ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

semiconscious

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semiconscious-, *semiconscious*, semiconsciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semiconscious[ADJ] ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่, See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น, Syn. half-conscious, half-awake, asleep
semiconsciousness[N] การรู้สึกตัวไม่เต็มที่

English-Thai: Nontri Dictionary
semiconscious(adj) ซึ่งรู้สึกตัวบางส่วน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึ่งหลับครึ่งตื่น[ADJ] semiconscious, Syn. สะลึมสะลือ, เคลิ้ม, Example: คนไข้จะอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะฤทธิ์ของยาสลบ, Thai definition: ที่ไม่ตื่นหรือไม่หลับเต็มที่เพราะเมาหรืองัวเงียเป็นต้น
จิตกึ่งสำนึก[N] semiconscious, Thai definition: ภาวะที่จิตไม่ค่อยรู้สึกตัว เมื่อปลุกอาจรู้สึกตัวดีขึ้น แต่ไม่รู้ตัวเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่งหลับครึ่งตื่น[adj.] (khreung lap khreung teūn) EN: semiconscious   FR: à demi-conscient

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
semiconscious    (j) sˌɛmɪkˈɒnʃəs (s e2 m i k o1 n sh @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
半意識[はんいしき, han'ishiki] (n,adj-no) (1) semiconsciousness; half-consciousness; (2) unconsciousness; (3) subconsciousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Semiconscious \Sem`i*con"scious\, a.
     Half conscious; imperfectly conscious. --De Quincey.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  semiconscious
      adj 1: partially conscious; not completely aware of sensations

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top