ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -袖-, *袖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[袖, xiù, ㄒㄧㄡˋ] sleeve
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  由 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 1,686

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] sleeve, #5,687 [Add to Longdo]
[lǐng xiù, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, / ] leader, #4,250 [Add to Longdo]
[xiù zi, ㄒㄧㄡˋ ㄗ˙, ] sleeve, #18,185 [Add to Longdo]
[yī xiù, ㄧ ㄒㄧㄡˋ, ] the sleeve of a garment, #26,684 [Add to Longdo]
[xiù kǒu, ㄒㄧㄡˋ ㄎㄡˇ, ] cuff, #27,386 [Add to Longdo]
[xiù zhēn, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ, ] pocket, #30,592 [Add to Longdo]
而去[fú xiù ér qù, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄡˋ ㄦˊ ㄑㄩˋ, ] to brush with one's sleeve then go (成语 saw); to turn and leave abruptly, #56,792 [Add to Longdo]
清风[liǎng xiù qīng fēng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ ㄈㄥ, / ] lit. both sleeves flowing in the breeze (成语 saw); having clean hands; uncorrupted; unsoiled by corrupt practices, #66,921 [Add to Longdo]
之癖[duàn xiù zhī pǐ, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄡˋ ㄓ ㄆㄧˇ, / ] lit. cut sleeve (成语 saw); fig. euphemism for homosexuality, originating from History of Western Han 漢書|汉书: emperor Han Aidi (real name Liu Xin) was in bed with his lover Dong Xian, and had to attend a court audience that morning. Not wishing to awaken Don, #115,415 [Add to Longdo]
[tào xiù, ㄊㄠˋ ㄒㄧㄡˋ, ] sleeve cover, #116,867 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[そで, sode] แขนเสื้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
の下[そでのした, sodenoshita] (n ) เงินใต้โต๊ะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そで, sode] (n) (1) sleeve; (2) wing (of a stage); (P) [Add to Longdo]
の下[そでのした, sodenoshita] (n) bribe; money under the table [Add to Longdo]
の露[そでのつゆ, sodenotsuyu] (n) tears falling onto the sleeve [Add to Longdo]
を通す[そでをとおす, sodewotoosu] (exp,v5s) (See ・1) to put on (of clothing); lit [Add to Longdo]
[そでした, sodeshita] (n) (1) (arch) bottom of the sleeve; (2) height of the sleeve (of traditional Japanese clothing); (3) (See の下) secret; secret bribe [Add to Longdo]
[そでがき, sodegaki] (n) low fence flanking a gate or entrance [Add to Longdo]
乞い[そでごい, sodegoi] (n,vs) beggar [Add to Longdo]
[そでぐち, sodeguchi] (n) cuff; armhole [Add to Longdo]
[そでやま, sodeyama] (n) (1) top crease of a sleeve (of traditional Japanese clothing); (2) sleeve cap (of Western clothing) [Add to Longdo]
手傍観[しゅうしゅぼうかん, shuushuboukan] (n,vs) looking on with folded arms (with one's hands in one's sleeves); remaining a passive onlooker [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That politician won't meet you unless you grease his palm.あの政治家に会うつもりなら、の下を使わない限り駄目だね。
I'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.エムサイズの黄色い長のシャツが欲しいんだけど。
These blouses are long sleeved.これらは長です。
The sleeves of the sweater began to rave.セーターのがほぐれ始めた。
An empty bag can't stand up right.ないは振れぬ。
Roll up your right sleeve.右のをあげてください。
The dog has bitten a hole in my sleeve.犬は私のにかみついて穴をあけた。
I pulled her by the sleeve, but she went on talking unconcernedly.私は彼女のを引っ張ったが、彼女は平気で話し続けた。
The cat in gloves catches no mice. [Proverb]振りで仕事はできぬ。 [Proverb]
Don't pull my sleeve.を引っ張らないでください。
The men are wearing short sleeves.男性たちは半のシャツを着ている。
Show me short-sleeved ones, please.のを見せてください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I always keep something up my sleeve.[JA] に奥の手も仕込んである Now You See Me 2 (2016)
Just pull the sleeve.[JA] を引っ張ってくれ Run All Night (2015)
Amazing. These are furisodes, right?[JA] (繭子)すごい これ 振りですよね Oitsumerarete (2015)
You might have all these monkeys believing that you're some kind of leader and healer of this grand Utopian society, but I have to tell you something.[CN] 可能那些猴子 会相信你是这个伟大的乌托邦社会里的 什么领或治疗者 Boot Camp (2008)
You're going to make a great leader.[CN] 你肯定会成一个伟大的领 Stargate: The Ark of Truth (2008)
There is a gathering of world leaders not far from here.[CN] 离这儿不远 有一群世界各地的领 The Day the Earth Stood Still (2008)
they announce the formation of invading brigades armed with revolvers and small-caliber weapons to confront an army that, according to the declarations of their leaders, has at their disposal, the most modern nuclear arms.[CN] 以及小口径武器... 正跟他们的军队进行抗衡... 而且据其领宣称... Che: Part One (2008)
Always keep something up my sleeve.[JA] 奥の手も仕込んである Now You See Me 2 (2016)
The greatest flaw of their leaders is that they suffer from excessive vanity which blinds them and prevents them from observing past examples which are typical of America, like the Mexican revolution in 1910.[CN] 他们的领们最大的缺陷... 在于他们太过虚荣而 蒙蔽了自己的双眼... 这也让他们无法 仔细研究先例... Che: Part One (2008)
Oh, "the leader of the resistance "fighting artificially intelligent machines determined to annihilate the human race.[CN] 哦 也是一位跟企图消灭掉人类 的智能机器人做斗争的"反抗军领 Pilot (2008)
My monogram on the cuff.[JA] 口のイニシャルだよ Little Yellow House (2015)
Still, he always had something up his sleeve.[JA] それでもいつも に奥の手を仕込んでいた Now You See Me 2 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top