ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recrement

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recrement-, *recrement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recrement[N] ของไร้ค่า, See also: สิ่งที่ไม่มีประโยชน์, ขยะ, Syn. trash, slag

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recrement(เรค'ระเมินทฺ) n. น้ำลายหรือน้ำคัดหลั่งที่ถูกดูดซึมกลับ, See also: recremental adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recrementส่วนถูกดูดซึมกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrementitious-ถูกดูดซึมกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recrement \Rec"re*ment\ (r?k"r?*ment), n. [L. recrementum; pref.
   re- re- + cernere, cretum, to separate, sift: cf. F.
   r['e]cr['e]ment.]
   1. Superfluous matter separated from that which is useful;
    dross; scoria; as, the recrement of ore.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.)
    (a) Excrement. [Obs.]
    (a) A substance secreted from the blood and again absorbed
      by it.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top