ เบาลง,ค่อย ๆ อ่อนลง n. การค่อย ๆ ลดลงของเสีย
dissonance(ดิส'ซะเนินซฺ) n. ความไม่ประสานกันของเสียง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่กลมกลืนกัน
dreg(เดรก) n. ขี้ตะกอน,กาก,ส่วนที่นอนกัน,ของเสีย,เศษ,จำนวนเล็กน้อย -pl. dregs
dross(ดรอส) n. ของเสีย,ขยะ, Syn. refuse
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
dregs(n) ตะกอน,ของเสีย,กาก,เศษ
dross(n) กาก,ขยะ,เศษ,ของเสีย
excrement(n) อุจจาระ,ของเสียจากร่างกาย,มูล
raffle(n) ขยะมูลฝอย,ของเสีย,กาก
refuse(n) กาก,ขยะมูลฝอย,เดน,เศษ,ของเสีย
sewerage(n) การระบายน้ำทิ้ง,การปล่อยของเสีย,ระบบท่อน้ำทิ้ง
spoil(n) ของที่ริบมาได้,ของที่ปล้นได้,ของโจร,ของเสีย
waste(n) ของเสีย,ความเสียหาย,การสิ้นเปลือง,ที่ร้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
etw./jmd. vergiften etw.คนนั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิษ เช่น Der Müll von dieser Fabrik hat das Wasser im Fluß vergiftet. ของเสียจากโรงงานนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเสีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top