ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍品

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍品-, *珍品*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍品[zhēn pǐn, ㄓㄣ ㄆㄧㄣˇ, ] valuable object; curio, #20,036 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
珍品[ちんぴん, chinpin] (n) curio; rare article; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This great painting is from the world-famous Bonnet collection sold by order of the present head of the family monsieur Charles Bonnet.[CN] 這件由蜚聲國際的 龐奈家族收藏的珍品... 由族長查爾斯. 龐奈先生... How to Steal a Million (1966)
There's not a lot of this particular artist's work around.[CN] 这样的艺术珍品可不多 The Man with One Red Shoe (1985)
And to you, Miss O'Shaughnessy, I leave the rara avis on the table there as a little memento.[CN] 你也是,奥夏克尼希小姐 那件珍品就留给你 作为纪念好了 The Maltese Falcon (1941)
You have won a thrilling contest and acquired an exceptional piece.[CN] 你赢了刺激的竞赛 获得了稀世珍品 Casanova 70 (1965)
Are you interested in pieces that are hard to find?[CN] 你对那难得一遇的珍品感兴趣吗? Casanova 70 (1965)
The ruins, the cathedrals, the endless art treasures.[CN] 遗迹,大教堂,无穷无尽的艺术珍品 Adventureland (2009)
but if you don't eat it you'll miss out on one ofthe greatest delicacies.[CN] 但忍著不吃 又好像辜負了天下珍品 The Last Princess of Manchuria (1990)
They are two very valuable pieces.[CN] 它们是非常有价值的珍品 Casanova 70 (1965)
But this wire... this wire is the rara avis.[JA] だが こいつは― 糸口になる珍品 Cover (2015)
Curiosities.[JA] 珍品 Monsters Among Us (2014)
One old bill, that's a rarity.[JA] 少なくとも12年は経ってる 1枚だけなら 珍品としてあり得るが Ancient History (2013)
A real collector's item, I'm sure you'll know.[CN] 可谓稀世珍品得来不易 Copycat (1995)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
珍品[ちんぴん, chinpin] Seltenheit, Raritaet, Kuriositaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions