ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การขาด

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การขาด-, *การขาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขาดทุน[N] loss, See also: losing, losing one's capital, losing in business, Ant. การได้กำไร, Example: บริษัทของเราประสบกับภาวะการขาดทุนมาตลอด 3 ไตรมาส
การขาดอาหาร[N] malnutrition, Example: ประเทศที่ยากจนพบว่ามีคนตายเพราะสาเหตุการขาดอาหารโดยส่วนมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deficiencyการขาด, ความพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficiencyการขาด, ความพร่อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deprivationการขาด, ภาวะขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atonia; atonyการขาดความตึงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atony; atoniaการขาดความตึงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insecurityการขาดความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inadvertenceการขาดความระมัดระวัง, ความพลั้งเผลอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil disabilityการขาดความสามารถตามกฎหมาย, การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability, civilการขาดความสามารถตามกฎหมาย, การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial incapacityการขาดความสามารถบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deficitการขาดดุล [เศรษฐศาสตร์]
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]
Default (Law)การขาดนัด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Deficitการขาดทุนสะสม [เศรษฐศาสตร์]
Depletion การขาดแคลน
การลดลงอย่างต่อเนื่องของน้ำในลำธารหรือน้ำใต้ ดิน หรือแอ่งน้ำ ในอัตรามากกว่าการเติมเข้า การที่มีสิ่งนั้นไม่พอเพียง เช่น การขาดออกซิเจนหรือสารอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Oxygen Deficiency การขาดออกซิเจน
ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพิ่ม เพื่อให้น้ำมีคุณภาพที่เหมาะสม [สิ่งแวดล้อม]
ACTH Deficiencyการขาดคอร์ติโคโทรปิน [การแพทย์]
Agenesisการขาดหายไป, การขาดหายไปแต่กำเนิด, เจริญน้อยมาแต่กำเนิด, ไม่กำเนิด [การแพทย์]
Aldosterone Deficiencyการขาดแอลโดสตีโรน [การแพทย์]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old man did not look at the fish anymore... ... since it had been mutilated.ชายชราไม่ได้ดูปลาอีกต่อไป เพราะมันได้รับการขาดวิ่น The Old Man and the Sea (1958)
At the best, it's rank inefficiency.เมื่อทุกหยดของการนับน้ำ ที่ดีที่สุดก็คือการขาด ประสิทธิภาพการจัดอันดับ Me! How I Won the War (1967)
Lack of faith?การขาดความเชื่อ? In the Name of the Father (1993)
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
Deficit finance trips to the mall to buy things that we think will fill these holes in our lives.การเงินการขาดดุลการเดินทาง ไปยังห้างสรรพสินค้าที่จะซื้อสิ่งที่ ที่เราคิดว่าจะเติมหลุม เหล่านี้ในชีวิตของเรา Contact (1997)
They certainly don't lack for courage.แน่นอนพวกเขาไม่ได้ตรวจการขาดเสื้อสำหรับความกล้าหาญ Princess Mononoke (1997)
Now. this is not as easy as it sounds.เริ่มจากการขาดงานหายไปเฉยๆ Fight Club (1999)
Son of a bitch!หรือจะเริ่มจากการขาดงานหายไปเฉยๆ คุณถูกพิจารณานะ Fight Club (1999)
Sustained lack of sex is symptomatic of disassociation.การขาดเซ็กส์อย่างถาวร เป็นสัญญาลักษณ์ของความไม่ร่วมมือ The Story of Us (1999)
Richard Stoker and Halley Smith have been missing since last Monday... after failing to return from a weekend of rock...ริชาร์ดถ่านหินและฮัลเลย์สมิ ธ ได้รับการขาดหายไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ ... หลังจากความล้มเหลวจะกลับมาจากวันหยุดสุดสัปดาห์ของหิน ... Wrong Turn (2003)
For one thing they may purposely run at a loss.อย่างหนึ่งคือมันอาจยอมดำเนินกิจการขาดทุน The Corporation (2003)
So for example if a public steel industry runs at a loss it's providing cheap steel to other industries maybe that's a good thing.เช่น ถ้าโรงงานเหล็กของรัฐดำเนินกิจการขาดทุน มันสามารถขายเหล็กราคาถูกแก่อุตสาหกรรมอื่น นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาด[n.] (kān khāt) EN: absence ; lack ; depletion   FR: absence [f] ; manque [m] ; défaut [m]
การขาดความสนใจ[n. exp.] (kān khāt khwām sonjai) EN: indifference   FR: indifférence [f]
การขาดความสามารถ[n. exp.] (kān khāt khwāmsāmāt) EN: disability   
การขาดงาน[n. exp.] (kān khāt ngān) EN: work absenteeism ; absenteeism   FR: absentéisme au travail [m]
การขาดงานเป็นอาจิณ[n. exp.] (kān khāt ngān pen ājin) EN: absenteeism   FR: absentéisme [m]
การขาดจากการสมรส[n. exp.] (kān khāt jāk kān somrot) EN: dissolution of marriage   
การขาดดุล[n. exp.] (kān khātdun) EN: deficit   FR: déficit [m]
การขาดดุลการค้า[n. exp.] (kān khātdun kānkhā) EN: trade deficit ; balance-of-trade deficit   
การขาดดุลภาพ[n. exp.] (kān khātdun phāp) EN: disequilibrium   
การขาดทุน[n. exp.] (kānkhāt thun) EN: loss ; losing ; losing one's capital ; losing in business   

