ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unconscious

AH2 N K AA1 N SH AH0 S   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unconscious-, *unconscious*, unconsciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unconscious[ADJ] ซึ่งไม่ได้สติ, See also: ซึ่งไม่รู้ตัว, ซึ่งหมดสติชั่วคราว, Syn. senseless, insensible, Ant. conscious
unconsciously[ADV] โดยไม่รู้ตัว, See also: โดยไม่รู้สึกตัว, โดยไม่ตั้งใจ, Syn. senselessly, insensibly, Ant. consciously
unconsciousness[N] จิตไร้สำนึก, See also: ความไม่รู้สึกตัว, Ant. consciousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unconscious(อันคอน'เชิส) adj. ไม่ได้สติ,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ไม่รู้,n. ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก, See also: unconsciously adv. unconsciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unconscious(adj) ไม่รู้สึก,สลบ,ไม่ได้สติ,ไม่ได้ตั้งใจ
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unconscious๑. ไม่รู้สึกตัว๒. จิตไร้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You weren't here, you were in the hospital, unconscious.นายอาจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะนายอยู่ใน รพ. ไม่ได้สติ The Great Dictator (1940)
Linda, your husband and the others are alive but unconscious.ลินดา สามีคุณกับคนอื่นๆ รอดชีวิตแต่กำลังหมดสติ Airplane! (1980)
Maybe I'm acting out your unconscious impulses.บางที ฉันกำลังแกล้งทำเป็นโง่อยู่ก็ได้ Basic Instinct (1992)
When I was unconscious, you downloaded my thoughts, my memories.เมื่อตอนที่ฉันหมดสติคุณ ดาวน์โหลดความคิดของ ฉันความทรงจำของฉัน Contact (1997)
He beat me unconscious.แกตีผมจนสลบเหมือด As Good as It Gets (1997)
Primary effect of the gas-- complete unconsciousness lasting anything up to four hours.ผลกระทบหลักของแก๊สคือ ลบความจำในช่วง 4 ชั่วโมงก่อนโดยสิ้นเชิง Resident Evil (2002)
As I was saying, she stumbled upon a solution whereby 99 percent of subjects accepted the program, as long as they were given a choice even if they were only aware of the choice at a near unconscious level.อย่างที่ผมบอกแหละ เธอยึดมั่นกับผลลัพธ์ที่ว่า 99% ของตัวอย่างทดลอง จะยอมรับโปรแกรม ตราบใดที่มันยังเสนอทางเลือกให้ ซึ่งเท่าที่พวกเขารับรู้ มันคือทางเลือกที่อยู่ลึกในระดับจิตใต้สำนึก The Matrix Reloaded (2003)
You've been unconscious for a while.คุณไม่ได้สติไปนาน Underworld (2003)
But I don't really go unconsciousแต่ฉันไม่ได้เสียสติไปจริงหรอกนะ Uninvited (2003)
A security guard was found unconscious late last night... by a colleague at the office of appliance maker, Ceymix.ตอนนี้เราพบ รปภ. ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนแล้วครับ โดยผู้ร่วมงานที่ทำงานของเขาเอง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
He showed no injuries but remains unconscious.และเขานั้นไม่มีบาดแผลใดๆ แต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้สึกตัว Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
And why is the victim unconscious but shows no sign of injury?และทำไมผู้ต้องสงสัยถึงทำให้เขาสลบ แต่กลับไม่มีหลักฐานในที่เกิดเหตุเลย Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unconsciousAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
unconsciousAs I was struck on the head, I was unconscious for some time.
unconsciousHe has been unconscious for three days.
unconsciousHe is hurt badly and is unconscious; that is, he can't think, speak, or hear.
unconsciousHe is unconscious of his bad manners.
unconsciousHe seemed unconscious of my presence.
unconsciousHe was found lying unconscious on the kitchen floor.
unconsciousHe was unconscious for several days.
unconsciousHe was unconscious of his guilt.
unconsciousI end up unconsciously trying to get fit as summer draws near.
unconsciousIf the patient is unconscious, the family can make the decision.
