ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*產*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -產-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] birth
Variants:
[, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: -
Variants: , Rank: 159

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: products; bear; give birth; yield; childbirth; native; property
On-yomi: サン, san
Kun-yomi: う.む, う.まれる, うぶ-, む.す, u.mu, u.mareru, ubu-, mu.su
Radical: , Decomposition:     
Variants: , , Rank: 161
[] Meaning: salvation; Buddha
On-yomi: サツ, サチ, satsu, sachi
Radical: , Decomposition:         
Rank: 1984

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] to give birth; to reproduce; to produce; product; resource; estate; property #1,545 [Add to Longdo]
产品[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] goods; merchandise; product #186 [Add to Longdo]
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ,   /  ] childbirth; parturition; to produce; manufacture #206 [Add to Longdo]
产业[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ,   /  ] industry; estate; property; industrial #573 [Add to Longdo]
产生[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ,   /  ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield #587 [Add to Longdo]
资产[zī chǎn, ㄗ ㄔㄢˇ,   /  ] property; assets #762 [Add to Longdo]
房地产[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ,    /   ] real estate #1,035 [Add to Longdo]
产量[chǎn liàng, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ,   /  ] output #2,172 [Add to Longdo]
财产[cái chǎn, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ,   /  ] property #2,556 [Add to Longdo]
地产[dì chǎn, ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ,   /  ] estate #2,669 [Add to Longdo]
无产阶级[wú chǎn jiē jí, ㄨˊ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ,     /    ] proletariat #2,982 [Add to Longdo]
房产[fáng chǎn, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ,   /  ] real estate; the property market (e.g. houses) #3,412 [Add to Longdo]
产权[chǎn quán, ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] property right #3,445 [Add to Longdo]
国产[guó chǎn, ㄍㄨㄛˊ ㄔㄢˇ,   /  ] made in one's own country; made in China #3,763 [Add to Longdo]
知识产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ,     /    ] intellectual property rights #3,990 [Add to Longdo]
农产品[nóng chǎn pǐn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ,    /   ] agricultural produce #4,377 [Add to Longdo]
生产力[shēng chǎn lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ,    /   ] production capability; productive force #4,731 [Add to Longdo]
资产阶级[zī chǎn jiē jí, ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ,     /    ] the capitalist class; the bourgeoisie #4,739 [Add to Longdo]
中国共产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ,      /     ] Communist Party of China #4,797 [Add to Longdo]
共产党[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ,    /   ] Communist party #5,344 [Add to Longdo]
遗产[yí chǎn, ㄧˊ ㄔㄢˇ,   /  ] heritage; legacy #5,384 [Add to Longdo]
破产[pò chǎn, ㄆㄛˋ ㄔㄢˇ,   /  ] to go bankrupt; to become impoverished; bankruptcy #5,490 [Add to Longdo]
增产[zēng chǎn, ㄗㄥ ㄔㄢˇ,   /  ] increase production #5,864 [Add to Longdo]
产值[chǎn zhí, ㄔㄢˇ ㄓˊ,   /  ] value of output; output value #6,126 [Add to Longdo]
产物[chǎn wù, ㄔㄢˇ ㄨˋ,   /  ] product; result (of) #6,278 [Add to Longdo]
投产[tóu chǎn, ㄊㄡˊ ㄔㄢˇ,   /  ] invest #6,317 [Add to Longdo]
共产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ,     /    ] communist party member #6,619 [Add to Longdo]
生产线[shēng chǎn xiàn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄒㄧㄢˋ,   线 /   ] assembly line; production line #6,815 [Add to Longdo]
共产主义[gòng chǎn zhǔ yì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] communism #6,974 [Add to Longdo]
生产队[shēng chǎn duì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄉㄨㄟˋ,    /   ] production team #6,989 [Add to Longdo]
矿产[kuàng chǎn, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ,   /  ] minerals #9,081 [Add to Longdo]
高产[gāo chǎn, ㄍㄠ ㄔㄢˇ,   /  ] high yielding #9,239 [Add to Longdo]
日产[Rì chǎn, ㄖˋ ㄔㄢˇ,   /  ] Nissan #10,149 [Add to Longdo]