English-Thai: Longdo Dictionary
hooky(n jargon) |Amer.| การโดดเรียน, การขาดเรียน, S. truant (Brit.),
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, R. asphyxiate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absence[N] การขาด, See also: การไม่อยู่, Syn. nonexistence, nonattendance, Ant. presence, attendance
apathy[N] การขาดความกระตือรือร้น, See also: การขาดความสนใจ, Syn. unconcern, indifference
coarseness[N] การขาดรสนิยม, See also: ความธรรมดา, Syn. commonness, grossness, vulgarity
cut[N] การขาดเรียน
deficit[N] ปริมาณที่ขาด, See also: การขาดดุล, Syn. deficiency, inadequacy, Ant. adequacy, sufficiency
disrepair[N] ความชำรุดทรุดโทรม, See also: การขาดการซ่อมแซม, สภาพชำรุดทรุดโทรม, Syn. collapse, ruination
disrespect[N] การขาดความเคารพ, See also: การดูหมิ่น; ความหยาบคาย, Syn. lack of respect, rudeness;impoliteness
imbalance[N] ความไม่สมดุล, See also: การขาดความสมดุล, Syn. unbalance, uneven, Ant. balance
imparity[N] การขาดความเสมอภาค, See also: ความไม่เท่ากัน, ความไม่สมดุล, Syn. disparity, inequality, Ant. equality, parity
impersonality[N] การขาดลักษณะของมนุษย์, Syn. generality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
acholuriaการขาดสี bile pigment ในปัสสาวะ
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
apheresis(อะเฟอ'รีซิส) n. การขาดอักษรหรือขาดเสียงตอนเริ่มต้นคำ เช่น account เป็น count. -apheretic adj.
apocopate(อะพอด'คะเพท) vt. ทำให้สั้นโดยการขาดอักษรหรือพยางค์ท้ายของคำ (shorten)
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
chasm(แคซ'ซึม) n. เหว,หุบเหว,ชั้นที่ขาด,ส่วนแตก,ส่วนแยก,ความแตกต่างกันมาก,การขาดตอน, See also: chasmal,chasmic,chasmy adj., Syn. rift
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
cut(n) การตัด,การหั่น,การฟัน,การลดราคา,การขาดเรียน
deficit(n) ความขาดทุน,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน
imparity(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม,การขาดดุล
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
incompetence(n) การไร้ความสามารถ,การขาดคุณวุฒิ,การขาดคุณสมบัติ
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
loss(n) สิ่งที่เสียไป,การแพ้,ความเสียหาย,การขาดทุน,การสูญหาย
malnutrition(n) การขาดแคลนอาหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無断欠勤[むだんけっきん, mudankekkin] การขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

German-Thai: Longdo Dictionary
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top