unconsciousPeople who are unconscious can't say they want to die.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลบไสล[ADV] (sleep) like tops, See also: unconsciously, Syn. แน่นิ่ง, Example: ผมนอนสลบไสลอยู่ที่บ้านถึง 3 วันเต็มๆ, Thai definition: แน่นิ่งไม่ติงกาย
เผลอไผล[V] unconscious, See also: be unaware, be forgetful, be absent-minded, Syn. หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, หลงลืม, Ant. รอบคอบ, Example: หากเราเผลอไผลไปลบข้อมูลออกโดยไม่ได้ตั้งใจก็สามารถใช้คำสั่งนี้กู้ไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้, Thai definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
โดยไม่รู้ตัว[ADV] unconsciously, See also: unawarely, Ant. โดยเจตนา, โดยรู้ตัว, Example: เธอเดินชนกระจกโดยไม่รู้ตัว
โดยไม่รู้สึกตัว[ADV] unconsciously, See also: unawarely, Ant. โดยรู้สึกตัว, Example: ยามหน้าบริษัทหลับไปโดยไม่รู้สึกตัว
จิตใต้สำนึก[N] subconscious, See also: unconscious part of the mind, Syn. จิตไร้สำนึก, Example: จิตใต้สำนึกเป็นความคิดหรือสมมุติฐานที่สร้างขึ้นมา เพื่อใช้รักษาโรคจิต, Thai definition: ภาวะของจิตที่ไม่อาจรู้สึกได้ เพราะอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ
จิตไร้สำนึก[N] unconscious, See also: mind's hidden part, Syn. จิตใต้สำนึก, Thai definition: ความคิด ความรู้สึก และแรงผลักดัน ซึ่งถูกเก็บไว้ภายในจิตใจโดยไม่รู้ตัว แม้จะพยายามนึกอย่างไรก็นึกไม่ออก
อสัญญี[ADJ] unconscious, See also: anesthetized, Syn. สลบ, หมดสติ, Thai definition: ที่หมดความรู้สึก, Notes: (บาลี)
อสัญ[ADJ] unconscious, See also: lacking in the power of perception, Syn. สิ้นสติ, หมดสติ, Ant. มีสติ, Thai definition: ไม่รู้สึกตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่รู้สึกตัว[adv.] (dōi mai rūseuk tūa) EN: unconsciously   
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūtūa) EN: unconsciously ; unawarely   FR: inconsciemment
จิตไร้สำนึก [n.] (jitraisamneuk) EN: unconscious ; mind's hidden part   
จิตใต้สำนึก[n. exp.] (jittaisamneuk) EN: subconscious mind ; subconscious ; unconscious part of the mind   FR: subconscient [m]
ไม่มีสติ[xp] (mai mī sati) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense   FR: manquer de conscience
เหมือด[adj.] (meūat) EN: unconscious   FR: inconscient
แน่นิ่ง[v.] (naēning) EN: be unconscious; still; be motionless   FR: être inconscient ; être inanimé
งมงาย[v.] (ngom-ngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious   FR: croire bêtement ; être crédule
พลังของจิตไร้สำนึก [n. exp.] (phalang khøng jitraisamneuk) EN: unconscious mind   
เผลอใจ[v.] (phloējai) EN: be unconscious ; to be careless ; to be negligent   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCONSCIOUS    AH2 N K AA1 N SH AH0 S
UNCONSCIOUSLY    AH2 N K AA1 N SH AH0 S L IY0
UNCONSCIOUSNESS    AH2 N K AA1 N SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unconscious    (n) ˈʌnkˈɒnʃəs (uh1 n k o1 n sh @ s)
unconsciouses    (n) ˈʌnkˈɒnʃəsɪz (uh1 n k o1 n sh @ s i z)
unconsciously    (a) ˈʌnkˈɒnʃəsliː (uh1 n k o1 n sh @ s l ii)
unconsciousness    (n) ˈʌnkˈɒnʃəsnəs (uh1 n k o1 n sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不知不觉[bù zhī bù jué, ㄅㄨˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] unconsciously; unwittingly, #9,232 [Add to Longdo]
潜意识[qián yì shí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕˊ, / ] unconscious mind, #17,026 [Add to Longdo]
无意识[wú yì shí, ˊ ㄧˋ ㄕˊ, / ] unconsciously, #21,891 [Add to Longdo]
不觉[bù jué, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] unconsciously [Add to Longdo]
不随意[bù suí yì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, / ] unconscious; involuntary [Add to Longdo]
失去意识[shī qù yì shí, ㄕ ㄑㄩˋ ㄧˋ ㄕˊ, / ] unconscious [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besinnungslos; bewusstlos {adj} | bewusstlos zusammenbrechen | bewusstlos liegen bleibenunconscious | to collapse unconscious | to lie unconscious [Add to Longdo]
unbewusst {adj} | unbewusster | am unbewusstestenunconscious | more unconscious | most unconscious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
コレクティブアンコンシャス[, korekuteibuankonshasu] (n) collective unconscious [Add to Longdo]
意識不明[いしきふめい, ishikifumei] (n,adj-no) unconscious; senseless [Add to Longdo]
下意識[かいしき, kaishiki] (n) preconscious; unconscious; subconscious [Add to Longdo]
覚えず[おぼえず, oboezu] (adv) unconsciously; unknowingly; without thinking [Add to Longdo]
昏迷[こんめい, konmei] (n,vs,adj-no) stupefaction; stupor; unconsciousness; confusion [Add to Longdo]
集合的無意識[しゅうごうてきむいしき, shuugoutekimuishiki] (n) collective unconscious [Add to Longdo]
人事不省[じんじふせい, jinjifusei] (n,adj-no) unconsciousness [Add to Longdo]
酔い潰れる;酔いつぶれる[よいつぶれる, yoitsubureru] (v1,vi) to drink oneself dead drunk; to drink oneself unconscious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 unconscious \un*con"scious\ ([u^]n*k[o^]n"sh[u^]s), a.
   1. Not conscious; having no consciousness or power of mental
    perception; without cerebral appreciation; hence, not
    knowing or regarding; ignorant; as, an unconscious man.
    --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Not known or apprehended by consciousness; resulting from
    neural activity of which a person is not aware; as, an
    unconscious movement; unconscious cerebration.
    "Unconscious causes." --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   3. Having no knowledge by experience; -- followed by of; as,
    a mule unconscious of the yoke. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Unintentional; as, an unconscious insult.
    [PJC] -- {Un*con"scious*ly}, adv. -- {Un*con"scious*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 unconscious \un*con"scious\ ([u^]n*k[o^]n"sh[u^]s), n.
   (Psychoanalysis)
   Usually
 
   {the unconscious}; that part of the mind in which mental
    processes occur that are not accesible to the awareness,
    but may significantly influence behavior.
    [PJC]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unconscious
   adj 1: not conscious; lacking awareness and the capacity for
       sensory perception as if asleep or dead; "lay unconscious
       on the floor" [ant: {conscious}]
   2: without conscious volition
   3: (followed by `of') not knowing or perceiving; "happily
     unconscious of the new calamity at home"- Charles Dickens
   n 1: that part of the mind wherein psychic activity takes place
      of which the person is unaware [syn: {unconscious mind},
      {unconscious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top