ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍爱

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍爱-, *珍爱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍爱[zhēn ài, ㄓㄣ ㄞˋ, / ] cherish, #19,292 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This sword was the most precious possession of my dead brother.[CN] 这竹剑是战死的哥哥最珍爱的东西 A City of Sadness (1989)
That's something to treasure.[CN] 那是要珍爱 The Decline of the American Empire (1986)
That is my greatest treasure.[CN] 是我最珍爱的宝物 Never Say Never Again (1983)
The heart of the thing you love most.[CN] 你最珍爱的东西的 Save Henry (2013)
- They're grandmother's![CN] - 这些是奶奶珍爱的花 Being Two Isn't Easy (1962)
One's duty is to feel what is great, to cherish the beautiful, not accept the conventions of society.[CN] 人的职责是感受什么是伟大的 One's duty is to feel what is great, 珍爱一切美丽的 而不是接受社会的陈规陋习 to cherish the beautiful, not accept the conventions of society. Madame Bovary (2014)
It was your grandpa's most prized possession.[CN] 它是你爸爸最珍爱的东西 我知道奶奶 Bang Bang (2014)
My numbers will defeat you... and I will take your precious boats with my sword.[CN] 我会用人海战术打垮你 我会用剑摧毁你珍爱的舰队 300: Rise of an Empire (2014)
Take good care of her.[CN] 有这一点我就放心了 因为你带走的是我们生命中最珍爱的宝贝 The Light Between Oceans (2016)
- Young lovers of any age... will cherish this timeless collection... of the world's most romantic ballads.[CN] - 所有时代的年轻情侣 都会珍爱这永恒的收藏 世上最浪漫的情歌 Amazon Women on the Moon (1987)
Give peace a chance, brothers.[CN] 别动 兄弟们 珍爱和平吧 Hardcore Henry (2015)
Don't talk like that. A father's love is something to cherish and respect.[CN] 别象那样说 父爱应该珍爱和受到尊敬的 Love Story (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top