ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -郵-, *郵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[郵, yóu, ㄧㄡˊ] mail; post office
Radical: Decomposition: 垂 (chuí ㄔㄨㄟˊ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 8,061

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] post (office); mail, #2,793 [Add to Longdo]
邮政[yóu zhèng, ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, / ] postal, #5,830 [Add to Longdo]
邮件[yóu jiàn, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] mail; post, #5,839 [Add to Longdo]
邮票[yóu piào, ㄧㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] (postage) stamp, #9,489 [Add to Longdo]
邮箱[yóu xiāng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄤ, / ] mailbox, #9,564 [Add to Longdo]
邮轮[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] ocean liner; cruise liner, #9,697 [Add to Longdo]
电子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic mail; email, #9,829 [Add to Longdo]
邮局[yóu jú, ㄧㄡˊ ㄐㄩˊ, / ] post office, #14,817 [Add to Longdo]
邮寄[yóu jì, ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] mail; to send by post, #15,031 [Add to Longdo]
邮电[yóu diàn, ㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] post and telecommunications, #15,093 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
便番号[yuubinbangou] (n) รหัสไปรษณีย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
便局[ゆうびんきょく, yuubinkyoku, yuubinkyoku , yuubinkyoku] (n ) ที่ทำการไปรษณีย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆうけん, yuuken] (n) postage stamp [Add to Longdo]
[ゆうせい, yuusei] (n) postal system; (P) [Add to Longdo]
政公社[ゆうせいこうしゃ, yuuseikousha] (n) (abbr) (See 日本政公社) Japan Post [Add to Longdo]
政事業庁[ゆうせいじぎょうちょう, yuuseijigyouchou] (n) Postal Services Agency [Add to Longdo]
政事業民営化[ゆうせいじぎょうみんえいか, yuuseijigyoumin'eika] (n) (See 政民営化) postal service privatization [Add to Longdo]
政省[ゆうせいしょう, yuuseishou] (n) Ministry of Posts and Telecommunications; (P) [Add to Longdo]
政大臣[ゆうせいだいじん, yuuseidaijin] (n) Minister of Posts and Telecommunications [Add to Longdo]
政民営化[ゆうせいみんえいか, yuuseimin'eika] (n,vs) postal privatisation (privatisation of Japan Post) [Add to Longdo]
政民営化担当大臣[ゆうせいみんえいかたんとうだいじん, yuuseimin'eikatantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Postal Services Privatization [Add to Longdo]
[ゆうぜい, yuuzei] (n) postage [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'd like a money order for ten dollars.10ドルの便為替にしていただきたいのですが。
I'd like a money order for ten dollars.10ドルを便為替でお願いします。
I'd like a money order for ten dollars.10ドルを便振替にしていただきたいのですが。
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11番にお乗りにならないと、便局の前に止まりますから。
Follow the street for about 50 meters, and you will see a post office.50メートルくらい行くと、便局があります。
I found your letter in the mailbox.あなたからの手紙が便受けに入っていた。
Mail for you will be held until you call for it.あなたに来た便物は取りに来られるまで保管しておきます。
I'm sorry I opened your mail by mistake.あなたの便物を間違って開けてしまって申し訳ありません。
Did you inform the post office of the change of your address?あなたは住所の変更を便局に通知したか。
Uh..., where's the post office?あの〜便局はどちらでしょうか。
How can I get to the nearest post office?いちばん近い便局にはどうやって行ったらいいですか。
Once a thing is posted, it is in the care of the Post Office.いったんポストに入れたものは、便局の所轄になる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The letters will be mailed from Switzerland.[JA] 手紙はスイスから 送される The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Maybe something is wrong. I feel... chilly.[JA] 引換証を送しましょ Too Late for Tears (1949)
I want it.[CN] 我要 Charade (1963)
You know what I mean. The envelope with the stamps on it.[CN] 你知道我說的是什麼信封上的 Charade (1963)
Sounds like incoming mail.[CN] 聽起來像收到 The Steel Helmet (1951)
He was so excited when he got the stamps you gave him this morning.[CN] 早上他很高興收到妳給他的 Charade (1963)
They swiped my stamps, two whole sets.[CN] {\fnSTKaiti\fs21\shad1\pos(192,285)\b0}他們把我的票都拿走了 兩套啊 Le Trou (1960)
You don't understand--- I don't understand? You mugged me.[JA] 殺そうとした どうして便配達人を? Four Flies on Grey Velvet (1971)
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.[JA] 通告だ 便で通告を受けると みんながここへ集まって 全く知らない人間の 有罪 無罪を決める 12 Angry Men (1957)
I'd better check my mail at the hotel.[JA] ホテルの便物を取ってこないと Purple Noon (1960)
You could have the stamps. I'll get you some here, okay?[CN] 你就會有票 好 我會給你 Charade (1963)
I'Iljust pick up my mail first.[JA] 便物を取って戻る Purple Noon (1960)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
便ORアドレス[ゆうびんORアドレス, yuubin OR adoresu] postal OR address [Add to Longdo]
便ORアドレス構成要素[ゆうびんORアドレスこうせいようそ, yuubin OR adoresu kouseiyouso] postal OR address components [Add to Longdo]
便番号[ゆうびんばんごう, yuubinbangou] postal code [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆう, yuu] POST [Add to Longdo]
便局[ゆうびんきょく, yuubinkyoku] Postamt [Add to Longdo]
便料金[ゆうびんりょうきん, yuubinryoukin] Porto [Add to Longdo]
便配達[ゆうびんはいたつ, yuubinhaitatsu] Brieftraeger [Add to Longdo]
[ゆうぜい, yuuzei] Porto [Add to Longdo]
送料[ゆうそうりょう, yuusouryou] Porto [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top