ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*珍*

   
191 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -珍-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[珍, zhēn, ㄓㄣ] a treasure, a precious thing; rare, valuable
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,314

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, ] treasure; value; cherish, #2,376 [Add to Longdo]
[zhēn guì, ㄓㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] precious, #5,351 [Add to Longdo]
[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, ] pearl; also written 真珠, #7,606 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] precious thing; treasure, #8,786 [Add to Longdo]
[zhēn cáng, ㄓㄣ ㄘㄤˊ, ] collection; collect (valuables), #10,960 [Add to Longdo]
[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, ] rare; precious and uncommon, #19,282 [Add to Longdo]
[zhēn ài, ㄓㄣ ㄞˋ, / ] cherish, #19,292 [Add to Longdo]
[zhēn pǐn, ㄓㄣ ㄆㄧㄣˇ, ] valuable object; curio, #20,036 [Add to Longdo]
[zhēn bǎo, ㄓㄣ ㄅㄠˇ, / ] a treasure, #24,192 [Add to Longdo]
[xiù zhēn, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ, ] pocket, #30,592 [Add to Longdo]
[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself!, #31,170 [Add to Longdo]
珠港[Zhēn zhū gǎng, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄍㄤˇ, ] Pearl Harbor (Hawaii), #35,017 [Add to Longdo]
海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, ] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations, #49,260 [Add to Longdo]
李时[Lǐ Shí zhēn, ㄌㄧˇ ㄕˊ ㄓㄣ, / ] Lǐ Shízhēn (1518-1593), Ming botanist and pharmacologist, author of Compendium of medical herbs 本草綱目|本草纲目, #52,137 [Add to Longdo]
[zhēn qí, ㄓㄣ ㄑㄧˊ, ] rare; strange, #55,836 [Add to Longdo]
贺子[Hé Zǐ zhēn, ㄏㄜˊ ㄗˇ ㄓㄣ, / ] He Zizhen (1910-1984), Mao Zedong's third wife, #66,617 [Add to Longdo]
[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, / ] delicacy; dainties; rare foodstuff, #81,000 [Add to Longdo]
[zhēn yì, ㄓㄣ ㄧˋ, / ] rare; precious and odd, #116,133 [Add to Longdo]
敝帚自[bì zhǒu zì zhēn, ㄅㄧˋ ㄓㄡˇ ㄗˋ ㄓㄣ, ] to value one's own old broom; of sentimental value, #132,387 [Add to Longdo]
[zhēn wén, ㄓㄣ ㄨㄣˊ, / ] oddity; news tidbits; strange and interesting item, #179,347 [Add to Longdo]
李汝[Lǐ Rǔ zhēn, ㄌㄧˇ ㄖㄨˇ ㄓㄣ, ] Li Ruzhen (c.1763-c.1830), Qing novelist and phonologist, author of fantasy novel Jinghua Yuan 鏡花緣|镜花缘 or Flowers in the Mirror, #207,786 [Add to Longdo]
海错[shān zhēn hǎi cuò, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄘㄨㄛˋ, / ] rarities from the mountain and the sea (成语 saw); fig. a sumptuous spread of food delicacies, #416,790 [Add to Longdo]
[yǒng zhēn, ㄩㄥˇ ㄓㄣ, ] Vientiane (capital city of Laos) [Add to Longdo]
无价[wú jià zhēn zhū, ㄨˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓㄣ ㄓㄨ, / ] Pearl of Great Price [Add to Longdo]
[liàn zhēn, ㄌㄧㄢˋ ㄓㄣ, / ] a delicacy (food) [Add to Longdo]
・奥斯汀[Zhēn, ㄓㄣ· Ao4 si1 ting1, / ] Jane Austen (1775-1817), English novelist [Add to Longdo]
[zhēn nǎi, ㄓㄣ ㄋㄞˇ, ] abbr. for pearl milk tea 珠奶茶 [Add to Longdo]
珠奶茶[zhēn zhū nǎi chá, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, ] pearl milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as bubble milk tea [Add to Longdo]