停产[tíng chǎn, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄢˇ,   /  ] stop production #10,179 [Add to Longdo]
水产[shuǐ chǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ,   /  ] aquatic; produced in sea, rivers or lakes #10,468 [Add to Longdo]
生产资料[shēng chǎn zī liào, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗ ㄌㄧㄠˋ,     /    ] means of production #11,226 [Add to Longdo]
第三产业[dì sān chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ,     /    ] tertiary sector of industry #11,494 [Add to Longdo]
生产者[shēng chǎn zhě, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ,    /   ] autotroph #11,514 [Add to Longdo]
产妇[chǎn fù, ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ,   /  ] pregnant woman; lady about to give birth #11,536 [Add to Longdo]
产后[chǎn hòu, ㄔㄢˇ ㄏㄡˋ,   /  ] postnatal #11,562 [Add to Longdo]
流产[liú chǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ,   /  ] a miscarriage; an abortion; to abort (an action) #12,086 [Add to Longdo]
产地[chǎn dì, ㄔㄢˇ ㄉㄧˋ,   /  ] the source (of a product); place of origin; manufacturing location #12,164 [Add to Longdo]
国内生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ,       /      ] gross domestic product (GDP) #12,185 [Add to Longdo]
产区[chǎn qū, ㄔㄢˇ ㄑㄩ,   /  ] place of production; manufacturing location #12,212 [Add to Longdo]
生产率[shēng chǎn lǜ, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄩˋ,    /   ] productivity; efficiency of production #12,616 [Add to Longdo]
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ,    /   ] real estate; immovable property; immovables #12,956 [Add to Longdo]
减产[jiǎn chǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄢˇ,   /  ] to lose output; a drop in crop yield; reduction in production #13,130 [Add to Longdo]
特产[tè chǎn, ㄊㄜˋ ㄔㄢˇ,   /  ] special local product; (regional) specialty #13,162 [Add to Longdo]
产销[chǎn xiāo, ㄔㄢˇ ㄒㄧㄠ,   /  ] production and marketing #13,287 [Add to Longdo]
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ,    /   ] department of gynecology and obstetrics; birth clinic #16,879 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's just one aspect of our city's huge real estate business.[CN] 這只是本市龐大地業的一個方面。 Hands Over the City (1963)
Nor in any other object serving the same purpose... like water, windowpanes, etcetera."[CN] 鏡子 沒有其他物體會生相同的效果 ...比如水 窗玻璃 以及其它" The Fearless Vampire Killers (1967)
A Hungarian specialty.[CN] 匈牙利特 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
"In our city, councilmen and big businessmen, commissioners and real estate speculators are the same individuals.[CN] 在我們市, 議員和大商人, 委員和房地投機商, 都是一丘之貉。 Hands Over the City (1963)
In the first month, it will turn out daily 2000 models like this one.[CN] 在第一個月內 它會生出這樣的2000台機器 À Nous la Liberté (1931)
We want an inquiry board comprised of every political group to investigate real estate speculation...[CN] 我們想有一個涵蓋所有政黨的調查組 來調查房地投機問題。 Hands Over the City (1963)
And remember that you can eat well even though you're broke.[CN] 請記住,你可以吃得很好... ...即使你破 看到了嗎? To Sir, with Love (1967)
The spirit of 1848 is no more than a phrase, only the welfare of the bourgeoisie is important.[CN] 288) }1848年的鼓舞 不是用一句話,就可以表達的 288) }只有資階級的福利是最重要的 The Round-Up (1966)
I don't drink. I'm a Party member.[CN] 我不喝酒 我是共黨員 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Real broke, skint?[CN] 真正的破變成窮光蛋? To Sir, with Love (1967)
This experiment will test the properties... of a strange gas... prepared with nitric acid and granulated zinc.[CN] 這個實驗用於測試... 一種由氮酸和鋅粒生的... 奇怪氣體的性質 Corridors of Blood (1958)
We want an inquiry into real estate speculation in our city.[CN] 我們想調查組介入城市房地投機問題。 Hands Over the City (1963)
First he shoves me in the middle-class, then he chucks you out for me to support[CN] 他先把我推進中階級 然後又把你送回來讓我養 My Fair Lady (1964)
Vote for those who don't profit at your expense![CN] 黨? 選那些不會以你們為代價來牟利的人 Hands Over the City (1963)
Master Aca, member of the Socialist League, thrashes wool for party members and nonmembers alike.[CN] 阿薩大師是社會主義同盟成員 為共黨員彈羊毛 和非成員沒區別 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Well, Conchie, I don't know what changed your mind about getting into this one... and I don't care.[CN] 逃兵,我不知道是什麼讓你 *生了這樣的想法... 我也不在乎 The Steel Helmet (1951)
