ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cold-blooded

K OW1 L D B L AH1 D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cold-blooded-, *cold-blooded*, cold-blood, cold-bloode
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cold-blooded(adj) เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น
cold-blooded(adj) เลือดเย็น, See also: ไร้ความปราณี, Syn. relentless, pitiless, unfeeling, callous, cruel, inhuman, ruthless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cold-blooded(โคลดฺ'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น, ไร้ความรู้สึกหรืออารมณ์, อย่างเลือดเย็น (อำมหิต) , ไวต่อความเย็น, See also: cold-bloodedness n. cold-bloodededly adv., Syn. cruel, Ant. humane

English-Thai: Nontri Dictionary
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา, เฉยเมย, เลือดเย็น, ดุร้าย, ไม่มีความรู้สึก, อำมหิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was revenge... of a much more brutal and cold-blooded nature. Consider this.ที่มีลักษณะรุนแรงมากขึ้นและเลือดเย็น พิจารณานี้ The Shawshank Redemption (1994)
Who turned his back on his other like a cold-blooded gangsta.ผู้ซึ่งหันหลังให้เพื่อน ได้อย่างเลือดเย็นเหมือนมาเฟีย ฉันรู้ I Heart Huckabees (2004)
Cold-blooded murder has a tendency to do that.เกิดจากอาการฆ่าคนอย่างเลือดเย็น Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
You're saying Jennie silverman committed cold-blooded murder just so she could be employee of the month?นายจะบอกว่าเจนนี่ ซิลเวอร์แมน จงใจฆ่าคนอย่างเลือดเย็น แค่เพียงว่าเธอ จะได้เป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนงั้นเหรอ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Cold-blooded heatseekers.สัตว์เลือดเย็นที่หาไอร้อน Zathura: A Space Adventure (2005)
He's a cold-blooded killer.เขาเป็นฆาตกรเลือดเย็น It Takes Two (2006)
We're pretty sure we just found a cold-blooded murderer, and you want to go to his house and ask him about it?เราค่อนข้างจะมั่นใจเลยล่ะว่า เราพิ่งจะค้นพบ นักฆ่าเลือดเย็น และนายอยากจะไปที่บ้านของเค้า เพื่อถามเค้าเนี่ยนะ ? 65 Million Years Off (2007)
Forged a decent reputation as a ruthless marauder and cold-blooded killer.ลวงโลกสร้างชื่อว่าเป็นมหาโจรจอมโหด โฉดสุดๆ Stardust (2007)
- be a cold-blooded killer...- เขาอาจจะเป็นฆาตกรโรคจิต... Disturbia (2007)
It's between that and cold-blooded murder.ระห่าวงการฆาตกรรมอย่างเลือดเย็น ...And the Bag's in the River (2008)
People we deal with are cold-blooded assassins.คนที่ทำงาน เป็นนักฆ่าเลือดเย็น Chuck Versus the Break-Up (2008)
He was a cold-Blooded killer.เขาเป็นฆาตกรเลือดเย็น Do You Take Dexter Morgan? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cold-bloodedFish are cold-blooded animals.
cold-bloodedYou are a cold-blooded person, aren't you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดเย็น(adj) cold-blooded, Ant. เลือดอุ่น, Example: นักวิทยาศาสตร์จัดปลาไว้ในกลุ่มของสัตว์เลือดเย็น, Thai Definition: เรียกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สามารถปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม
สัตว์เลือดเย็น(n) cold-blooded animal, Ant. สัตว์เลือดอุ่น, Example: อุณหภูมิของสัตว์เลือดเย็นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม, Thai Definition: สัตว์ที่อุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์เลือดเย็น[sat leūat yen] (n, prop) EN: cold-blooded animal  FR: animal à sang froid [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COLD-BLOODED K OW1 L D B L AH1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cold-blooded (j) kˈould-blˈʌdɪd (k ou1 l d - b l uh1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷血动物[lěng xuè dòng wù, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] cold-blooded animal; fig. cold-hearted person #64,984 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金仏[かなぶつ;かなぼとけ, kanabutsu ; kanabotoke] (n) (1) metal statue of Buddha (usu. bronze); (2) cold-hearted person; cold-blooded person [Add to Longdo]
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp, adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n, adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless [Add to Longdo]
無残(P);無惨;無慚;無慙[むざん, muzan] (adj-na, n) cruelty; atrocity; cold-bloodedness; tragedy; misery; (P) [Add to Longdo]
冷血[れいけつ, reiketsu] (adj-na, n, adj-no) cold-bloodedness; coldheartedness [Add to Longdo]
冷血漢[れいけつかん, reiketsukan] (n) cold-blooded person; heartless; coldhearted person [Add to Longdo]
冷血動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) (See 変温動物) cold-blooded animal [Add to Longdo]
冷酷無惨;冷酷無残;冷酷無慚;冷酷無慙[れいこくむざん, reikokumuzan] (n, adj-na) cruel and heartless; merciless; implacable; cold-blooded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cold-blooded \Cold"-blood`ed\, a.
   1. Having cold blood; -- said of fish or animals whose blood
    is but little warmer than the water or air about them.
    [1913 Webster]
 
   2. Deficient in sensibility or feeling; hard-hearted.
    [1913 Webster]
 
   3. Not thoroughbred; -- said of animals, as horses, which are
    derived from the common stock of a country.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cold-blooded
   adj 1: without compunction or human feeling; "in cold blood";
       "cold-blooded killing"; "insensate destruction" [syn:
       {cold}, {cold-blooded}, {inhuman}, {insensate}]
   2: having cold blood (in animals whose body temperature is not
     internally regulated) [ant: {warm-blooded}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top