禽奇兽[zhēn qín qí shòu, ㄓㄣ ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧˊ ㄕㄡˋ, / ] rare animals and birds; protected species [Add to Longdo]
[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, ] delicacy; dainties; rare foodstuff [Add to Longdo]
[wéi zhēn, ㄨㄟˊ ㄓㄣ, / ] Virgin (company) [Add to Longdo]
辞典[xiù zhēn cí diǎn, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] pocket dictionary [Add to Longdo]
音响[xiù zhēn yīn xiǎng, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ ㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ, / ] pocket stereo; walkman [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[めずらしい, mezurashii] (adj) แปลก, ประหลาด, ไม่ค่อยเห็น

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;雄[おちんちん, ochinchin] (adj-na,n) (col) (uk) penis (child) [Add to Longdo]
[めちんちん, mechinchin] (n,adj-na) (col) (fem) (uk) vulva (child) [Add to Longdo]
しく[ことめずらしく, kotomezurashiku] (n) like something strange [Add to Longdo]
万宝[しっちんまんぽう, shicchinmanpou] (n) the seven treasures and many other precious things; all the treasures in the world [Add to Longdo]
[しゅうちんぼん, shuuchinbon] (n) pocket-size book [Add to Longdo]
[ちん, chin] (adj-na,n) rare; curious; strange; (P) [Add to Longdo]
しい(P);らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P) [Add to Longdo]
しがる[めずらしがる, mezurashigaru] (v5r,vt) to think (it) a curiosity [Add to Longdo]
プレー[ちんプレー, chin pure-] (n) unusual play (baseball) [Add to Longdo]
渦虫[ちんうずむし, chin'uzumushi] (n) xenoturbellan (either of two species of worm-like basal deuterostomes) [Add to Longdo]
[ちんき, chinki] (adj-na,n) strange; rare; novel; curious [Add to Longdo]
[ちんきゃく;ちんかく, chinkyaku ; chinkaku] (n) welcome visitor; rare guest [Add to Longdo]
[ちんぎょ, chingyo] (n) rare fish [Add to Longdo]
[ちんげい, chingei] (n) an unusual trick [Add to Longdo]
現象[ちんげんしょう, chingenshou] (n) strange phenomenon [Add to Longdo]
[ちんこう, chinkou] (n) uncommon and delicious meal [Add to Longdo]
至梅[ちんしばい;チンシバイ, chinshibai ; chinshibai] (n) (uk) sorbaria [Add to Longdo]
事;椿事[ちんじ, chinji] (n) strange occurrence; unusual occurrence; unexpected occurrence [Add to Longdo]
事件[ちんじけん, chinjiken] (n) rare event; unexpected event [Add to Longdo]
[ちんしゅ, chinshu] (n,adj-no) rare species [Add to Longdo]
寿[ちんじゅ, chinju] (n) 112th birthday (and beyond) [Add to Longdo]
[ちんじゅう, chinjuu] (n) rare article; rare utensil [Add to Longdo]
[ちんじゅう, chinjuu] (n) rare (or peculiar) animal [Add to Longdo]
[ちんちょう, chinchou] (vs) to prize; to value highly; to esteem; (P) [Add to Longdo]
[ちんしょ, chinsho] (n) rare book [Add to Longdo]
[ちんせつ, chinsetsu] (n) novel idea; strange theory [Add to Longdo]
[ちんぜん, chinzen] (n) (See 肴) uncommon and delicious meal [Add to Longdo]
走団[ちんそうだん, chinsoudan] (n) (See 暴走族) (used as a replacement for "bosozoku", which has a 'cool' image) biker gang; group of hot-rodders [Add to Longdo]
[ちんぞう, chinzou] (n,vs) treasuring something of value [Add to Longdo]
陀(ateji)[チンタ, chinta] (n) (uk) (See ぶどう酒) red wine (por [Add to Longdo]
[ちんだん, chindan] (n) funny story; anecdote; gossip [Add to Longdo]
中の[ちんちゅうのちん, chinchuunochin] (n) rarity; black swan [Add to Longdo]
