ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍しい

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍しい-, *珍しい*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
珍しい[めずらしい, mezurashii] (adj) แปลก, ประหลาด, ไม่ค่อยเห็น

Japanese-English: EDICT Dictionary
珍しい(P);珍らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let me show you many things which will be novel to you.あなたに珍しいものをたくさんおみせしましょう。
How did you come by these rare books?あなたはどうやってこれらの珍しい本を手に入れたのですか。
How did you come by those rare books?あなたはどのようにしてそれらの珍しい本を手に入れたのですか。
There are rare animals in Australia.オーストラリアには珍しい動物がいます。
How did you come by those rare books?この珍しい本をどうやって手に入れたの。
Can you obtain this rare book for me?この珍しい本を入手してもらえないか。
This is a strange kind of fish.これは珍しい種類の魚です。
These butterflies are rare in our country.これらの蝶は我が国では珍しい
Cholera is uncommon in Japan.コレラは日本では珍しい
But in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.しかし、多くの点で珍しい鳥である。というのは彼は、かつて科学者達が人間にしかないと思っていた種の知的能力を示しているのである。
You don't have to come up with an unusual topic for your speech.スピーチの際に珍しい話題を出す必要はない。
The house stood out because of its unusual shape.その家は珍しい形をしているので目につきやすかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know... precious metals, some rare coins, some old stamps, stuff like that.[JA] 知ってるか・・・貴金属や貴重なコイン それに珍しい切手、山ほどある Brewster's Millions (1985)
Look, very good sleeping pills.[JA] ほう 珍しいものがある Stalker (1979)
It's a very unusual knife.[JA] 珍しいナイフだ 12 Angry Men (1957)
Oh, this... This is a rare Samurai pen, a gift from Emperor Hirohito.[JA] これは裕仁天皇から頂いた珍しい侍ペンです The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
I'm flabbergasted![JA] ...珍しいゲストだね! What's Up, Tiger Lily? (1966)
A perfectly normal event that our illustrious staff... loves to theorize about endlessly.[JA] そんなに珍しいことじゃないけど スタフはいつもそれについて説を A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
That's a very unusual pin you're wearing.[JA] 珍しいピンだね。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
I haven't seen an incinerator for years.[JA] 焼却炉とは珍しい Soylent Green (1973)
When a wife says she's happy that her husband's cheating on her, it runs contrary to my experience.[JA] 夫に裏切られて 喜ぶ妻は珍しい 例外はありますが Chinatown (1974)
How nice! Did he show you his Ming vases and rare oil paintings?[JA] おっ、いいね、評価できないミン壷のコレクションと 珍しい油絵を見たの? The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
I was just trying to think who might have a 24-hour fumigating service.[JA] ただ24時間 消毒煙をたく人は珍しい Creepshow (1982)
This rare little bird, what does his song tell me?[JA] 珍しい小鳥だ 何を歌っているのだ? Siegfried (1980)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
珍しい[めずらしい, mezurashii] -selten, ungewoehnlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top