I suppose you ought to have the property surveyed before we -[CN] 我想在我們買之前應該 對你做一下財調查... The Uninvited (1944)
-I'm not Russian. I'm a North Korean communist.[CN] -我不是俄國人 我是北朝鮮的共 The Steel Helmet (1951)
" lf 1 4 hens lay an egg a day for 30 days how much are the eggs a dozen, and how many have you to sell?"[CN] 14,如果母雞下的蛋,每天為30天 是多少雞蛋一打,多少你賣? To Sir, with Love (1967)
That you beat up a guard and destroyed property?[CN] 說你打了守衛, 毀壞財的? Riot in Cell Block 11 (1954)
She lost her baby[CN] { \fnSimHei\bord1\shad1\pos(200, 288) }就小 Dai lü nian hua (1957)
Now, every man, regardless of uniform is equally guilty, and will be equally punished.[CN] 和財損失超過 3000美元 現在,每一個人,不管什麼制服 同樣有罪, 並且將同樣受到懲罰 The Devil's Brigade (1968)
One pair of rats produces 1, 000 descendants in one year.[CN] 一對老鼠在一年內 可下1000個後代 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
You'll be broke and I'll have money Will I help you?[CN] 你會破,我有錢也不借你 要我幫你? My Fair Lady (1964)
When he went bankrupted and killed himself[CN] { \fnSimHei\bord1\shad1\pos(200, 288) }到他投機失敗破自殺的時候 Dai lü nian hua (1957)
The young baron married a poor actress and blew all the money with her so fast his old man got a stroke.[CN] 男爵娶了個貧窮的女演員 把家幾乎揮霍一空 他父親氣得中風 Pearls of the Deep (1965)
A lonely craftsman putting one word after another.[CN] 是一個孤獨的藝術家 將一個個單詞堆砌起來的 La Notte (1961)
And children of god are born in it.[CN] 上帝的子民在裏面生. The Deserter and the Nomads (1968)
- She's dead, sir. Died in childbed, giving you a son.[CN] 死了 給您留下個男孩 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- Tomorrow, May 1 st, we're going to Portella della Ginestra to shoot at the communists.[CN] 明天,5月1日 我們要去波特拉德拉.吉內斯特拉 打共 Salvatore Giuliano (1962)
All hail Progress, child of Science[CN] 一切進步,都是科技的 À Nous la Liberté (1931)
His task - to create material security.[CN] 288) }他的任務是: 創造生安全 The Round-Up (1966)
Of course she's beginning to grow up and it's only natural and healthy that she should take an interest in those fascinating creatures known as: "the opposite sex. "[CN] 當然她長大了 那是非常自然健康的事 她對那些帥哥生興趣 Lolita (1962)
Is it French?[CN] 是法國的嗎? The Executioner (1963)
You see, I am loath to open ancient tombs... rob a nation of its treasure and call it archaeology.[CN] 你瞧,我非常不願意打開那些古老的墳墓... ...去盜取古代王國的財,還美其名曰「考古」 The Tomb of Ligeia (1964)
You ever been broke, Sir?[CN] 你是否曾經破,老師? To Sir, with Love (1967)
The majesty and grandeur of the English language... It's the greatest possession we have.[CN] 莊嚴華麗的英語 是我們擁有最偉大的財 My Fair Lady (1964)
We've become a middle class.[CN] 我們成了中階級 Courage for Every Day (1964)
More difficulty over the estate lying in two counties?[CN] - 因為地跨兩界的問題? The Tomb of Ligeia (1964)
I spent a lot of money here almost costing my fortune[CN] { \fnSimHei\bord1\shad1\pos(200, 288) }我在這裏花了好多錢 { \fnSimHei\bord1\shad1\pos(200, 288) }可以說是傾家蕩 Dai lü nian hua (1957)
Oh, I have to live for others now, not for meself. Middle-class morality.[CN] 哦,我現在要為旁人而活 並非為自己了,中階級道德 My Fair Lady (1964)
All is lost. Cursed be the heritage of the heir! Return with me to stone all ye whom from stone were wrought.[CN] 的繼承者將受到詛咒 當失去遺後就會變成石頭 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Tied me up and delivered me into the hands of middle-class morality.[CN] 讓我被中階級的道德所束縛 My Fair Lady (1964)
We are under a spell and once it dissipates, you'll see me as I truly am, miserable and alone.[CN] 我們都中魔法了 一旦生... 你會看到我是... Les Visiteurs du Soir (1942)
The deed to the abbey is in Ligeia's name and I can locate no certificate of her death.[CN] 教堂的權是掛在萊姬婭名下的, 但是我無法找到她的死亡證明 The Tomb of Ligeia (1964)
And they can't raise them there[CN] 他們那不生蔬菜 East of Eden (1955)
The national heritage.[CN] 這是國家的文化遺 The Train (1964)
Your status. Your fortune.[CN] 你的地位,財 À Nous la Liberté (1931)
(keeping up wit the product plan...) (work productivity and related...) (the targets have been met at 98%...)[CN] (保持生計劃的靈活性) (工作效率和相關... ) Courage for Every Day (1964)
The machines will now work for them.[CN] 從現在開始,機器將為他們生 À Nous la Liberté (1931)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top