[ちんちょう, chinchou] (n) rare bird [Add to Longdo]
[ちんとう, chintou] (n) absurd reply [Add to Longdo]
道具[ちんどうぐ, chindougu] (n) gadget [Add to Longdo]
道中[ちんどうちゅう, chindouchuu] (n) incident-filled journey [Add to Longdo]
[ちんぴん, chinpin] (n) curio; rare article; (P) [Add to Longdo]
糞漢[ちんぷんかん, chinpunkan] (n) babble; gibberish; gobbledygook; gobbledegook [Add to Longdo]
紛漢紛(P);糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
[ちんぶん, chinbun] (n) curious or extraordinary story or piece of news [Add to Longdo]
[ちんぽう, chinpou] (n) rare treasure [Add to Longdo]
[ちんぽん, chinpon] (n) rare book [Add to Longdo]
[ちんみ, chinmi] (n) delicacy; (P) [Add to Longdo]
味佳肴[ちんみかこう, chinmikakou] (n) rare delicacies; rare treat [Add to Longdo]
[ちんみょう, chinmyou] (adj-na,n) queer; odd; fantastic [Add to Longdo]
無類[ちんむるい, chinmurui] (adj-na,n) extraordinary; singular; incredible [Add to Longdo]
[ちんぽこ, chinpoko] (n) (col) (uk) penis [Add to Longdo]
[ちんもん, chinmon] (n) irrelevant question [Add to Longdo]
漢(ateji)[とんちんかん;トンチンカン, tonchinkan ; tonchinkan] (adj-na,n) (uk) absurdity; contradiction; incoherence; irrelevance [Add to Longdo]
[はっちん, hacchin] (n) eight delicacies [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How did you come by these rare books?あなたはどうやってこれらのしい本を手に入れたのですか。
Let me show you many things which will be novel to you.あなたにしいものをたくさんおみせしましょう。
How did you come by those rare books?あなたはどのようにしてそれらのしい本を手に入れたのですか。
How did you come by those rare books?あの本をどうやって手に入れたのですか。
How did you come by those rare books?このしい本をどうやって手に入れたの。
There are rare animals in Australia.オーストラリアにはしい動物がいます。
Can you obtain this rare book for me?このしい本を入手してもらえないか。
This is a strange kind of fish.これはしい種類の魚です。
These butterflies are rare in our country.これらの蝶は我が国ではしい。
Cholera is uncommon in Japan.コレラは日本ではしい。
Where did you come across the rare stamps?そのしい切手はどこでみつけたのですか。
But in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.しかし、多くの点でしい鳥である。というのは彼は、かつて科学者達が人間にしかないと思っていた種の知的能力を示しているのである。
The house stood out because of its unusual shape.その家はしい形をしているので目につきやすかった。
You don't have to come up with an unusual topic for your speech.スピーチの際にしい話題を出す必要はない。
I had never been abroad, so everything seemed strange to me.それまで外国にいったことがなかったから、全てが私にとってはしかった。
The story centres around a mysterious adventure.その物語はしい冒険を中心としている。
Painters such as Picasso are rare.ピカソのような画家はしい。
Such a case is not uncommon today.そんな例は今日ではしいことではありません。
I'm coming to your party and bringing you an unusual present.私はあなたのパーティーにしいプレゼントを持っていきます。
Blowfish is a delicacy in Japan.フグは日本の味だ。
Some people keep rare animals as pets.ペットとしてしい動物を飼っている人もいます。
Space travel will be commonplace some time in the future.宇宙旅行はそのうちしくないものになるだろう。
We found many strange plants in a botanical garden.私たちは植物園で多くのしい植物を見ました。
A six-figure income is not uncommon for physicians.医者なら6桁の収入はしくない。
What is the news?何かしいことがありますか。
I see a rare flower in the vase.花瓶にしい花が見える。
An eclipse of the moon is a rare phenomenon.月食はしい現象だ。
Nowadays it is not unusual for a woman to travel alone.最近では女性が一人旅をすることはしいことではない。
The host showed off his rare stamps to all his guests.主人は自分のしい切手を客に見せびらかした。
I came upon a rare stamp at that store.私はあの店でしい切手をふと見つけた。
