ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไร่

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไร่-, *ไร่*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
พืชไร่(n) dry crop
ไร่ชา(n) tea plantation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร่(clas) unit of area equal to 1, 600 square metres, Example: เขามีบ้านขนาดอลังการอยู่บนเนื้อที่หลายไร่, Thai Definition: ลักษณนามแสดงจำนวนเนื้อที่ 4 งาน หรือ 400 ตารางวา หรือมีอัตราเท่ากับ 1, 600 ตารางเมตร
ไร่(n) farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count Unit: ไร่, Thai Definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
ไร่(n) rai, Example: ที่ดินผืนนี้ ทางราชการตีราคาไร่ละเท่าใด, Count Unit: ไร่, Thai Definition: จำนวนเนื้อที่ 4 งาน หรือ 400 ตารางวา หรือมีอัตราเท่ากับ 1, 600 ตารางเมตร
ไร่(n) rai, See also: a measurement equal to 1,600 square meters, Example: ที่ดินผืนนี้ ทางราชการตีราคาไร่ละเท่าใด, Count Unit: ไร่, Thai Definition: จำนวนเนื้อที่ 4 งาน หรือ 400 ตารางวา หรือมีอัตราเท่ากับ 1, 600 ตารางเมตร
ไร่(n) rai, See also: a measurement equal to 1,600 square meters, Example: ที่ดินผืนนี้ ทางราชการตีราคาไร่ละเท่าใด, Count Unit: ไร่, Thai Definition: จำนวนเนื้อที่ 4 งาน หรือ 400 ตารางวา หรือมีอัตราเท่ากับ 1, 600 ตารางเมตร
ไร่นา(n) field, Syn. ไร่, นา, Count Unit: ไร่
ไร่นา(n) farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count Unit: แห่ง
ไร่นาสวนผสม(n) joint plantation, Count Unit: ไร่
ไร่ปศุสัตว์(n) ranch, See also: cattle farm
ไร่เลื่อนลอย(n) mobile plantation, Example: ลักษณะการใช้ที่ดินแบบเดิมทั้งในลักษณะไร่หมุนเวียน และไร่เลื่อนลอย ส่วนใหญ่จะมีระบบการใช้แรงงานร่วมกัน และการใช้ที่ดินเป็นแปลงใหญ่ติดต่อกัน, Thai Definition: ไร่ที่ทำเพียงระยะเวลาสั้นๆ แล้วหาพื้นที่ใหม่โดยการหักร้างถางพง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไร่น. ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน, พื้นที่ราบที่ใช้ปลูกพืชอื่น ๆ นอกจากข้าว เช่น ไร่ฝ้าย ไร่องุ่น ไร่แตงโม
ไร่จำนวนเนื้อที่ ๔ งาน หรือ ๔๐๐ ตารางวา หรือ ๑, ๖๐๐ ตารางเมตร.
ไร้ว. ขัดสน, ไม่มี, ปราศจาก, เช่น ไร้ทรัพย์ ไร้ความสามารถ.
กง ๒ไร่ล้มลุกที่ถางป่าเป็นหย่อม ๆ ตามเนื้อที่และกั้นเป็นขอบเขตไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
energy plantationไร่พลังงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamma fieldไร่รังสีแกมมา, พื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง และติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมาอยู่ตรงกลาง ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาปริมาณต่ำที่พืชได้รับอย่างสม่ำเสมอ [นิวเคลียร์]
Farmsไร่นา [TU Subject Heading]
School farmsไร่นาในสถานศึกษา [TU Subject Heading]
demonstration farmdemonstration farm, ไร่นาสาธิต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coming through, please. How much time do we have?เหลีอเวลาอีกเท่าไร่ The Bodyguard (1992)
Please, sir.ถ้าหยั่งงั้นมันก้อน่าจะเป็นคฤหาสน์2ชั้นบนเนื้อที่ 100 เอเคอร์ *ประมาณ 200กว่าไร่ Hero (1992)
- We're going to a ranch to work.- เราจะไปทำงานในไร่ Of Mice and Men (1992)
We're going to the Tyler ranch.เราจะไปไร่ไทเลอร์ Of Mice and Men (1992)
You gotta get off here. The ranch is down the road.พวกนายต้องลงตรงนี้ ไร่อยู่บนถนนนี่ Of Mice and Men (1992)
The bus driver lied to us. Just too damn lazy to stop at the ranch gate.ไอ้คนขับนั่นโกหกเรา มันขี้เกียจขับไปจอดที่ไร่ Of Mice and Men (1992)
I think we'll just spend the night and go to the ranch tomorrow.ฉันว่า เราพักกันสักคืน แล้วค่อยไปที่ไร่พรุ่งนี้ Of Mice and Men (1992)
Guys like us that work on ranches are the loneliest guys in the world.คนแบบพวกเราที่ทำงานตามไร่ เป็นคนที่เหงาที่สุดในโลก Of Mice and Men (1992)
- He's up at the ranch house.- เขาอยู่ที่บ้านไร่ข้างบน Of Mice and Men (1992)
His mom's family had wineries.ครอบครัวของแม่เขาเป็นเจ้าของไร่ไวน์ The Joy Luck Club (1993)
She took over their plantation.เธอจึงต้องดูแลไร่ของพวกเขา Don Juan DeMarco (1994)
My father took the name Don Antonio... and became "el patron", running the coffee plantation.พ่อผมเปลี่ยนชื่อเป็น ดอน อันโตนิโย แล้วก็ตกถังข้าวสาร ดำเนินกิจการไร่กาแฟ Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coming through, please. How much time do we have?เหลีอเวลาอีกเท่าไร่ The Bodyguard (1992)
Please, sir.ถ้าหยั่งงั้นมันก้อน่าจะเป็นคฤหาสน์2ชั้นบนเนื้อที่ 100 เอเคอร์ *ประมาณ 200กว่าไร่ Hero (1992)
- We're going to a ranch to work.- เราจะไปทำงานในไร่ Of Mice and Men (1992)
We're going to the Tyler ranch.เราจะไปไร่ไทเลอร์ Of Mice and Men (1992)
You gotta get off here. The ranch is down the road.พวกนายต้องลงตรงนี้ ไร่อยู่บนถนนนี่ Of Mice and Men (1992)
The bus driver lied to us. Just too damn lazy to stop at the ranch gate.ไอ้คนขับนั่นโกหกเรา มันขี้เกียจขับไปจอดที่ไร่ Of Mice and Men (1992)
I think we'll just spend the night and go to the ranch tomorrow.ฉันว่า เราพักกันสักคืน แล้วค่อยไปที่ไร่พรุ่งนี้ Of Mice and Men (1992)
Guys like us that work on ranches are the loneliest guys in the world.คนแบบพวกเราที่ทำงานตามไร่ เป็นคนที่เหงาที่สุดในโลก Of Mice and Men (1992)
- He's up at the ranch house.- เขาอยู่ที่บ้านไร่ข้างบน Of Mice and Men (1992)
His mom's family had wineries.ครอบครัวของแม่เขาเป็นเจ้าของไร่ไวน์ The Joy Luck Club (1993)
She took over their plantation.เธอจึงต้องดูแลไร่ของพวกเขา Don Juan DeMarco (1994)
My father took the name Don Antonio... and became "el patron", running the coffee plantation.พ่อผมเปลี่ยนชื่อเป็น ดอน อันโตนิโย แล้วก็ตกถังข้าวสาร ดำเนินกิจการไร่กาแฟ Don Juan DeMarco (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร่[rai] (n) EN: field ; farm ; vegetable garden ; plantation  FR: plantation [ f ] ; champ [ m ] ; jardin [ m ]
ไร่[rai] (n) EN: rai  FR: rai [ m ]
ไร้[rai] (v) EN: lack ; be devoid of ; be without  FR: être dépourvu de
ไร้[rai] (x) EN: nothing ; without ; free from ; lacking  FR: sans ; dépourvu de ; dénué de
ไร่กล้วย[rai klūay] (n, exp) EN: banana plantation  FR: bananeraie [ f ]
ไร้ค่า[raikhā] (v) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability
ไร้ค่า[rai khā] (adj) EN: worthless ; valueless ; without value  FR: futile ; sans valeur
ไร้จุดหมาย[rai jutmāi] (adj) EN: aimless  FR: sans but
ไร่นา[rainā] (n) EN: farmland ; farm
ไร่นาสวนผสม[rainā suan phasom] (n, exp) EN: mixed agriculture

