Search result for

*政*

(242 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -政-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
権交代[せいけんこうたい] การเปลี่ยนพรรคการเมืองที่มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล(ดังนั้นหากเป็นแค่การเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาล โดยที่พรรคที่เป็นผู้นำยังคงเป็นพรรคเดิม ก็ยังไม่สามารถใช้คำนี้ได้)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働[ろうどうせいさく, roudouseisaku] (n) นโยบายแรงงาน
[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
[せいじ, seiji] (n) รัฐบาล, การเมือง
治学[せいじがく, seijigaku] (n) รัฐศาสตร์
治家[せいじか, seijika] (n) นักการเมือง
暫定[ざんていせいふ, zanteiseifu] (n) รัฐบาลชั่วคราว
立憲君主[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] (n) การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
[ぎょうせいがく, gyouseigaku] (n) รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
立憲君主[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
[ざいせい, zaisei] ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
[せいじょう, seijou] (n ) สถานการณ์ทางการเมือง
地方財[ちほうザいせい, chihou za isei] (n ) การคลังท้องถิ่น
治改革[せいじかいかく, seijikaikaku] (n ) การปฏิรูปการเมือง
治倫理[せいじりんり, seijirinri] จริยธรรมทางการเมือง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government
[かせい, kasei] Thai: การเรือน English: household economy

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[政, zhèng, ㄓㄥˋ] government, politics
Radical: Decomposition: 正 (zhèng ㄓㄥˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] script

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
ばらまき治;散播き[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
インフレ[インフレせいさく, infure seisaku] (n) inflationary policy [Add to Longdo]
テレビ[テレビせいじ, terebi seiji] (n) telepolitics [Add to Longdo]
[あくせい, akusei] (n) misgovernment [Add to Longdo]
悪徳治家[あくとくせいじか, akutokuseijika] (n) corrupt politician [Add to Longdo]
[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure [Add to Longdo]
[あんせい, ansei] (n) Ansei era (1854.11.27-1860.3.18) [Add to Longdo]
[いせい, isei] (n) governing; administering [Add to Longdo]
[いせいか, iseika] (n) politician [Add to Longdo]
[いせいしゃ, iseisha] (n) statesman; (P) [Add to Longdo]
移民[いみんせいさく, iminseisaku] (n) immigration policy [Add to Longdo]
[いんせい, insei] (n) government by cloistered emperors [Add to Longdo]
運輸行[うんゆぎょうせい, unyugyousei] (n) transport administration; transportation administration [Add to Longdo]
宴会[えんかいせいじ, enkaiseiji] (n) politicking by wining and dining [Add to Longdo]
縁故[えんこせいじ, enkoseiji] (n) crony politics; nepotistic government [Add to Longdo]
汚職治家[おしょくせいじか, oshokuseijika] (n) corrupt politician [Add to Longdo]
欧州治協力[おうしゅうせいじきょうりょく, oushuuseijikyouryoku] (n) European Political Co-operation; EPC [Add to Longdo]
[おうせい, ousei] (n) monarchy; imperial rule [Add to Longdo]
復古[おうせいふっこ, ouseifukko] (n) restoration of imperial rule; (in English history) the Restoration [Add to Longdo]
[かりせいふ, kariseifu] (n) provisional government [Add to Longdo]
[かせい, kasei] (n,adj-no) household economy; housekeeping; homemaking; (P) [Add to Longdo]
[かせいか, kaseika] (n) a home economics course [Add to Longdo]
[かせいがく, kaseigaku] (n) home economics; domestic science [Add to Longdo]
[かせいふ, kaseifu] (n) housekeeper; maid; (P) [Add to Longdo]
寡頭[かとうせいじ, katouseiji] (n) oligarchy [Add to Longdo]
科学技術策担当大臣[かがくぎじゅつせいさくたんとうだいじん, kagakugijutsuseisakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Science and Technology Policy [Add to Longdo]
[かせい, kasei] (n) tyranny; despotism [Add to Longdo]
階級[かいきゅうせいとう, kaikyuuseitou] (n) class party [Add to Longdo]
外交[がいこうせいさく, gaikouseisaku] (n,adj-no) foreign policy [Add to Longdo]
各国[かっこくせいふ, kakkokuseifu] (n) governments of various nations of the world [Add to Longdo]
革新[かくしんせいとう, kakushinseitou] (n) progressive or reformist political party [Add to Longdo]
革命[かくめいせいふ, kakumeiseifu] (n) revolutionary government [Add to Longdo]
割引[わりびきせいさく, waribikiseisaku] (n) discount policy [Add to Longdo]
官僚[かんりょうせいじ, kanryouseiji] (n,adj-no) bureaucratic government [Add to Longdo]
[かんせい, kansei] (n) Kansei era (1789.1.25-1801.2.5) [Add to Longdo]
の改革[かんせいのかいかく, kanseinokaikaku] (n) Kansei Reforms (series of conservative government measures, 1787-1793 CE) [Add to Longdo]
環境[かんきょうせいさく, kankyouseisaku] (n) environmental policy [Add to Longdo]
基礎的財収支[きそてきざいせいしゅうし, kisotekizaiseishuushi] (n) (See プライマリーバランス) primary balance [Add to Longdo]
気候変動に関する府間パネル[きこうへんどうにかんするせいふかんパネル, kikouhendounikansuruseifukan paneru] (n) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
貴族[きぞくせいじ, kizokuseiji] (n,adj-no) aristocracy [Add to Longdo]
議会[ぎかいせいじ, gikaiseiji] (n) parliamentarism; parliamentary government [Add to Longdo]
[ぎゃくせい, gyakusei] (n) tyranny; despotism [Add to Longdo]
共産主義[きょうさんしゅぎせいけん, kyousanshugiseiken] (n) communist regime; communist government [Add to Longdo]
共産党治局[きょうさんとうせいじきょく, kyousantouseijikyoku] (n) Politburo [Add to Longdo]
共和[きょうわせい, kyouwasei] (n) republicanism [Add to Longdo]
共和[きょうわせいじ, kyouwaseiji] (n) republican government [Add to Longdo]
共和[きょうわせいたい, kyouwaseitai] (n,adj-no) republican form of government [Add to Longdo]
恐怖[きょうふせいじ, kyoufuseiji] (n) politics of fear [Add to Longdo]
教育行[きょういくぎょうせい, kyouikugyousei] (n) educational administration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个中国[yī gè Zhōng guó zhèng cè, ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] one China policy [Add to Longdo]
四余[qī zhèng sì yú, ㄑㄧ ㄓㄥˋ ㄙˋ ㄩˊ, / ] seven heavenly bodies and four imaginary stars (in astrology and fengshui) [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó zhèng fǔ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] Chinese government [Add to Longdo]
中国法大学[Zhōng guó Zhèng Fǎ Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] China University of Political Science and Law [Add to Longdo]
中央[zhōng yāng zhèng fǔ, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] central government [Add to Longdo]
人民民主专[rén mín mín zhǔ zhuān zhèng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] people's democratic dictatorship [Add to Longdo]
傀儡[guī lěi zhèng quán, ㄍㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] puppet state [Add to Longdo]
僭主[jiàn zhǔ zhèng zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] tyranny; government by usurper [Add to Longdo]
先王之[xiān wáng zhī zhèng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄓ ㄓㄥˋ, ] the rule of former kings [Add to Longdo]
[nèi zhèng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] internal affairs (of a country) [Add to Longdo]
[nèi zhèng bù, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] Ministry of the Interior [Add to Longdo]
部长[nèi zhèng bù zhǎng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] Minister of the Interior [Add to Longdo]
公共行[gōng gòng xíng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, ] public administration [Add to Longdo]
共和[gòng hé zhèng tǐ, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ, / ] republican system of government [Add to Longdo]
北洋[Běi yáng zhèng fǔ, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] the Warlord government of Northern China that developed from the Qing Beiyang army 北洋軍閥|北洋军阀 after the Xinhai revolution of 1911 [Add to Longdo]
[fǎn zhèng fǔ, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] anti-government (protest) [Add to Longdo]
反革命[fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] an anti-revolutionary coup [Add to Longdo]
君主[jūn zhǔ zhèng zhì, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] monarchy [Add to Longdo]
[Hé zhèng, ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ, ] (N) Hezheng (place in Gansu) [Add to Longdo]
四一二反革命[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai [Add to Longdo]
国民[Guó mín zhèng fǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] Nationalist government 1920s-1949 under Chiang Kai-shek 蔣介石|蒋介石 [Add to Longdo]
地方[dì fāng zhèng fǔ, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] local government [Add to Longdo]
地缘治学[dì yuán zhèng zhì xué, ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] geopolitics [Add to Longdo]
[zhí zhèng, ㄓˊ ㄓㄥˋ, / ] be in power; be in office [Add to Longdo]
[zhí zhèng guān, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄍㄨㄢ, / ] consulate [Add to Longdo]
方式[zhí zhèng fāng shì, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄕˋ, / ] governing method [Add to Longdo]
[zhí zhèng zhě, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] ruler [Add to Longdo]
能力[zhí zhèng néng lì, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] governing capacity [Add to Longdo]
[zhí zhèng dǎng, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] ruling party; the party in power [Add to Longdo]
[Yíng Zhèng, ˊ ㄓㄥˋ, ] Ying Zheng (260-210 BC), personal name of First Emperor 秦始皇 [Add to Longdo]
[jiā zhèng, ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ, ] housekeeping [Add to Longdo]
[jiā zhèng yuán, ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] housekeeping staff [Add to Longdo]
[jiā zhèng xué, ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] family and consumer science [Add to Longdo]
寡头[guǎ tóu zhèng zhì, ㄍㄨㄚˇ ㄊㄡˊ ㄓㄥˋ ㄓˋ, / ] oligarchy [Add to Longdo]
[zhuān zhèng, ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] dictatorship [Add to Longdo]
对外[duì wài zhèng cè, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] foreign policy [Add to Longdo]
[shì zhèng, ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] municipal [Add to Longdo]
[shì zhèng fǔ, ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] city hall; city government [Add to Longdo]
[shì zhèng tīng, ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, / ] city hall [Add to Longdo]
[lián zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, ] honest or clean politics [Add to Longdo]
公署[lián zhèng gōng shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, ] Independent Commission Against Corruption, Hong Kong (ICAC) [Add to Longdo]
[Lǜ zhèng sī, ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ ㄙ, ] Department of Justice (Hong Kong) [Add to Longdo]
[dé zhèng, ㄉㄜˊ ㄓㄥˋ, ] benevolent government [Add to Longdo]
庆历新[Qìng lì xīn zhèng, ㄑㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄓㄥˋ, / ] failed reform of Northern Song government in 1043 [Add to Longdo]
[xiàn zhèng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] constitutional government [Add to Longdo]
戊戌[wù xū zhèng biàn, ˋ ㄒㄩ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898; also called 戊戌維新 |戊戌维新 [Add to Longdo]
持不同[chí bù tóng zhèng jiàn, ㄔˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] (politically) dissenting; dissident [Add to Longdo]
持不同见者[chí bù tóng zhèng jiàn zhě, ㄔˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] (political) dissident [Add to Longdo]
[shè zhèng, ㄕㄜˋ ㄓㄥˋ, / ] regent [Add to Longdo]
[shè zhèng wáng, ㄕㄜˋ ㄓㄥˋ ㄨㄤˊ, / ] regent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が権の座についたとき、フットボールは再び許可されたのです。
Two groups united to form a party.2つのグループが団結して1つの党になった。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は府に対して示威運動を起こした。
The two countries were united under one government.2つの国は1つの府に統合された。
Anybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.2桁のIQがある人間なら誰でも、この選択が治的に偏ったものだって分かってるよ。
We are counting on your for financial help.あなたの財上の援助をあてにしています。
People of 65 and above get a pension from the government.65歳以上の人たちは府から年金を受けている。
B. Franklin was an American statesman and inventor.B.フランクリンはアメリカの治家であり発明家であった。
A politician like that gets my goat.ああいう治家を見るといらいらする。
Your idea runs counter to our policy.あなたの意見は我々の策に反します。
We cannot tell how much that great statesman has done for his country.あの大治家は国家のためにどれほど貢献しているか分からない。
Are you interested in politics?あなたは治に興味がありますか。
American politics are interesting to watch, especially during a presidential election.アメリカの治は見て面白い。特に大統領選挙の時がそうだ。
Those officials don't understand finance at all.あの役人たちは全然、財のことはわかっていない。
What that politician said is not at all true.あの治家が言うことはまるで真実ではない。
That politician won't meet you unless you grease his palm.あの治家に会うつもりなら、袖の下を使わない限り駄目だね。
The politician is as slippery as an eel!あの治家のらりくらりしよってからに。
That politician has come down in the world since the so-called "Recruit scandal" was publicized.あの治家はいわゆるリクルート・スキャンダルが発覚して以来落ち目になってしまった。
That politician is an old fox.あの治家は悪賢い。
That politician is by no means honest.あの治家は決して誠実ではない。
The politician receives on Wednesdays.あの治家は水曜日が面会日だ。
That politician is well versed in internal and external conditions.あの治家は内外の事情に精通している。
That politician is full of ambition.あの治家は野心に満ちている。
The American Government declared a state of emergency.アメリカ府は非常事態宣言を行った。
In a since, such a political movement may be called a revolution.ある意味でそのような治活動は一つの革命と言える。
That politician put his foot in his mouth when he made those racist comments.あんな人種差別の発言をするなんて、あの治家も取り返しのつかないことを口にしたものだ。
I can't hold with such a politician.あんな治家には我慢できない。
The British government is against the plan.イギリス府はその計画に反対です。
No country should interfere in another country's internal affairs.いかなる国も他国の内に干渉してはならない。
Any political party is conservative in itself.いかなる党も本質的に保守的である。
The political systems of Britain and Japan have a great deal in common.イギリスと日本とは、治の仕組みにかなり共通点がある。
With the President dead now, the new policies will have to await government approval.いまや大統領がなくなったので、新しい策は府の許可をまたなければならない。
For all his political activities he was in essence a singer.いろいろと治活動をしているが彼は本質的に歌手であった。
Excessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.インフレを抑制しようとして金融策に偏重すると、金融、したがって景気を必要以上に締め付けることになりかねない。
The government of the Inca Empire controlled everything.インカ帝国の府はすべての物を管理していた。
The poor educational policy is a detriment to Japan.お寒い教育策は日本のガンだ。
Australians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.オーストラリア人は全体として治システムが安定していることによる恩恵に満足している。
Politics is perhaps the only profession for which no preparation is thought necessary.おそらく治は何も準備を必要としない唯一の職業である。
Statesmen of this stamp are hard to find.こういうタイプの治家はめったにいない。
The policy is bound to drive the economy into further recession.きっと、その策は景気を今以上に後退させる。
Up to this point I have presented an overview of the growth of political unrest in the period.ここまでで、この時期の治不安増大に関する概要を述べてきた。
This debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.ここで現在行われているオゾン層の将来についての論議は、ほとんどが利益追求と治中心のものです。
Monetary policy in United States has been characterized by tight credit over the months.ここ数ヶ月間、アメリカの金融策は信用の引き締めで特徴づけられている。
A politician has to be able to stick with any lies in this country.この国では治家はどんな嘘でもつくことができなければならない。
We must consider the financial aspects of this project.この企画は財面を考慮しなければならない。
We oppose the government on this matter.この件については、私達は府に反対だ。
This monument is in memory of a great statesman.この記念碑はある偉大な治家を記念したものだ。
This measure is in accord with our policy.この議案は我々の策に合っている。
This study compares the immigration policies of various nations.この研究は各国の移民策を比較するものである。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な財産を持って 警察にヤクザ 治家まで 自分の道具にして Emotions (2017)
There's nobody in the government you can ask?[JA] 頼めるのは 府には誰もいない 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
I'm on the transition team.[JA] 私は権移行チームだ A Flash of Light (2017)
The government has decided to take your case to trial.[JA] 府は告訴することになるわ The Covenant (2017)
Switch to manual. Give me thrusters![CN] 火星陆战队 我请求地球给予治庇护 Here There Be Dragons (2017)
Out, Temer![CN] (府观点)  ()
-So, here's the problem for me, civilian, normal guy.[CN] 而且我們沒時間處理馬克所說的 社會和治上的困難 Earth Is a Hot Mess (2017)
The government's dropping all charges.[JA] 府が告訴を取り下げた Casus Belli (2017)
What happens? Sorry.[CN] 我来这里不是为了讨论治的 Einstein: Chapter Eight (2017)
Now it's all Thatcher's fucking children, buying their own council houses, bankrupting themselves with flash cars and shitty double-glazing.[JA] サッチャー権下で みんなが公営住宅を買い 高級車と二重ガラスで 破産していく Smell the Weakness (2017)
Muhammed Kalabi, 34, Syrian national.[CN] 让宾州的国民警卫队听令于联邦府 需要经过哪些程序? Chapter 55 (2017)
They should at least see people who are affected by polio... how they are suffering, what other problems they are facing.[CN] 印度府主動出擊 展開全國疫苗計畫 Do Some Shots, Save the World (2017)
The people who suffer under despots and prosper under just rule.[JA] 悪で苦しみ 善で繁栄する人民です Stormborn (2017)
What the fuck is this?[CN] 我想 要么上帝是白人 要么府把病毒藏在了迪斯科球灯里 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Imagine--[CN] 但不是府或外星人要用來控制 人們大腦的化學物質 Malarkey! (2017)
I understand.[CN] 民众对其府 骚扰伟大的阿尔伯特·爱因斯坦而感到愤怒 美国国务院总机已经被打爆了 Einstein: Chapter Eight (2017)
He spots anyone he even thinks might be with the government, he will bolt.[JA] 彼は大勢いる場所にいる 府は、彼を手錠で拘束する可能性がある 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Can't be the pills.[CN] 而我现在比较专注在 如何通过音乐改变腐败的治现况 Smell the Weakness (2017)
Well, well, well. I see this lady is not for turning.[JA] 策のUターンを しないようだ Smell the Weakness (2017)
His deals on the black market are so shady they landed him on a certain government's hit list.[JA] 武器の密売をしていたが 府に目をつけられ Resident Evil: Vendetta (2017)
So many that your government will be simply overwhelmed.[JA] あなたの府ほど多くの 単に圧倒されるだろう。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
That Mossad used this man, Nafisi, in an elaborate charade to get me to back off my Iran policy.[JA] モサドはこのナフィジという 男を使った 手の込んだまねごとで 私をイラン策から 手を引かせようとした Sock Puppets (2017)
Can't stand the politics.[JA] 治に興味はない Sock Puppets (2017)
You are the premiere symbol of that government in New York at the moment.[JA] あなたはちょうど今 ニューヨークでは 府の代表的な象徴です Casus Belli (2017)
I'm from Beijing.[CN] 府奪走11 用什麼狗屁倒灶的11取代 Louis C.K. 2017 (2017)
Dr. Einstein, we're getting off...[CN] 让府驱逐世界上最有名的科学家 Einstein: Chapter Eight (2017)
I am only a maid.[JA] 私は ただの家婦です Absolute (2017)
It was different governments.[JA] この12年間は 別の党になってた  ()
I agree that it's a beautiful vision, but it's a utopian vision and we have to live in the real world.[CN] 主要困難在於社會和治反彈 Earth Is a Hot Mess (2017)
The government's saying he's a terrorist. He's not.[JA] 府は彼がテロリストと言っている 彼は違うの The Covenant (2017)
-I am. Yeah. -[audience cheers][CN] 印度府肯定相當積極 Do Some Shots, Save the World (2017)
Were you aware of their presence at...[CN] -先生 我是指治立场 不是你的科学理念 Einstein: Chapter Eight (2017)
First, I want political asylum.[JA] 最初に治亡命をしたい Imminent Risk (2017)
"government or religion, mathematics or anthrology..."[CN] 爱因斯坦博士 美国府 有理由相信 你是一名共产党员 Einstein: Chapter Eight (2017)
I'm sorry, who?[CN] 他要不就是从自己战友手中 偷走总统职位 或是他在腐败的府中担任副总统 Chapter 55 (2017)
It's settled policy. Any attempt to undermine it's--[JA] 確固たる策よ 水面下で行われるのは... Alt.truth (2017)
These elements inside our own government, do they include Dar Adal?[JA] 府内部には ダール・アダールは含まれてる? Alt.truth (2017)
But I apologize in your name.[CN] 永不屈服于暴 Einstein: Chapter Six (2017)
You're saying we have the technology right now to run the whole place renewably?[CN] 基本上是將府與各國的... (史丹佛大學公共環境工程教授 馬克雅各森) ...能源基礎建設 全面轉成運用再生能源 Earth Is a Hot Mess (2017)
Thank you, JP.[CN] - 所有事,我们知道你的宾馆陷入财危机。 The Impossible Murder (2017)
"Escape and live.[CN] 拥有巨额财产 不仅是黑白两道 甚至连治人物都当成自己的道具 Emotions (2017)
It was a way of segregating black people from white people.[JA] 黒人と白人の分離策だ Barbecue (2017)
I'll run off a few copies.[CN] -我正在考虑 好吧 他们要去巴休敦市中心 看《约瑟的神奇彩衣》 Close Encounters (2017)
How would it have been, back in Communist Party times, for you?[JA] 共産党権の時代には  ()
As time went by, and freedom arrived, townships changed, and have become a place where black people can have fun.[JA] だが時代が変わり 自由がやってきた 分離策が撤廃され 黒人も 安住できるようになった Barbecue (2017)
Quite a few important men have egg on their faces.[CN] 爱因斯坦对治盘问感到生气 给我把盖斯特找来 Einstein: Chapter Eight (2017)
You swore an oath to the crown as well, Lord Tarly.[JA] 閣下は王に対しても誓いを立てたのですよ ターリー公 Stormborn (2017)
What's not wise is peddling unverified and politically motivated horseshit to the press.[JA] 賢明でないことは 未検証で治的に 問題が起きそうなでたらめを マスコミにばらまくことよ A Flash of Light (2017)
Coercing me into cabinet choices[JA] 当選した策目標とは The Flag House (2017)
-We will shut up about climate change.[CN] 等我們不再投票給反科學客時 我也會閉嘴了 Earth Is a Hot Mess (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]
[べいせふ, beisefu] U.S. government [Add to Longdo]
連邦[れんぼうせいふ, renbouseifu] federal government [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ないせい, naisei] Innenpolitik [Add to Longdo]
[かせい, kasei] Haushaltung, Hauswirtschaft [Add to Longdo]
[しせい, shisei] Stadtverwaltung [Add to Longdo]
[ていせい, teisei] kaiserliche_Regierung, Imperialismus [Add to Longdo]
恐怖[きょうふせいじ, kyoufuseiji] Schreckensherrschaft [Add to Longdo]
[けんせい, kensei] konstitutionelle_Regierung [Add to Longdo]
[せっしょう, sesshou] Regentschaft, Regent [Add to Longdo]
[まつりごと, matsurigoto] Verwaltung [Add to Longdo]
[せいれい, seirei] Regierungserlass [Add to Longdo]
[せいとう, seitou] (politische) Partei [Add to Longdo]
[せいきょく, seikyoku] politische_Lage [Add to Longdo]
[せいふ, seifu] Regierung [Add to Longdo]
[せいじ, seiji] Politik [Add to Longdo]
治家[せいじか, seijika] Politiker [Add to Longdo]
[せいさく, seisaku] Politik [Add to Longdo]
[しせい, shisei] Regierung, Verwaltung [Add to Longdo]
[いせいしゃ, iseisha] Staatsmann [Add to Longdo]
[むせいふ, museifu] Anarchie [Add to Longdo]
立憲君主[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] konstitutionelle_Monarchie [Add to Longdo]
[ぎょうせい, gyousei] Verwaltung, Administration [Add to Longdo]
[ざいせい, zaisei] Finanzen, Finanzwesen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top