I ran across a rare book in a secondhand bookstore.私は古本屋で偶然しい本を見つけた。
My haircut only cost 1,000 yen. That's pretty rare these days. He probably didn't have a license.髪のカット料、1、000だったんだよ。今時しいですよね。無免許だったりして。
I found a rare book I had been looking for.探していた本を見つけた。
That's unusual.しいこともあるもんだ。
The townspeople looked curiously at me.町の人達は物しそうに私を見た。
It is not rare for him to make such a mistake.彼がそのような間違いをするのはしい事ではない。
It is rare for him to get angry.彼が怒るのはしい。
I thought it unusual that he was up so late at night.彼がそんなに夜遅く起きているのはしいと思った。
It is rare that he should make such a mistake.彼がそんな間違いをするのはしい。
It is remarkable that he said nothing at all.彼が何も言わなかったことはしいことです。
It is unusual for him to get up early.彼が早起きするなんてしい。
He told the children about his adventures in Africa.彼は子供たちにアフリカでのしい経験についてはなした。
He happened to catch sight of a rare butterfly.彼はたまたましい蝶を見つけた。
He was in a bad mood, which was rare for him.彼は機嫌が悪かったが、それは彼にはしいことだった。
He chanced on a rare book at a second-hand bookstore.彼は古本屋で偶然しい本を見つけた。
His hobby is collecting strange butterflies.彼の趣味はしいチョウの収集だ。
It is not rare that she leaves her umbrella behind.彼女がかさを忘れるのはしいことではない。
He once lied and told her a rare creature lived in her closet.彼は昔、押し入れの中にはしい生き物が住んでいると彼女に嘘をついたのでした。
He was, which was rare for him, in a bad temper.彼はしいことだが、かんしゃくを起こしていた。
He hit on a rare old book.彼はしい古書を見つけた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he is never impressed.[JA] しい事よ All Star Team Up (2015)
Imogen. I said it right this time. Stand up, honey.[CN] 伊茉,这次念对了,请起来 Down to You (2000)
It's very unusual for the boss to make it entirely herself.[JA] しいのよ 社長が全部1人で作るなんて Urite to kaite (2015)
-This is rather unusual.[JA] (みのり)しいってか初じゃない? In Tears Again (2015)
That seem odd to you? [Voice breaking] No.[JA] しい事? The Wolves of Deep Brooklyn (2015)
Didn't wanna kill him. This one was a handful.[JA] こんなしいのは 殺したく、なかった The Collector (2015)
You've met Lady Imogen?[CN] 见过伊茉小姐? Down to You (2000)
Okay, I got it. Your name should be Spencer, and mine will be Jane.[CN] 我想到了 你就叫史宾塞 我就叫 Almost Famous (2000)
Imogen tell you she's designing my album cover?[CN] 伊茉帮我设计专辑对面 Down to You (2000)
It's a pretty unique opportunity for both these young men.[JA] これはしい CounterPunch (2017)
Anyway. After that, Imogen moved to San Francisco to finish school.[CN] 之后,伊茉到旧金山求学 Down to You (2000)
-Can you smell the essence, Emogin?[CN] 伊茉,闻到香味了吗? Down to You (2000)
For a man who disapproves of diplomacy, you're getting quite good at it.[JA] 外交嫌いだったお前が... 今日は しいじゃないか Captain America: Civil War (2016)
Imogen and I decided to start over.[CN] 伊茉跟我决定重新开始 Down to You (2000)
Next time you run a long con... let more than a few hours of suspicious, entirely uncharacteristic usefulness pass... before making your ask.[JA] 次に芝居を打つときは お袋にしてはしく― 意外なほど 有益なことをしてから― 頼みごとをするんだな The Executioner's Song (2015)
Here's something you don't see every day.[JA] これはしい 場面が繰り広げられます Race (2016)
The shape... It's rather unusual.[JA] しい手術痕だ The King of Columbus Circle (2015)
But tell me... are things well between you and Lady Imogen?[CN] 告诉我... 你跟伊茉情况如何? Down to You (2000)
There're lots of tiny dogs in the city![JA] 小型犬は別にしくないわ The Secret Life of Pets (2016)
That's so cute![JA] (徳井)しい (YOU)かわいい Who Will Survive? (2015)
-Imogen.[CN] 伊茉 不是 Down to You (2000)
Easy, tiger! We don't want her to think we're part of some epicurean cult.[CN] 别激动,不要吓坏了伊茉 Down to You (2000)
She is a rare bird.[CN] 她是稀有 Quills (2000)
It's unusual this early, but, uh...could be caused by trauma.[JA] 早い段階ではしい、 多分... 何かのトラウマか Go Getters (2016)
But Imogen was right. We could start over.[CN] 伊茉说得对,可以重新开始 Down to You (2000)
It must have been hard on her. Arman's being unusually aggressive.[JA] (山里)マーサ つらかったでしょうね (徳井)アーマンにしてはしく Better Luck This Time (2016)
It's among the more rare watches of the last century.[JA] 前世紀のしい時計で Hitler on the Half-Shell (2015)
And let's just pause and appreciate a man like that.[CN] 我们应该惜这样的男人 Almost Famous (2000)
-How unusual.[JA] (理子)しい (政子)ヤバい 私も Midsummer Intimacy (2016)
And to drink Mother's prized 1939 Neufdu Pape?[CN] 还要喝母亲贵的葡萄酒? Cruel Intentions 2 (2000)
She was your biggest fan, and you threw her away![CN] 她是你们最忠实的歌迷 你们却不惜她 Almost Famous (2000)
An unusual, interesting, electric pulse.[JA] しい"電気の脈動"だ Attraction (2017)
So Imogen ended up going to France for the summer.[CN] 伊茉暑假去了法国 Down to You (2000)
We don't get many visitors.[JA] お客様はしいの The Murphy (2015)
That makes you this rare thing that no scientist can plan for.[JA] 科学者でも計算できない しいケースだ Fast Enough (2015)
Miss Judy Stanton.[CN] 艾伯特小姐 Almost Famous (2000)
Nothing good, but according to CDC records, one of the missing vials contains a rare strain of viral hemorrhagic fever.[JA] 判りませんが CDCの記録によると − 不明の検査瓶の1つに − ウィルス性出血熱の しい病原菌が... Bone May Rot (2015)
But this wire... this wire is the rara avis.[JA] だが こいつは― 糸口になる品さ Cover (2015)
This is actually highly irregular, Mr Swan.[JA] スワンさん とてもしいケースですよ The Secret of Sales (2017)
Ultraviolet tattoos aren't especially rare, but this application was genius.[JA] 紫外線タトゥは 特にしいものではありません でもこの適用性は 天才的です Bone May Rot (2015)
- I'll buy you pearls.[CN] 要珠都可以 Space Cowboys (2000)
They come in oysters.[CN] 珠在牡蛎中. Small Time Crooks (2000)
Yeah, but how many cpas are former snipers?[JA] でも元狙撃兵が 会計士になるのはしい Kill (2015)
( announcer) Entering the stadium now is Jean Bertier.[CN] 现在进场的是白 Remember the Titans (2000)
- It's just a Nicolas Cage movie... in which he doesn't overplay.[JA] ニコラス・ケイジのやつ。 しく大根演技してないやつ。 Samme tid et helt annet sted (2016)
-Good. -I've never seen you wear a hat.[JA] (悠里子)帽子 しいね In Tears Again (2015)
Imogen went all out.[CN] 伊茉精心策划 Down to You (2000)
Me and Yuki never talk. This is really rare![JA] 私と佑希ちゃんが話してるのって しくない? Absolute (2017)
You are rebellious and ungrateful of my love.[CN] 你叛逆成性 又不懂惜我的爱 Almost Famous (2000)
Jeanne Moreau.[CN] 妮摩露 Woman on Top (2000)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[めずらしい, mezurashii] -selten, ungewoehnlich [Add to Longdo]
[ちんみ, chinmi] Delikatesse, Leckerbissen [Add to Longdo]
[ちんぴん, chinpin] Seltenheit, Raritaet, Kuriositaet [Add to Longdo]
[ちんきゃく, chinkyaku] langerwarteter_Gast, willkommener_Gast [Add to Longdo]
[ちんだん, chindan] lustige_Geschichte [Add to Longdo]
[ちんちょう, chinchou] hochschaetzen, schaetzen, zu_schaetzen_wissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top