English-Thai: Longdo Dictionary
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornfield(n) ไร่ข้าวโพด
garden(n) สวน, See also: ไร่, อุทยาน, Syn. orchad, organery, plot, bed
plantation(n) สวน, See also: ไร่, นา, ฟาร์ม, พื้นที่เพาะปลูก, Syn. estate, manor, ranch
vinery(n) บริเวณเพาะปลูกองุ่น, See also: ไร่องุ่น, Syn. summerhouse
vineyard(n) ไร่องุ่น, See also: สวนองุ่น, Syn. grapesvines

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres 43, 560 ตารางฟุต
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)
collective farmฟาร์มคอมมูน, ไร่นาของรัฐ
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่, การอนุญาตอย่างลับ ๆ , การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ, แผ่นดินของประเทศ, รัฐ, ประชากรของท้องถิ่น, รัฐหรือชาติ, ถิ่นบ้านนอก, ชนบท, ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท, บ้านนอก, เกี่ยวกับประเทศ, เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
ecaudate(อีคอ'เดท) adj. ซึ่งไร่หาง
farm(ฟาร์ม) n. ฟาร์ม, ไร่, นา, สถานที่เลี้ยงสัตว์ v. ทำฟาร์ม, ทำไร่, ทำนา, ฝากเลี้ยง
farmer(ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา, ชาวไร่, เจ้าของฟาร์ม, ผู้รับเลี้ยง (เด็ก), Syn. grower
farmhousen. บ้านไร่, บ้านนา
farming(ฟาร์ม'มิง) n. การทำไร่, การทำนา, การทำฟาร์ม

English-Thai: Nontri Dictionary
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา, เกี่ยวกับที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา
bucolic(n) ลูกทุ่ง, บ้านนอก, ชาวไร่ชาวนา, เพลงลูกทุ่ง
connive(vi) ยินยอมในที, เอาหูไปนาเอาตาไปไร่, หลิ่วตา, เมินเฉย
farm(n) ทุ่งนา, ฟาร์ม, ไร่นา, ทุ่งปศุสัตว์
farmer(n) ชาวนา, ชาวไร่, เจ้าภาษี, เจ้าของฟาร์ม
farmhouse(n) บ้านไร่, บ้านนา, กระท่อมปลายนา, โรงนา
grange(n) ฉาง, ยุ้ง, ไร่นา, ฟาร์ม
husbandman(n) กสิกร, ชาวไร่ชาวนา
peasant(n) ชาวชนบท, ชาวนา, คนบ้านนอก, ชาวไร่
peasantry(n) ชาวชนบท, ชาวนา, คนบ้านนอก, ชาวไร่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top