ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国民政府

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国民政府-, *国民政府*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国民政府[Guó mín zhèng fǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] Nationalist government 1920s-1949 under Chiang Kai-shek 蔣介石|蒋介石, #27,566 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国民政府[こくみんせいふ, kokuminseifu] (n) (See 中国国民党) Nationalist Government (of China; i.e. under the Kuomintang) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those who willfully disobey will be prosecuted under Section Nine, Article 3 of the Wartime City Management Regulations.[CN] 有擅自违反者 Yang melanggar akan dijerat... 将按国民政府战时城市管理条例 第九条第三款之规定严惩不贷 Back to 1942 (2012)
But to tell the truth, ...Governor Chen Yi is a bandit and I don't trust the Nationalist government.[CN] 自己人说真心话 像陈仪那种土匪也被祖国重用 对国民政府我看也没什么好奢望了 A City of Sadness (1989)
If the Nationalists carry on letting Chen Yi do what he wants, ...there'll be problems in Taiwan.[CN] 国民政府再让陈仪这样搞下去 我看,台湾迟早要出事 A City of Sadness (1989)
If the Nationalist Government doesn't change its ways, ...even though we have won the war, ...our suffering will continue.[CN] 总归一句话 国民政府的做法要是还不变 抗战虽然打赢 A City of Sadness (1989)
1948 THE EVE OF THE NATIONALIST EVACUATION TO TAIWAN[CN] 一九四八年 国民政府离开大陆之前 Farewell My Concubine (1993)
and to ensure fair and effective representation of all parties to facilitate the democratic unification of China[CN] 结束国民党一党专政 改组国民政府 为各党派获有公平 The Founding of a Republic (2009)
The Government declares that the defense troop should retreat 230 miles backward[CN] 国民政府宣布 守军必须在两日内再向后方撤退二百三十里 A Moment of Romance III (1996)
He wants to build up power to conquer the South.[CN] 他是想巩固军力,对抗南方国民政府 Peking Opera Blues (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top